dnes je 25.5.2024

Input:

Osnova vstupní instruktáže pro nově přijaté zaměstnance

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8.1
Osnova vstupní instruktáže pro nově přijaté zaměstnance

Jan Lonsmín

Osnova č. 1

1. Organizační řád a organizační struktura

2. Pracovní řád

3. Pracovní podmínky

4. Význam výchovy zaměstnanců v péči o BOZP

5. Všeobecné zásady BOZP

6. Základní zásady v oblasti životního prostředí

7. Kolektivní smlouva

8. Aktuální informace

9. Seznámení s pracovištěm

Obsahová náplň školení:

 1. Organizační řád a organizační struktura

  Organizační řád je základní interní dokument vypracovaný v souladu se stanovami společnosti. Organizační řád popisuje textově a graficky organizační strukturu společnosti, určuje její vnitřní členění, stanoví způsob řízení společnosti, vymezuje působnosti úseků a útvarů a stanoví pravidla vnitřního chodu společnosti. Podrobnější seznámení s organizačním řádem a organizační strukturou provede přímý nadřízený nového zaměstnance.

 2. Pracovní řád

  Je interní předpis vydaný v souladu s § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pracovní řád podrobněji rozvádí v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce případně zvláštních právních předpisů podle zvláštních (specifických) podmínek společnosti a specifikuje povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců vyplývající z pracovně právních vztahů. Podrobnější seznámení s pracovním řádem provede přímý nadřízený nového zaměstnance.

 3. Pracovní podmínky

  Před uzavřením pracovní smlouvy či dohody musí být přijímaný zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi a pracovními a mzdovými podmínkami za nichž bude práci vykonávat a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru. Toto seznámení provede referent personalista a vedoucí příslušného pracoviště.

 4. Význam výchovy zaměstnanců v péči o BOZP

  Výchova zaměstnanců ke znalosti a  dodržování předpisů BOZP má hlavní význam pro prevenci vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zaměstnanci jsou povinni se zúčastnit školení nebo výcviku prováděného zaměstnavatelem a podrobit se stanoveným zkouškám. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

 5. Všeobecné zásady BOZP

  Zásady bezpečného chování formuluje zaměstnavatel podle konkrétních podmínek na svých pracovištích. Dále uvedené příklady těchto zásad jsou pouze orientační. Nesprávné a nebezpečné jednání je častou příčinou vzniku pracovních úrazů, proto každý zaměstnanec je povinen dodržovat následující zásady:

  • při chůzi na pracovišti a v objektech zaměstnavatele si počínat opatrně, používat výhradně vymezených komunikací, vchodů a východů, výhradně používat přidělenou pracovní obuv,

  • nezdržovat se v nebezpečném prostoru nebo na pracovištích, na která nebyl pracovně přidělen; pokud byl pověřen plněním úkolů na těchto pracovištích, je povinen ohlásit příchod a odchod vedoucímu tohoto pracoviště,

  • neprovádět

Nahrávám...
Nahrávám...