dnes je 16.6.2024

Input:

Osvětlení pracoviště

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3.5
Osvětlení pracoviště

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Druhy osvětlení

Pracoviště musí být řádně osvětlena, a to pokud možno denním světlem. K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se užívá denní, umělé nebo sdružené osvětlení. Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky (ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory). Osvětlení nesmí být příčinou oslňování.

Pracoviště, které je osvětlováno denním osvětlením, pokud na něm může docházet ke zvýšené tepelné zátěži nebo oslnění, musí mít osvětlovací otvory vybaveny clonícími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření. U bočního osvětlovacího otvoru na pracovišti umožňujícího pohled ven nesmí jejich výplně tomu bránit.

Hodnoty osvětlení pracoviště

Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném denním osvětlením, musí být dodrženy tyto minimální hodnoty:

  • - denní osvětlení vyjádřené činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin = 1,5 %, při horním nebo kombinovaném denním osvětlení i průměrný Dm = 3 %,
  • - celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Em = 200 lx.

Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném sdruženým osvětlením musí být dodrženy tyto minimální hodnoty:

  • - denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin 0,5 % a průměrná Dm 1 % musí být splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo kombinovaném osvětlení,
  • - doplňující celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Em = 200 lx.

Pozn. Činitel denní osvětlenosti D je kvantitativní kritérium denního osvětlení a je dán poměrem osvětlenosti dané roviny v interiéru k současné osvětlenosti nezastíněné venkovní vodorovné roviny. Hodnotu činitele denní osvětlenosti lze určit měřením nebo výpočtovou metodou. Udržovaná osvětlenost je průměrná hodnota osvětlenosti, pod kterou nesmí osvětlenost poklesnout v okamžiku provedení naplánované údržby.

Hodnoty celkového umělého osvětlení podle výše uvedených odstavců se použijí za předpokladu, že příslušná česká technická norma nestanoví s ohledem na zrakovou náročnost vyšší hodnotu.

Pracoviště, na němž je vykonávána trvalá práce a na kterém nemohou být splněny hodnoty pro denní ani pro sdružené osvětlení, se může zřizovat a provozovat jen v případě, že jde o pracoviště

  • - pouze s nočním provozem,
  • - které musí být z technologických důvodů umístěno pod úrovní terénu,
  • - jehož účel nebo konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů,
  • - na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla (např. při zpracování potravin z důvodu zajištění jejich bezpečnosti) nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlení (fotolaboratoře, diagnostika rentgenovým zařízením, pracoviště výstupní kvality, farmaceutická pracoviště, velíny v provozu s možností výbuchu, které slouží
Nahrávám...
Nahrávám...