dnes je 28.5.2024

Input:

Otázky pro sestavení testu k zajištění BOZP s chemickými látkami

28.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.17.3
Otázky pro sestavení testu k zajištění BOZP s chemickými látkami

PhDr. Alena Juklíčková – Ing. Alois Losman

Správné odpovědi jsou vytištěny tučně.

V chemických (a obdobných) laboratořích:

 1. je zakázáno jíst, pít a kouřit,

 2. není zakázáno jíst a pít, kouřit se však nesmí,

 3. je možno jíst, pít a kouřit, ale je nutno dodržovat provozní řád laboratoře, se kterým byli všichni její zaměstnanci seznámeni.

Na jídlo, pití nebo pro přechovávání potravin v laboratořích:

 1. je dodržován zákaz používání laboratorního skla,

 2. je možno použít jen k tomuto účelu označeného laboratorního skla,

 3. se dá použít jen porcelánových misek a skleněných baněk, které jsou popsány v provozním řádu laboratoře.

V chemické (a obdobné) laboratoři:

 1. je označena každá chemická látka,

 2. se označují jen nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky,

 3. musí být označeny pouze v ní užívané jedy a karcinogenní látky.

Používání nevhodných nebo poškozených přístrojů, nářadí v laboratořích a laboratorního nádobí:

 1. je zakázáno,

 2. není zakázáno, poškozené laboratorní nádobí se však nedoporučuje kvůli možnému poranění používat,

 3. není sice zakázáno, ale musí být v takových případech jejich užívání striktně postupováno podle návodu uvedeného v provozním řádu laboratoře.

U všech strojů a zařízení používaných v laboratoři:

 1. musí být zakryté převodové soukolí i pohyblivé části strojů,

 2. by mělo být barevně odlišeno převodové soukolí od ostatních částí stroj,

 3. musí být barevně od ostatních částí strojů odlišena převodová soukolí strojů a zakryté pohyblivé části strojů.

V laboratoři je dodržován zákaz dávat k mytí nádobí, které je:

 1. znečištěné silnými kyselinami nebo alkáliemi, látkami toxickými a látkami, které se vodou prudce rozkládají,

 2. znečištěné pesticidními látkami,

 3. poškozené a znečištěné anorganickými a organickými zbytky (hlína apod.).

Toxické a vysoce toxické látky jsou uchovávány:

 1. tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, jsou uzamčeny a je vedena jejich evidence,

 2. v prosklených laboratorních skříních,

 3. ve zvláštních, označených a dobře větratelných místnostech.

Obaly s toxickými a vysoce toxickými látkami nebo žíravinami se:

 1. nepřemisťují otevřené,

 2. přemisťují otevřené,

 3. skladují na jednom místě a v pravidelných intervalech odvážejí do sběrného místa.

Pipetovat toxické látky a vysoce toxické látky a žíraviny ústy:

 1. je zakázáno,

 2. je zakázáno jen tehdy, když laborant neprojde speciálním bezpečnostním školením,

 3. není zakázáno, laborant však musí být proškolen a vycvičen.

Veškeré operace s alkalickými kovy a silnými oxidačními činidly:

 1. jsou prováděny s ochrannými prostředky očí a obličeje,

 2. musí být prováděny ve zvlášť k tomu určené místnosti,

 3. jsou prováděny podle technologického postupu.

Odpad znečištěný oleji (textil, piliny apod.):

 1. je ukládán do uzavřených plechových nádob,

 2. se odkládá normálně do odpadkových košů,

 3. se ukládá do nádob z umělých hmot s poklopem.

Střepy a odpad s ostrými hranami:

 1. ukládají do zvláštní nádoby,

 2. balí se do novinového papíru a pak se ukládají do odpadkových košů,

 3. je ukládán do uzavřených plechových nádob.

Látky vysoce toxické:

 1. jsou uzamčeny tak, aby k nim neměly přístup nepovolané

Nahrávám...
Nahrávám...