dnes je 19.5.2024

Input:

Ověřování znalosotí

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8.7
Ověřování znalosotí

Jan Lonsmín

Test č. 1/BOZP

VZOR ZKUŠEBNÍHO TESTU

k ověření znalostí předpisů o BOZP

Zkušební test je určen pro administrativní ZAMĚSTNANCE, kteří absolvovali školení BOZP v rozsahu osnovy č. 2.

Zkušební test obsahuje 15 otázek se dvěma až třemi variantami odpovědí (a, b, c), z nichž je jedna nebo dvě správné. Z uvedených odpovědí vyberte správnou (nebo správné) a označte křížkem na přiloženém vyhodnocovacím listě.

Záhlaví vyhodnocovacího listu vyplňte čitelně, neboť slouží zároveň jako doklad o ověření znalostí a bude uložen v osobním spise každého zaměstnance. Po zodpovězení zadaných otázek vyhodnocovací list podepište.

Výsledek přezkoušení je hodnocen dle chybných odpovědí, který nesmí přesáhnout více než 20 % z celkového počtu zadaných otázek. Jestliže zaměstnanec při zkoušce nevyhoví, bude určen termín opakování zkoušky.

 1. V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zaměstnanci povinni zejména:

  a) dodržovat pracovní dobu

  b) dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  c) účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem

 2. Za pracovní úraz se považuje jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které bylo zaměstnanci způsobeno:

  a) při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním

  b) při cestě do práce a zpět

  c) při stravování

 3. Vznik pracovního úrazu je povinen hlásit nadřízenému zaměstnanci:

  a) postižený zaměstnanec bezodkladně po vzniku pracovního úrazu pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí a každý zaměstnanec pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem

  b) postižený zaměstnanec po skončení pracovní neschopnosti

  c) závodní lékař po uznání pracovní neschopnosti

 4. Lhůta pro sepsání záznamu o úrazu je:

  a) do 5ti pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu

  b) do 2 dnů po oznámení pracovního úrazu

  c) není stanovena

 5. Zaměstnanec má nárok na výměnu OOPP:

  a) uplyne-li doba stanovená normativem

  b) jen tehdy, pokud OOPP ztratí svou ochrannou funkci

  c) při změně pracoviště nebo pracovní činnosti

 6. Ženy /muži mohou při trvalé práci ručně zvedat a přenášet břemena o váze max. do:

  a) 10 / 40 kg

  b) 15 / 30 kg

  c) 20 / 50 kg

 7. Za práci ve výšce se považuje práce při níž jsou zaměstnanci ohroženi pádem z výšky nebo do volné hloubky od:

  a) 1,0 m

  b) 1,5 m

  c) 2,0 m

 8. Komunikace pro pěší musí být široké nejméně:

  a) 1,2 m

  b) 1,1 m

  c) 1,0 m

 9. Elektrická zařízení se smějí používat (provozovat):

  a) jen za provozních a pracovních podmínek, pro které byla konstruována a vyrobena

  b) za jakýchkoli podmínek

  c) za podmínek stanovených nadřízeným orgánem

 10. Elektrická zařízení musí být ihned odpojena a zajištěna jestliže:

  a) poruchová signalizace signalizuje poruchu

  b) ohrožují život nebo zdraví osob

 11. Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem:

  a) nemusí být při přemisťování odpojena od el. sítě, pokud jsou upravena tak, že s nimi lze manipulovat pod napětím

  b) musí být vždy při přemisťování odpojena od el. sítě

  c) nemusí být při přemisťování odpojena od el. sítě

 12. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace (pracovníci seznámení):

  a) smějí samy pracovat na nekrytých živých částech el. zařízení

  b) nesmějí pracovat na nekrytých živých částech el. zařízení, ani se jich dotýkat přímo jakýmkoliv předmětem

  c) mohou sami obsluhovat elektrické zařízení malého a nízkého napětí, která jsou provedena tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s nekrytými živými částmi elektrického zařízení pod napětím

 13. Při úrazu el. proudem je nutno při první pomoci:

  a) vypnout přívod el. proudu, vyprostit zraněného, v případě nutnosti zahájit umělé dýchání a nepřímou masáž srdce a přivolat lékařskou pomoc

  b) přivolat lékaře

  c) vypnout přívod el. proudu

 14. Při úrazu popálením (opařením) je nutno při první pomoci:

  a) zasažené místo podchladit, v případě popáleniny II – III. stupně přiložit suchý sterilní obvaz a přivolat lékařskou pomoc

  b) přiložit studený obklad

  c) přiložit tampon namočený ve specielním oleji, případně potřít mastí na spáleniny

 15. Práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami:

  a) může být prováděna jen polovinu pracovní doby

  b) musí být během pracovní doby přerušována bezpečnostními přestávkami nebo změnami činnosti v délce 5 až 10 minut po každých dvou hodinách nepřetržité práce

  c) musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v délce 15 minut po 3 hodinách nepřetržité práce

Správné odpovědi:

1b), c), 2a), 3a), 4a), 5b), c), 6b), 7b), 8b), 9a), 10b), 11a), 12b), c), 13a), 14a), 15b)

Test č. 2/BOZP

VZOR ZKUŠEBNÍHO TESTU
VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ TECHNICKO

ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVIŠŤ

Zkušební test je určen pro VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCE technicko-administrativních pracovišť, kteří absolvovali školení BOZP v rozsahu osnovy č. 3, č. 4.

Zkušební test obsahuje 30 otázek se dvěmi až třemi variantami odpovědí (a, b, c), z nichž je jedna nebo dvě správné. Z uvedených odpovědí vyberte správnou (nebo správné) a označte křížkem na přiloženém vyhodnocovacím listě.

Záhlaví vyhodnocovacího listu vyplňte čitelně, neboť slouží zároveň jako doklad o ověření znalostí a bude uložen v osobním spise každého zaměstnance. Po zodpovězení zadaných otázek vyhodnocovací list podepište.

Výsledek přezkoušení je hodnocen dle chybných odpovědí, který nesmí přesáhnout více než 20 % z celkového počtu zadaných otázek. Jestliže zaměstnanec při zkoušce nevyhoví, bude určen termín opakování zkoušky.

 1. Péče o BOZP je stanovena těmito základními právními předpisy:

  a) zákoníkem práce

  b) zákonem č. 174/68 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění pozdějších právních předpisů

  c) zákoníkem práce a zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění

 2. Soustavně vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví práci a vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců je povinností:

  a) odborové organizace

  b) vedoucích zaměstnanců

  c) oblastního inspektorátu práce

 3. Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o BOZP odpovídá:

  a) vedoucí odboru personalistiky

  b) technik BOZP a PO

  c) vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí

 4. Všichni zaměstnanci musí být seznamováni s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, jejich znalosti musí být pravidelně ověřovány a dodržování těchto předpisů musí být soustavně vyžadováno a kontrolováno. Toto má za povinnost:

  a) referent personálního oddělení

  b) vedoucí zaměstnanci (přímý nadřízený)

  c) technik BOZP a PO

 5. Školení zaměstnanců v oblasti BOZP se provádí:

  a) při nástupu a opakovaně ve lhůtě stanovené zaměstnavatelem

  b) při nástupu a opakovaně 1× za 3 roky

  c) při nástupu a opakovaně 1× za rok

 6. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30ti minut nejdéle po odpracování:

  a) 4,5

Nahrávám...
Nahrávám...