dnes je 18.5.2024

Input:

Parkování a garážování vozidel

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.7
Parkování a garážování vozidel

Ing. Miroslava Šmídová

Garáže se rozdělují na jednotlivé, řadové a hromadné; požadavky na ně stanoví § 47 vyhlášky č. 268/2009 Sb., a česká technická norma ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ze září 2011.

Základní technické parametry parkovacích a odstavných stání v garážích vychází z  ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel z března 2011.

Důležité zásady

V garážích je nutno:

 • dodržovat základní prostorové požadavky – viz též ČSN 73 6056; např. šířka vrat má být větší, než je největší šířka projektem přepokládaného garážujícího vozidla při kolmém zajíždění nejméně o 0,5 metru pro vozidla skupiny 1 a 1,0 metru pro vozidla skupiny 2 a 3,

 • požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení budov, tj. např.:

  • podlahy trvanlivé, mechanicky odolné proti působení minerálních olejů, pohonných hmot a chloridů, s protismykovými vlastnostmi,

  • garáže osazené okny; umělé osvětlení navrženo podle ČSN EN 12464-1,

  • garáže vestavěné nebo přistavěné k objektu sloužícímu k jinému účelu (např. bydlení) je nutno od těchto prostor oddělit tak, aby v nich nedocházelo k překračování stanovených hladin hluku a k pronikání škodlivin z výfukových plynů vozidel,

  • součástí garáží, kde se trvale zdržují zaměstnanci (např. obsluha, vrátný) musí být hygienické zařízení,

  • požadavky na větrání garáží (část 5.3 a příloha A ČSN 73 6058); větrání provozní a požární může být přirozené nebo nucení, havarijní se navrhuje jako nucené.

Dále zde existuje nebezpečí otravy výfukovými plyny a riziko požáru, a to jak garážovaného prostředku, tak případně skladovaných pohonných hmot. Pro minimalizaci rizik výše uvedených nebezpečí je nutno dodržovat základní požadavky předpisů, které problematiku upravují, v případě garážování vozidel s plynovým zařízením zajistit monitorování, vyhodnocování a kontrolování výbušné atmosféry, dodržovat stanovené povolené množství skladování pohonných hmot v nádobách k tomu určených.

Garážování vozidel na plynná paliva

Parkování je možné za splnění následujících podmínek:

 • jsou splněny bezpečnostní a technické požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0804,

 • provozní větrání pro vozidla na plynná paliva je navrženo v souladu s výše citovanou vyhláškou podle čl. 5.3.2 a přílohy A obdobně jako pro vozidla na

Nahrávám...
Nahrávám...