dnes je 25.5.2024

Input:

Parní a horkovodní kotle

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.4.2
Parní a horkovodní kotle

Ing. Antonín Voříšek

Povinnosti dodavatele

Vyrábět, montovat, opravovat, rekonstruovat zařízení a provádět revize a zkoušky kotlů dodavatelským způsobem smějí organizace pouze na základě oprávnění. Oprávnění vydává organizace státního odborného dozoru – Technická inspekce České republiky (TIČR), případně Obvodní báňský úřad.

Každý dohotovený kotel a tlakovou nádobu, s výjimkou výrobků stanovených k posuzování shody podle zvláštního zákona (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), musí výrobce podrobit stavební a první tlakové zkoušce. Tyto zkoušky zajišťuje a provádí výrobce, pokud písemně nezmocnil jejich provedením organizaci, která je oprávněna k montáži kotle nebo tlakové nádoby.

Výrobci, popřípadě organizace, které provádějí montáž, jsou povinni písemně oznámit orgánu dozoru alespoň 15 dnů předem dobu a místo prováděných zkoušek kotlů s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa.

Výrobní a montážní organizace může odevzdat odběrateli kotle s konstrukčním přetlakem přesahujícím 1,6 MPa jen po úspěšné první tlakové zkoušce zařízení potvrzené orgánem dozoru.

Dokumentace dodavatele

Ke každému kotli musí výrobce vyhotovit průvodní dokumentaci včetně pasportu (revizní knihy) v rozsahu stanoveném technickými normami.

Po úspěšné stavební a první tlakové zkoušce revizní technik výrobce, popřípadě organizace, která provádí montáž, označí nýty továrního štítku kulatým razidlem o průměru 10 mm se značkou nebo zkráceným názvem své organizace. Otiskem téhož razidla označí i příslušné místo pasportu (revizní knihy).

Bezpečnostní a jiná výstroj

Výstroj kotle – armatura a přístroje nutné k ovládání, řízení a kontrole bezpečného, spolehlivého a hospodárného provozu.

Bezpečnostní výstroj – výstroj, kterou musí být kotel vybaven k zajištění bezpečnosti provozu.

Postup před uzavřením tlakového celku

Před uzavřením tlakového celku kotle je nutno zkontrolovat průlezové otvory, vstupy do spalinových a vzduchových cest, zda uvnitř nezůstaly osoby nebo předměty tam nepatřící.

Postup před zatopením

Před zatopením kotle se musí:

 • kontrolovat úplnost a správnost nastavení výstroje tlakového celku kotle, jakož i spalovacího zařízení včetně topeniště, funkci signalizačních a blokovacích zařízení,

 • naplnit kotel upravenou vodou o jakosti odpovídající normovým hodnotám,

 • u horkovodního kotle bez vodoznaků ověřit funkci průtokoměrů,

 • u horkovodního kotle kontrolovat stav hladiny v expanzní nádobě,

 • řádné provětrat topeniště (doba větrání nesmí být kratší než je doba potřebná k pětinásobné výměně objemu vzduchu v topeništi),

 • kontrolovat tah u kotle s podtlakovým topeništěm,

 • kontrolovat manostaty topeniště a spalinových cest.

Postup při zatápění

Při zatápění se musí:

 • ověřit správné nastavení ochranných blokád zabezpečovacích zařízení,

 • zajistit ochranu přehříváků a přihříváků páry před nepřípustným zahřátím buď zavodněním nebo jiným spolehlivým způsobem,

 • zajistit ochranu ohříváků napájecí vody průtokem vody, obtokem spalin nebo jiným vhodným způsobem,

 • sledovat stav vody v přímých vodoznacích u parního a horkovodního kotle s přirozeným oběhem,

 • sledovat stav vody v expanzní nádobě u horkovodního kotle,

 • sledovat stav hladiny vody v separátoru u průtočného parního kotle,

 • ověřit průchodnost pojistných ventilů (u parního kotle s konstrukčním tlakem do 4,5 MPa jejich nadlehčením),

 • sledovat teplotu před i za ohřívákem vody, za regulátorem teploty páry, za přehřívákem popř. přihřívákem páry, před vstupem do tlakového celku horkovodního kotle a na výstupu z něho, za výparníkem popř. za přechodníkem u průtočného parního kotle,

 • sledovat teplotu spalin na výstupu z kotle a před i za výhřevnými plochami a teploty vzduchu na vstupu i výstupu z ohříváku popř. předehříváku vzduchu.

Připojení na potrubí

Při připojování kotle na odběrné potrubí je nutno:

 • pozvolně napojit tlakový celek parního kotle na parní potrubí s ohledem na konstrukční provedení a vlastnosti materiálu parovodu,

 • připojování horkovodního kotle nesmí způsobit větší rychlost oteplování sítě než 5 oC za 10 minut,

 • při nahřátém parovodu otevřít hlavní parní uzávěr až když je tlak páry v tlakovém celku kotle o 0,5 až 1 bar vyšší než tlak v parovodu a teplota přehřáté páry je buď stejná, nebo nejvýše o 50 oC nižší než v parovodu,

 • přezkoušet činnost vodoznaků, popř. signalizačních a blokovacích zařízení tlakového celku, spalovacího zařízení včetně topeniště, dálkového a automatického řízení provozu kotle a ověřit údaje všech měřících přístrojů po připojení kotle na odběrné potrubí.

Provoz

Při pravidelném provozu kotle musí obsluha:

 • udržovat stav vody v kotli v úzkém rozmezí kolem normálního stavu hladiny,

 • napájet parní kotel nepřetržitě (s výjimkou kotle s malým výkonem a bez ohříváku napájecí vody),

 • udržovat teplotu napájecí vody v normové hodnotě,

 • zajistit u litinových ohříváků napájecí vody, aby teplota vody za ohřívákem byla alespoň o 40 oC nižší než je její bod varu při daném tlaku,

 • nepřipustit u horkovodních kotlů, aby průtočné množství vody kleslo pod nejnižší přípustný průtok,

 • uvádět do chodu nejméně 1x za týden pohotovostní napájecí zařízení parních kotlů s přirozeným oběhem, funkci ostatních napájecích zařízení ověřovat nejméně 1x za měsíc,

 • u horkovodního kotle v provozu udržovat záložní oběhové čerpadlo v teplém rezervním stavu, není-li kotel vybaven automatickou blokádou spalovacího zařízení při selhání průtoku vody.

Obsluha musí provádět pravidelnou kontrolu výstroje kotlů způsobem a v termínech uvedených dále.

Vodoznaky

Postup při kontrole vodoznaků:

 • přímé vodoznaky u kotlů s konstrukčním tlakem do 1,55 MPa profukovat nejméně 1x za směnu, aby se zabránilo ucpání jejich přívodů – profukuje se zvlášť parou při uzavřeném přívodu vody a zvlášť vodou při uzavřeném přívodu páry,

 • zkoušet průchodnost přímých vodoznaků u kotlů s konstrukčním tlakem nad 1,55 MPa nejméně 1x za směnu (při uzavření přívodu páry do vodoznaku musí hladina vody rychle stoupnout v zorném skle a při otevření přívodu páry opět rychle klesnout na původní hladinu),

 • při nevyhovující zkoušce průchodnosti vodoznak profouknout,

 • u kotlů s konstrukčním tlakem nad 7,8 MPa zkoušet vodoznak 1x za týden za podmínky, že se v každé směně provádí porovnání údajů alespoň tří nezávislých vodoznaků a jejich údaje se shodují,

 • funkční schopnost signalizace stavu hladiny přezkušovat nejméně 1x za týden.

Tlakoměry

Postup při kontrole tlakoměrů

 • nejméně 1x za měsíc přezkušovat provozní tlakoměry nulováním,

 • kontrolovat přesnost údajů provozních tlakoměrů pomocí kontrolních tlakoměrů při každém podezření na nepřesnost, avšak nejméně 1x za rok,

 • nepřipustit trvale větší odchylku údaje provozního tlakoměru než 5 % rozsahu jeho stupnice.

Pojistné ventily

Přezkušování funkcí pojistných ventilů se provádí:

 • u parních kotlů s konstrukčním tlakem do 1,55 MPa nejméně 1x za týden,

 • u parních kotlů s konstrukčním tlakem nad 1,55 MPa a do 4,5 MPa nejméně 1x za měsíc,

 • u horkovodních kotlů přezkušovat též pojistné ventily na expanzní tlakové nádobě.

Teploměry

Postup při kontrole teploměrů

 • kontrolovat přesnost údajů provozních teploměrů porovnáním s teploměrem kontrolním nejméně 1x za rok, údaje teploměrů měřících teploty nad 500 oC kontrolovat nejméně 1x za 3 měsíce,

 • překročí-li úchylka provozního teploměru normovou hodnotu, vyměnit teploměr za bezvadný,

 • při měření teplot nad 500 oC u parních kotlů a u horkovodních kotlů připustit úchylku teploměru max. 3 oC.

Uzavírací a odkalovací armatury

Postup při kontrole uzávěrů a při odkalování:

 • veškeré uzávěry na tlakovém celku kotle (s výjimkou nášlapných odkalovacích ventilů) otevírat i zavírat zvolna, aby nemohlo dojít k tlakovým rázům,

 • vyvarovat se rázů vznikajících při vnikání páry do vody (imploze),

 • odkalovat krátce a u parních kotlů při takovém výkonu, aby dostačovalo množství vody dodávané napaječkami,

 • během odkalování a po jeho skončení pečlivě sledovat stav vody ve vodoznacích (u horkovodních kotlů též stav vody v expanzní tlakové nádobě),

 • po uzavření armatur ověřit jejich těsnost (např. kontrolou teploty odkalovacího potrubí).

Topeniště, odvod spalin

Postup při obsluze topeniště a kontrole odvodu spalin:

 • udržovat ztrátu citelným teplem spalin na nízkých hodnotách, které odpovídají směrným hodnotám teploty vzduchu a spalin, složení spalin a přebytku vzduchu uvedeným výrobcem v návodu k obsluze kotle,

 • odstraňovat tuhé zbytky paliva po spálení z topeniště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obsluhy a okolí,

 • nánosy tuhých zbytků včas a pravidelně odstraňovat z výhřevných ploch a stěn topeniště, aby se předešlo:

  • nesprávnému rozdělení teplot v topeništi (závady v cirkulaci vody v kotli, nepříznivé ovlivnění teploty přehřáté páry, napájecí vody, spalovacího vzduchu a nosné konstrukce kotle),

  • poškození spalovacího zařízení, vyzdívky popř. i stěn tlakového celku kotle při náhlém uvolnění a pádu větších kusů tuhých zbytků.

Odstavení z provozu

Postup při odstavení kotle z provozu

 • při odstavení kotle do teplé zálohy uhasit oheň v ohništi zastavením přívodu paliva a spalovacího vzduchu,

 • při odstavení kotle do studené zálohy odstranit po úplném vyhoření paliva jeho zbytky, kotel odpojit od odběrných potrubí, zvolna vychladit, u parního kotle uzavřít hlavní parní uzávěr, u horkovodního kotle uzavřít hlavní uzavírací armatury na vstupní i výstupní straně tlakového celku,

 • u parních kotlů s přehřívákem popř. s přihřívákem páry zajistit jejich chlazení tak dlouho, aby nemohlo dojít k jejich nepřípustnému zahřátí,

 • průlezy a čistící otvory tlakového celku otevírat až po zchladnutí jeho obsahu na nejvýše 80 oC (měřeno v úrovni vodní hladiny),

 • v průběhu delší odstávky chránit kotel proti korozi.

Provoz za mimořádných podmínek

Provoz kotle za mimořádných podmínek:

 • při zjištěném poklesu hladiny ve vodoznacích parního nebo horkovodního kotle s parním polštářem

Nahrávám...
Nahrávám...