dnes je 18.5.2024

Input:

Podniková směrnice ke zdolávání mimořádných událostí

15.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.4
Podniková směrnice ke zdolávání mimořádných událostí

JUDr. Anna Janáková

Níže uvedený návrh vnitřního předpisu může zaměstnavatel orientačně využít při přijímání vlastního vnitřního předpisu pro případ zdolávání mimořádných událostí. Je však třeba upozornit, že v každé firmě bude takový předpis jiný s ohledem na velikost, členění, druh podnikání a spousty dalších aspektů. Právě podle druhu činnosti vykonávané ve firmě se bude třeba při přijímání opatření řídit i specifickými požadavky podzákonných předpisů (viz část 8/7.2).

Zaměstnavatel ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo)

zastoupený ............................................ (jméno, příjmení a pozice vedoucího zaměstnance)

K provedení ustanovení § 102 odst. 6, § 103 odst. 1 písm. j) a ust. § 224 odst. 2 písm. b) zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a ust. § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

vydávám tento

vnitřní předpis ke zdolávání mimořádných událostí

Mimořádné události

1.1. Mimořádnými událostmi ve smyslu této směrnice jsou zejména havárie, požáry, povodně a .................... (další vážná nebezpečí podle druhu pracoviště, například výbuch, únik nebezpečné látky, nadměrná expozice rizikovými faktory, sesuv, protržení hráze apod., která přicházejí ve firmě v úvahu).

1.2. Vznik mimořádné události se vyhlašuje ......................... (například sirénou, světelnými signály, místním rozhlasem apod.) nebo oznamuje .......... (například osobním sdělením).

1.3 Vyhlásit vznik mimořádné události jsou oprávněni tito vedoucí zaměstnanci ............ (specifikovat vedoucí pozice například podle organizačního řádu).

Povinnosti a oprávnění vedoucích zaměstnanců

2.1. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni seznámit své podřízené zaměstnance s opatřeními zaměstnavatele pro zdolávání mimořádných událostí. Seznámení je zaměřeno především na:

 • druhy mimořádných situací, ke kterým může na pracovištích zaměstnavatele dojít,

 • na signály nebo jiné způsoby komunikace, kterými se oznamuje vznik mimořádné situace a kterými se v případě mimořádné události komunikuje,

 • nebezpečí, která při mimořádné události mohou působit, a míru jejich rizika, způsob ochrany,

 • důležitost vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a osob na pracovištích zaměstnavatele z důvodu zajištění jejich evakuace,

 • zastavení práce; jak, v jakém pořadí a kdo má zastavit stroje aj. zařízení a odpojit je od zdrojů,

 • způsob opuštění pracoviště a odchod do bezpečí, evakuační cesty z pracoviště (jejich plán),

 • místa uložení osobních ochranných pracovních prostředků pro případ mimořádných událostí (je-li to firmou stanoveno),

 • úloha zaměstnanců určených pro organizování poskytnutí první pomoci, přivolání odborné pomoci a organizování evakuace zaměstnanců,

 • pravidla chování při evakuaci – opuštění pracoviště (například pořadí zaměstnanců, věci, které s sebou mohou či nemohou vzít apod.) a při evakuaci zvířat (jsou-li na pracovištích),

 • bezpečná místa, kam se mají zaměstnanci uchýlit.

2.2. Seznámení se provede při nástupu zaměstnance na pracoviště, při změnách opatření ke zdolávání mimořádných událostí a periodicky v termínech ................ (stanoví si podle svých potřeb zaměstnavatel, například jednou za dva roky).

2.3 Vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni dávat v případě zdolávání  mimořádných situací zaměstnancům pokyny k zastavení práce, k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.

Zaměstnanci určení
k organizování poskytování první pomoci, přivolání odborné pomoci a k organizování evakuace zaměstnanců

3.1. Každý vedoucí zaměstnanec určí na svém pracovišti zaměstnance (počet stanoví firma), kteří budou v případě mimořádné události

 • organizovat poskytnutí první pomoci,

 • zajišťovat přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky,

 • organizovat evakuaci zaměstnanců.

3.2. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni:

 • informovat všechny podřízené zaměstnance o tom, kteří z nich byli určeni organizovat poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci a organizovat evakuaci zaměstnanců a jaké mají při mimořádných

Nahrávám...
Nahrávám...