dnes je 28.5.2024

Input:

Podrobnější všeobecná opatření

22.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.4.2
Podrobnější všeobecná opatření

Ing. Miloslav Kočí

Výkon svářečských prací

Svářečské práce mohou vykonávat jen osoby

 • které mají platné "Osvědčení o zaškolení pracovníka“, nebo "Osvědčení o základním kurzu“ podle ČSN 05 0705, nebo "Osvědčení“ a "Certifikát“ podle ČSN EN 287, 1418, ČSN EN ISO 9606, jen metodou, v polohách a se svařovaným materiálem podle osvědčení,

 • které mají příslušnou odbornou kvalifikaci k programování, sestavování, údržbě a opravám mechanizovaných a automatizovaných svařovacích zdrojů a jsou zaměstnavatelem písemně pověřeny k výkonu uvedených prací,

 • s vyšším odborným vzděláním při řešení výzkumných a vývojových úkolů ze svařování, pokud jsou písemně pověřeny zaměstnavatelem opakovaně po dvou létech a prokážou znalosti bezpečnostních ustanovení normy,

 • ve výcviku svařování pod přímým odborným dozorem instruktora svařování (nesmějí vykonávat práce se zvýšeným nebezpečím).

Uspořádání pracoviště

Svářečské pracoviště může být stálé nebo přechodné. Může být umístěno v budově i v terénu. Je to pracovní prostor vymezený na svařování a na umístění svářečského, případně dalšího ke svařovaní nezbytného technologického zařízení. Manipulační plochy a technologická stanoviště, na kterých se provádějí operace související se svařováním, se rovněž považují za svářečská pracoviště.

Pracovní a manipulační prostor svářečského pracoviště musí umožňovat bezpečné sestavování svařenců a svařování, přísun materiálu i manipulaci se svařovacím zařízením. Musí zde být udržován pořádek, aby se pracoviště nemohlo stát příčinou úrazu. Pomocné nástroje (sekáče, kladiva, kartáče) musejí odpovídat zásadám bezpečné práce a musí se ukládat tak, aby při práci nepřekážely a neohrožovaly bezpečnost pracovníků.

Každé stálé svářečské pracoviště musí mít min. 2 m2 volné podlahové plochy a 15 m3 volného nezastavěného prostoru. Pro plazmové zařízení s příkonem do 3 kVA musí být 6 m2 podlahové plochy, 40 m3 nezastavěného prostoru, nad 3 kVA 10 m2 a 100 m3. Výška stropu na pracovišti ručního svařování musí být min. 3 m.

Kde je to možné vzhledem k charakteru výroby, doporučuje se pracoviště ručního svařování umístit v kabině, vybavené prostředky chránícími svářeče i okolí před nebezpečím ze svařování. Stěny kabiny musejí být vysoké alespoň 2 m s mezerou u podlahy 150–200 mm a dostatečnou mezerou u stropu, aby bylo zajištěno proudění čerstvého vzduchu.

Podlaha musí být rovná s protiskluzovým povrchem z nehořlavého a neprašného materiálu.

Stěny a strop svářečského pracoviště musejí být zhotoveny z nehořlavých nebo těžce hořlavých materiálů vhodných tepelných a zvukově izolačních vlastností, musejí zabraňovat šíření škodlivin do okolí, nesmějí pohlcovat škodliviny a musejí odolávat vlivům svařovaní. Svým tvarem, povrchovou a barevnou úpravou musejí co nejvíce snižovat odraz záření na pracovišti.

Pokud se sváří ve výšce 2 m a výše nad místy, která je třeba chránit před účinky svařování, stanoví se ochranné pásmo podle tabulky.

Svařování ve výšce (m) Ochranné pásmo dané poloměrem ve vodorovné
rovině se středem v místě svařování (m)
2 10
2–7 10 + 0,3/1 m výšky – do 11,5
7–20 11,5 + 0,1/1 m výšky – do 12,8
nad 20 stanoví se individuálně

Informace, příkazy a zákazy k zajištění bezpečnosti na svářečském pracovišti a zařízeních se vyznačují bezpečnostním značením.

Provoz svářečského pracoviště

Pracoviště se musí udržovat v pořádku. Na stálých svářečských pracovištích se vyznačují požárně bezpečnostní vzdálenosti nebo ochranná pásma. Zde se neukládají ani neskladují hořlavé a hoření podporující látky, které nejsou součástí technologie. Pokud jsou nutné, musí být stanoveno požárně bezpečnostní opatření včetně plánu úniku a evakuace osob.

Ukládání svařovaného materiálu na pracovišti musí být provedeno tak, aby se zabránilo jeho pohybu nebo pohybu jeho částí, tím jejich poškození a poškození pohyblivých vodičů a hadic svařování. Toto poškození by mohlo vést ke vzniku požáru nebo výbuchu.

Při přerušení práce a odchodu pracovníka ze svářečského pracoviště se musí svařovací zařízení vypnout a provést opatření, které zabrání neoprávněnému použití svařovacího zařízení.

Díly připravené ke svařování musejí být v okolí prováděného sváru suché a čisté, bez látek, z nichž teplem mohou vznikat škodlivé nebo hořlavé látky.

Tlakové lahve s plyny pro svařování, vyvíječe acetylenu, el. svařovací zdroje se neumisťují v prostorech, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny, páry nebo prachy.

Osvětlení svářečského pracoviště musí odpovídat příslušným předpisům.

Přechodné svářečské pracoviště musí být vybaveno, na ochranu svářeče a okolí pracoviště před nebezpečím ze svařování, přenosnými zástěnami a závěsy. Pracoviště se vybavuje vhodnými hasebními prostředky a hasicími přístroji. Mimo toho musí být vybaveno ještě nejméně dvěma přenosnými hasicími přístroji s vhodnou náplní, z toho jedním práškovým o hmotnosti hasební látky alespoň 5 kg.

Pro zabránění úrazu el. proudem musí být vyloučen dotyk pracovníků se živými částmi, v prostorách zvlášť nebezpečných (mokro) vždy, nebo v prostorách bezpečných a nebezpečných musí být použito bezpečné napětí živých částí do 25 V střídavých a 60 V stejnosměrných.

Při účasti více osob na svařování se předem stanoví způsob vzájemného dorozumívání. Svařovací zdroj, případně obvod, se zapíná na pokyn svářeče, až když zaujal pracovní polohu a je připraven započít práci.

Větrání svářečského pracoviště

Svářečské pracoviště musí být účinně větrané.

Přirozené větrání může být použito jen při přechodném nebo krátkodobém svařování v prostoru větším než 100 m3 na jednoho svářeče, když při svařování nevznikají toxické plyny a látky.

Místní odsávání (v uzavřených a těsných prostorech) nebo nucené větrání (buď odsávání znečištěného a přívod čistého upraveného vzduchu na pracovní místo svářeče, nebo přívod upraveného vzduchu do dýchacího prostoru svářečského štítu nebo kukly) se musí používat, pokud se při svařování místně hromadí škodliviny.

Nucené větrání musí být zabezpečeno na pracovišti, kde se stále svařují těžké a lehké kovy a jejich slitiny, případně jejich povlaky, které obsahují např. olovo, kadmium, berylium, rtuť, mangan, zinek, chrom a sloučeniny.

Na jednoho fyzicky pracujícího pracovníka je požadována min. výměna 50 m3 čistého vnějšího vzduchu za hodinu.

Je nepřípustné nahrazovat přívod čistého vzduchu přívodem kyslíku.

Požárně bezpečnostní opatření

Požárně bezpečnostní opatření jsou technická a organizační opatření k zajištění požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a po skončení svařování. Rozlišujeme:

Základní, která zahrnují opatření vyplývající z použité technologie svařování.

Zvláštní, která jsou prováděna s ohledem na konkrétní druh nebezpečí (prostor s nebezpečím požáru, prostor s nebezpečím výbuchu s následným požárem), umístění svářečského pracoviště, systému zabezpečování požární ochrany atd., rovněž i v přilehlých prostorách.

Požární dohled – činnost zaměřená na požární bezpečnost v průběhu, při přerušení a po ukončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření.

Podmínky pro zahájení svařování

Před zahájením svařování se musejí v prostorech, kde se bude svařovat, a v prostorech přilehlých (i když nejsou součástí svářečské technologie) vyhodnotit podmínky požární bezpečnosti – zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Při stanovování zvláštních požárně bezpečnostních opatření se vychází také z podkladů týkajících se požární bezpečnosti technického vybavení a technologického procesu na svářečském pracovišti a v přilehlých prostorách.

Zvláštní požárně bezpečnostní opatření a jejich zajištění se prokazuje písemně.

Před zahájením svařování se:

 • stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí,

 • vymezí povinnosti a oprávnění osob k zajištění požární bezpečnosti,

 • stanoví požadavky na účastníky svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled,

 • stanoví požadavky na bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů,

 • zabezpečí volné únikové cesty, včetně přístupu k nim,

 • určí provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu,

 • stanoví další opatření s ohledem na druh činnosti, popřípadě specifické riziko svářečského pracoviště.

Požárně bezpečnostní opatření mohou být např.:

 • provětrání pracoviště

 • ochlazování konstrukce,

 • měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů a udržování koncentrace pod hranicí nebezpečné koncentrace,

 • vybavení pracoviště hasebními prostředky podle charakteru použité technologie a pracoviště.

Při svařování nesmí dojít k ohřátí materiálů na teploty, které by vedly ke ztrátě těsnosti (spálené těsnění, vytavená těsnící hmota).

Vyžaduje-li svařování zvláštní požárně bezpečnostní opatření, musí být kromě svářeče přítomna další osoba.

Zákaz zahájení svařování

Svařování se nesmí zahájit, pokud:

 • nejsou stanovena požárně bezpečnostní opatření s ohledem na druh a místo práce,

 • svářeč a na svařovaní a souvisejících činnostech zúčastnění

Nahrávám...
Nahrávám...