dnes je 25.5.2024

Input:

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

25.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.7
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Ing. Pavel Petrů

Úvod

Zaměstnavatel je povinen podle ustanovení § 102 zákoníku práce soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vychází zaměstnavatel ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí

  1. omezování vzniku rizik,

  2. odstraňování rizik u zdroje jejich původu,

  3. přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví,

  4. nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy,

  5. nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky,

  6. přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany,

  7. udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Povinnost poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky

Není-li možné odstranit rizika nebo je dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen podle ustanovení § 104 zákoníku práce poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, udržovat je v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

Osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnavatel vybere a o jejich použití a poskytnutí rozhodne na základě zjištění všech nebezpečí na konkrétním pracovišti a po vyhodnocení jejich rizik. Pro zjištění nebezpečí a vyhodnocení jejich rizik a pro výběr

Nahrávám...
Nahrávám...