dnes je 28.5.2024

Input:

Postup při provádění kontroly

24.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2
Postup při provádění kontroly

Ing. Pavel Petrů

Z hlediska časového může jít o kontroly:

 • předem ohlášené nebo

 • oznámené těsně před jejím provedením v místě kontroly.

Oznámení kontroly

Předem ohlášené kontroly jsou v případě realizace plánovaných preventivních kontrol, kdy inspektor:

 • s oprávněnou osobou dohodne předem termín provedení kontroly,

 • oznámí této osobě rozsah kontroly a 

 • v případech kdy je to pro zdárný průběh kontroly žádoucí zajistí:

  • - účast odpovědných osob
  • - potřebné doklady.

Ohlášení předem lze provést:

 • písemně,

 • telefonicky,

 • elektronicky.

V případech kdy ohlášení předem by mohlo zmařit provedení kontroly, nebo negativně ovlivnit objektivnost výsledků kontroly lze provést oznámení zahájení kontroly přímo na místě kontroly.

Pokud na kontrolovaném pracovišti není přítomna oprávněná osoba, požádá inspektor vedoucího provozovny, vedoucího směny, nebo jinou osobu, aby o zahájení kontroly informovala odpovědnou osobu, popřípadě zprostředkovala kontakt s touto osobou.

Tento postup se používá především při:

 • kontrole:

  • - nelegálního zaměstnávání,
  • - kontrole zakázaných prací,
 • šetření podnětů zaměstnanců na neplnění zákonem stanovených povinností.

Pro oba typy kontrol platí zásada, že kontrolu lze provést jen tehdy, pokud je na pracovišti některá z těchto osob (viz ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona číslo 251/2005 Sb.):

 • člen statutárního orgánu kontrolované osoby,

 • zástupce kontrolované osoby,

 • zaměstnanec kontrolované osoby,

 • spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby.

Na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou

Povinnosti kontrolované osoby

Podle ustanovení odst. 1, § 9 zákona č. 251/2005 Sb. je kontrolovaná osoba povinna k výkonu kontroly poskytnout součinnost odpovídající oprávněním inspektora a v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze své činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly viz část 3/5.1.1 příručky. Je tedy povinna:

 • poskytnout pravdivé a úplné informace o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,

Poznámka:

Fyzická osoba nemá povinnost poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., jestliže by jejím splněním způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým (viz ustanovení odst. 1, § 9 zákona č. 251/2005 Sb.).

 • v určených lhůtách předložit požadované (viz ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona číslo 251/2005 Sb.):

  • - originální doklady, popřípadě tyto doklady úředně ověřené a další písemnosti,
  • - zdrojové kódy programů, látek nebo výrobků,

  potřebné ke kontrole,

 • na základě nařízení inspektora zachovat místa úrazového

Nahrávám...
Nahrávám...