Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postup při uznávání nemocí z povolání

11.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5.3
Postup při uznávání nemocí z povolání

JUDr. Anna Janáková

Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání

Posuzovaná osoba

Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na žádost pacienta, který je posuzovanou osobu nebo jiné k tomu oprávněné osoby (§ 42 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách).

Ošetřující lékař

Ošetřující lékař je povinen odeslat k příslušnému poskytovateli zdravotních služeb osobu, u níž na základě odborného vyšetření:

 • vzniklo důvodné podezření na nemoc z povolání (ohrožení nemocí z povolání),

 • je-li podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání).

Zaměstnavatel

Povinnost odeslat zaměstnance k příslušnému poskytovateli zdravotních služeb má též zaměstnavatel (ust. § 63 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.), má-li důvodné podezření na vznik nemocí z povolání (ohrožení nemocí z povolání) nebo podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemocí z povolání (ohrožení nemocí z povolání).

Poskytovatel v oboru pracovní lékařství, který má povolení k uznávání nemocí z povolání

V případě, že poskytovatel v oboru pracovní lékařství zjistí, že vycházel při posuzování nemoci z povolání z nesprávných údajů, provede z vlastního podnětu nové posouzení zdravotního stavu posuzované osoby; na základě nového posouzení vydá nový lékařský posudek. V takovém případě vyrozumí o této skutečnosti posuzovanou osobu a osoby, pro které v souvislosti s uplatněním lékařského posudku vznikají práva a povinnosti, jsou-li mu tyto osoby známy (ust. § 63 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb.).

Povinnost podrobit se vyšetření

Posuzovaná osoba

V případě podezření na vznik nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání) nebo podezření, že nemoc již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání), je posuzovaná osoba povinna podrobit se odbornému vyšetření indikovanému poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo poskytovatelem v oboru pracovní lékařství, který má oprávnění k uznávání nemocí z povolání, a to u toho poskytovatele zdravotních služeb, kterého mu tento poskytovatel určí a jemuž také sdělí skutečnosti, které vedly ke shora uvedenému podezření.

Lhůta 30 dnů

Určený poskytovatel je povinen provést odborné vyšetření v termínu dohodnutém s posuzovanou osobou, nejdéle však do 30 dnů od dne sdělení poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Nevyvratitelná právní domněnka

Jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit odbornému vyšetření, nahlíží se na ni jako na osobu, která nemocí z povolání netrpí, případně ohrožením nemocí z povolání netrpí (viz též část 3/5.3.7. této příručky). Uvedenou skutečnost musí poskytovatel sdělit prokazatelným způsobem osobě povinné k náhradě škody na zdraví (zaměstnavateli či bývalému zaměstnavateli posuzované osoby), pokud je mu známa. Lékařský posudek se nevydá (ust. § 63 odst. 3 a 4 zákona č. 373/2011 Sb.).

Kdo posuzuje zdravotní stav

Poskytovatelé pracovnělékařských služeb

Zdravotní stav osoby v souvislosti s nemocí z povolání (ohrožením nemocí z povolání) zjišťují a posuzují poskytovatelé pracovnělékařských služeb.

Poskytovatelé v oboru pracovní lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání

Nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání) posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu osoby s uznanou nemocí z povolání sledují poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení ministerstva k uznávání nemocí z povolání, pokud zákon nestanoví jinak; pro tyto účely mohou též provádět, je-li to účelné, vyšetření pro zjištění zdravotního stavu. Podrobnější výklad ohledně získání povolení k uznávání nemocí z povolání viz dále část 3/5.5.4.

Předání kopie zdravotnické dokumentace

Poskytovatel pracovnělékařských služeb předá poskytovateli v oboru pracovní lékařství majícímu povolení k uznávání nemocí z povolání kopii zdravotnické dokumentace posuzované osoby v rozsahu potřebném k posouzení a uznání nemoci (ohrožení nemocí z povolání); obdobně se postupuje, nesplňuje-li nemoc posuzované osoby nadále podmínky pro trvání nemoci z povolání (ohrožení nemocí z povolání).

Provádění vyšetření

Je-li to účelné, mohou poskytovatelé v oboru pracovního lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání provádět vyšetření pro zjištění zdravotního stavu v souvislosti s nemocí z povolání.

Základ pro uznání nemoci z povolání

Poskytovatel v oboru pracovního lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání uznává nemoc z povolání na základě:

 1. Zdravotní stav posuzované osoby

  zjištění zdravotního stavu poskytovatelem pracovnělékařských služeb; včetně zjištění zdravotního stavu před vznikem onemocnění a výsledků jím vyžádaných odborných vyšetření a jeho stanoviska,

 2. Další odborná vyšetření

  výsledků dalších odborných vyšetření – pokud je to důvodné, vyžádaných nebo provedených poskytovatelem PLS majícím povolení,

 3. Ověření podmínek vzniku

  ověření podmínek vzniku nemocí z povolání, které provádí:

  • orgány ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb.,

  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost; pokud jde o práci v podmínkách ionizujícího záření a 

  • poskytovatel v oboru pracovního lékařství mající povolení k uznávání nemocí z povolání, jde-li o podezření na vznik nemoci z povolání při výkonu práce v zahraničí, k níž byl zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem se sídlem v České republice.

Stanovisko o ověření

Ověření se vydává stanoviskem, které není samostatným rozhodnutím a není samostatně přezkoumatelné; výsledky ověření podmínek vzniku nemoci z povolání jsou pro poskytovatele v oboru pracovního lékařství, který má povolení i uznávání nemocí z povolání, závazné.

Osoby trvale žijící v zahraničí

Pro osoby trvale žijící v zahraničí se pro posuzování a uznávání nemocí z povolání stanoví specifické požadavky na podklady pro posouzení, přičemž k lékařské zprávě musí být připojen její úředně ověřený překlad do českého jazyka (nevyžaduje se, pokud je zpráva ve slovenštině).

Lékařský posudek o nemoci z povolání

Kdo vydává

Lékařský posudek o nemoci z povolání vydává poskytovatel v oboru pracovní lékařství, který má od Ministerstva zdravotnictví povolení k uznávání nemocí z povolání.

Lhůta k vydání lékařského posudku

Lékařský posudek musí být vydán nejdéle do 30 pracovních dnů od podání žádosti podané pacientem (může být písemná nebo ústní, která se zaznamená u lékaře do zdravotnické dokumentace). Tato lhůta do obdržení posledního potřebného podkladu pro posouzení zdravotního stavu neběží.

Závěr lékařského posudku

Ze závěru lékařského posudku o nemoci z povolání musí být zřejmé, zda se nemoc posuzované osoby:

 1. uznává, nebo

 2. neuznává jako nemoc z povolání, nebo

 3. již nadále nesplňuje podmínky pro uznání nemoci z povolání, stanovené vyhláškou č. 104/2012 Sb.

To obdobně platí i pro uznávání ohrožení nemocí z povolání (ust. § 41 písm. e) zákona č. 373/2011 Sb., a ust. § 5 vyhlášky č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání).

Náležitosti lékařského posudku o nemoci z povolání

Lékařský posudek o nemoci z povolání (kterým se nemoc z povolání uznává, kterým se nemoc z povolání neuznává a kterým se ukončuje nemoc z povolání) musí splňovat náležitosti stanovené:

 • ust. části 9 přílohy č. 1 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,

 • ust. § 43 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,

 • ust. § 4 vyhlášky č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání,

Při vydávání lékařského posudku, jde-li o posuzování a uznávání ohrožení nemocí z povolání se postupuje obdobně, jako při vydávání lékařského posudku o nemoci z povolání.

Vzor lékařského posudku o nemoci z povolání

Vzor lékařského posudku o nemoci z povolání by měl mít následující obsah a splňovat formální a obsahové náležitosti:

V z o r

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O NEMOCI Z POVOLÁNÍ

Pořadové číslo: nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

Poskytovatel zdravotní péče: identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

Posuzovaná osoba: identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: