dnes je 22.6.2024

Input:

Poučení žáků o bezpečnosti

6.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.10
Poučení žáků o bezpečnosti

JUDr. Eva Dandová

Poučení žáků o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním musí zajistit každá škola. Žáky zároveň seznámí s konkrétními pokyny, právními a ostatními předpisy k zajištění BOZ žáků a se zásadami bezpečného chování, s možnými riziky a odpovídajícími následnými opatřeními, se kterými se mohou žáci setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu (například nebezpečí od neznámých lidí, nebezpečí násilí a šikany, nálezy nebezpečných předmětů apod.). Dále pak musí škola seznámit žáky s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění BOZ žáků, pokud se vztahují na příslušnou činnost, akci nebo pracoviště a průběžně také s ustanoveními školního řádu, vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen a hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními školy, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam.

I když to žádný obecně závazný právní předpis výslovně nestanoví, praxe vyžaduje, aby byl o provedeném poučení žáků zpracován doklad, např. formou záznamu v třídní knize, kde bude přílohou i osnova poučení. Pokud to stanoví předpisy k zajištění BOZ, nebo je-li to odůvodněno rizikem činnosti, musí být znalosti žáků ověřeny.

Ve složitějších případech, zejména při instruování o obsahu bezpečnostně technických předpisů a pokynů, se pořídí zápis podepsaný žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedené instruktáže.

Tím se má zajistit prevence před školními úrazy žáků. Je známé, že k úrazům dětí a žáků dochází často pro jejich roztěkanost, lehkomyslné a riskantní jednání, který dotyčný bez zlého úmyslu z neznalosti rizika a nebezpečí prostředí, v němž se nachází, např. při cestě do školy, o přestávkách, při hrách, tělovýchovné, sportovní a jiné zájmové činnosti, může ohrozit nejen život svůj, ale i zdraví svých spolužáků. Žáci si musí od první třídy být vědomi toho, že existují nějaká hlediska BOZ a že on stále nemůže být jen objektem péče druhých, ale že je v jeho vlastním zájmu,

Nahrávám...
Nahrávám...