dnes je 19.6.2024

Input:

Povinnosti a práva zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službami

11.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.3
Povinnosti a práva zaměstnavatele v souvislosti s pracovnělékařskými službami

JUDr. Anna Janáková

Aby pracovnělékařské služby byly efektivní, ukládá zákon č. 373/2011 Sb. (dále jen "ZoSZS") zaměstnavateli řadu povinností, jejichž plněním jsou vytvářeny podmínky pro řádné fungování pracovnělékařských služeb. Tyto povinnosti směřují zejména vůči poskytovateli pracovnělékařských služeb, vůči osobám pověřeným poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a vůči zaměstnancům.

ZoSZS

Zaměstnavatel je podle zákona č. 373/2011 Sb., povinen vůči poskytovateli a osobám pověřeným poskytovatelem pracovnělékařských služeb:

  • umožnit těmto osobám, včetně pověřených osob poskytovatele pracovnělékařských služeb agentury práce, jejíž zaměstnanci jsou zařazeni na tato pracoviště, vstup na každé své pracoviště,

  • sdělit těmto osobám informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek,

  • předložit těmto osobám technickou dokumentaci strojů a zařízení, sdělit těmto osobám informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci, včetně údajů zjištěných při ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání, popřípadě pracovních úrazů. V případě pracovišť, která podléhají z důvodu státního nebo jiného zákonem chráněného tajemství zvláštnímu režimu, vstupují na tato pracoviště pouze určení zaměstnanci poskytovatele pracovnělékařských služeb, kteří jsou v tomto případě povinni dodržet zvláštní režim.

  • informovat poskytovatele pracovnělékařských služeb, že u zaměstnance nastaly skutečnosti stanovené vyhláškou č. 79/2013 Sb., pro provádění lékařských prohlídek po skončení rizikové práce.

Zaměstnavatel je při zajišťování pracovnělékařských služeb (PLS) podle zákona č. 373/2011 Sb., vůči svému zaměstnanci povinen:

  • při jeho zařazování k práci postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti,

  • vybavit zaměstnance při jeho odeslání k pracovnělékařské prohlídce žádostí o provedení této prohlídky. Žádost musí obsahovat údaje stanovené v § 15 vyhlášky č. 79/2013 Sb., a to údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání, dále údaje o druhu práce a konkrétní pracovní činnosti, režimu pracovní doby, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek; v případě výstupní prohlídky pro potřeby následné prohlídky uvede údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru, a další údaje, pokud je

Nahrávám...
Nahrávám...