dnes je 25.5.2024

Input:

Povinnosti fyzických osob

6.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.1
Povinnosti fyzických osob

kpt. Ing. Pavla Tománková

Zákon o požární ochraně pamatuje také na základní povinnosti fyzických osob ve vztahu k požární ochraně. Tyto povinnosti jsou tedy obecně platné nejen pro zaměstnance a další osoby vyskytující se na pracovišti, ale pro každodenní činnosti kohokoliv z nás. Základní povinnosti fyzických osob jsou stanoveny v § 1, § 7 a § 17 zákona o požární ochraně.

Fyzická osoba je povinna

  1. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jinými zdroji zapálení (podrobnosti v tématech "Základní povinnosti" a "Zdroje zapálení"),
  2. zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
  3. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech (požární značky, bezpečnostní tabulky),
  4. obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem (týká se například vybavení domácnosti hasicím přístrojem a požárním hlásičem),
  5. zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
  6. vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví či užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
  7. umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
  8. oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
  9. dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

Fyzická osoba nesmí

  1. vědomě bezdůvodně přivolat
Nahrávám...
Nahrávám...