dnes je 25.5.2024

Input:

Požadavky na kovoobráběcí kovy obecně

26.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.3
Požadavky na kovoobráběcí kovy obecně

Ing. Zdeněk Juránek

Právní základ

Základním právní ustanovením definujícím požadavky nejen na stroje určené ke zpracování kovů je § 4 zákona č. 309/2006 Sb. Jedná se o stanovení povinnosti zaměstnavatele zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vhodné pro práci, při které budou používány. Veškeré kovoobráběcí stroje tak musí být zejména vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců; vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek; pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Obecné požadavky

Obecné požadavky na stroje používané nejen při zpracování kovů definuje prováděcí právní předpis, tedy nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen "NV č. 378/2001 Sb."). Připomeňme na tomto místě alespoň ty pro provoz kovoobráběcích strojů nejzákladnější:

 • - každé zařízení může být používáno pouze k účelům a za podmínek, pro které je určeno,
 • - zaměstnavatel musí se zřetelem na technologický proces a organizaci práce stanovit bezpečný přístup obsluhy k zařízení,
 • - musí být stanoven dostatečný manipulační prostor, umožňující obsluze bezpečné používání zařízení,
 • - každé zařízení musí být vybaveno zábranou nebo ochranným zařízením nebo musí být přijato opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení nebo pádu břemene,
 • - opravu, seřizování, úpravu, údržbu a čištění zařízení je možné provádět pouze po odpojení od přívodů energií (není-li to technicky možné musí být učiněna vhodná ochranná opatření),
 • - obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že se v nebezpečných prostorech zařízení nenachází žádný zaměstnanec,
 • - pokud není možné splnit výše uvedený bod, musí bezpečnostní systém před spuštěním (popř. zastavením zařízení) vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času tento prostor opustit.

Společné požadavky

Společná ustanovení pro obrábění kovů z právních předpisů dále definuje § 54 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl. č. 48/1982 Sb."), a to následovně:

 • - Rotující upínací zařízení a nástroje použité u strojů k třískovému obrábění kovů musí být provedeny tak, aby při brzdění nebo při opačném smyslu otáčení nedošlo k jejich samovolnému uvolnění.
 • - Pneumatická, hydraulická nebo elektromagnetická upínací zařízení musí být opatřena ochranným zařízením, které znemožní, aby při přerušení dodávky energie došlo k ohrožení bezpečnosti práce nebo k provozní nehodě.
 • - Pokud ruční ovládací části netvoří hladká plná ovládací ruční kola bez rukojeti, musí být opatřeny samočinným vypínáním, které zabrání jejich nucenému otáčení při strojním pohonu.
 • - Upínání a snímání přípravků, přístrojů, nástrojů a obrobků, které pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňují bezpečnou ruční manipulaci a jejich ustavení ve stroji, musí být zajištěno buď použitím vhodného zařízení pro manipulaci nebo pomocí další osoby.
 • - Vzduchové pistole používané k očištění strojů a obrobků a upínacích přípravků musí být opatřeny ochranným zařízením, které zabrání úrazu pracovníka odlétajícími látkami.
 • - Vstupovat na upínací plochu stolu, desky nebo do jiného nebezpečného prostoru při obrábění velkých obrobků za účelem měření, kontroly nebo provedení jiných podobných úkonů se smí jen tehdy, jsou-li tyto části stroje v klidu.
 • - Při kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a měření, nejsou-li tyto činnosti prováděny automaticky, se musí zastavit vřeteno (smykadlo) a nástroj odsunout do bezpečné vzdálenosti.
 • - Není-li obráběcí stroj vybaven ochranným zařízením proti odletujícím třískám nebo není-li možno tohoto zařízení používat, musí se používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky.
 • - Při odstraňování třísek z obráběcího stroje za provozu a při úklidu se musí používat předepsaných pracovních pomůcek; odstraňovat třísky ze sběrných van za chodu obráběcích strojů se smí jen u strojů, které jsou k tomuto účelu přizpůsobeny.

Doporučená opatření

Při stanovení jednotlivých opatření v rámci prevence rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci s kovoobráběcími stroji vychází zaměstnavatel nejen z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale často i z požadavků v současné době již neplatných předpisů, např. ČSN 20 0700 Obráběcí stroje na

Nahrávám...
Nahrávám...