dnes je 17.5.2021

Input:

Požární poplachová směrnice

8.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4
Požární poplachová směrnice

Josef Černý

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE 1) 

Zaměstnavatel ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ............................................

V případě požáru (určit: například dílny, budovy, skladu apod.) ..............., která je situována v budově (hale apod.) ........................ je každý (zaměstnanec, fyzická osobapovinen se řídit těmito požárními poplachovými směrnicemi.

Postup osob při zpozorování požáru

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen učinit nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, je-li to možné požár uhasit a provést opatření k zamezení jeho šíření. Pokud nelze požár uhasit, je každý povinen vyhlásit požární poplach a přivolat požární pomoc.

Při hlášení požáru Hasičskému záchrannému sboru kraje /Hasičskému záchrannému sboru Hlavního města Prahy/ - operačnímu středisku v ..................... (ohlašovna požáru) podat informace o tom: KDO VOLÁ, KDE HOŘÍ, CO HOŘÍ!

Jednotné evropské číslo linky tísňového volání - Hasičský záchranný sbor ČR v ..........,

telefonní číslo „112”

Operační středisko Hasičského záchranného kraje v .............. VEŘEJNÁ OHLAŠOVNA POŽÁRŮ: telefonní číslo linky tísňového volání je „150”

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu zajišťuje osoba, která požár zpozorovala.

Požární poplach se vyhlašuje voláním HOŘÍ!!! /případně zařízením, kterým je budova vybavena, například rozhlasem apod./

Povinnosti zaměstnanců a dalších osob po vyhlášení požárního poplachu

Zaměstnanci firmy ............i další přítomné osoby ukázněně opustí ohrožený prostor, řídí se pokyny určených zaměstnanců, kteří zajišťují evakuaci osob, záchranu zvířat, případně majetku (členové preventivní požární hlídky, jiné určené osoby).

Evakuace osob se provádí podle charakteru požárně bezpečnostního řešení stavby jako současná nebo postupná.

Zaměstnanci firmy (členové preventivní požární hlídky, požární hlídky, ostatní zaměstnanci nebo přítomné fyzické osoby) provádí záchranné práce do příjezdu jednotek požární ochrany. Po příjezdu první jednotky požární ochrany se veškeré činnosti podřídí rozhodnutím (rozkazům) velitele zásahu.

Pomoc při zdolávání požárů (osobní pomoc a věcná pomoc)

NA VÝZVU VELITELE ZÁSAHU, VELITELE JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY NEBO OBCE JE KAŽDÝ POVINEN POSKYTNOUT OSOBNÍ POMOC A VĚCNOU POMOC ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH ZÁKONEM O POŽÁRNÍ OCHRANĚ2) JEDNOTCE POŽÁRNÍ OCHRANY 

Důležitá telefonní čísla: 

Jednotné evropské číslo linky tísňového volání - Hasičský záchranný sbor ČR v ..........,

telefonní číslo: „112” 3)

Ohlašovna požárů - operační středisko HZS kraje v ..................... , linka tísňového volání telefonní číslo: „150” 3)

Zdravotní záchranná služba v ................., linka tísňového volání telefonní číslo: 155

Policie ČR v ........................................., linka tísňového volání telefonní číslo: 158

Havarijní služba rozvodných závodů elektrické energie:

Havarijní služba dodavatele plynu:

Havarijní služba vodáren (zpravidla správce vodovodů a kanalizací) :

Hasičský záchranný sbor kraje - územní odbor v ...................:

V ............................... dne ........... 20 …………..

Vypracoval 4): ..............................................

Schválil 5):.....................................................

Statutární orgán právnické osoby

Vysvětlivky k odkazům v textu vzoru: 

  • § 27 odst. 1, písm. e) a § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), aktuální znění verze č. 2, účinná od 1.11. 2014,

  • § 18 až § 20 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, aktuální znění verze č. 18, účinná od 1.1. 2018,

  • zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, aktuální znění verze č. 2, účinná od 1.7. 2017. Součástí HZS ČR jsou HZS krajů s územními odbory, které mají svá různě dislokovaná včetně požárních stanic jednotek požární ochrany HZS ČR,

  • od 1. 1. 2003 bylo v ČR zavedeno jednotné evropské

Nahrávám...
Nahrávám...