Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Požární poplachová směrnice

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4
Požární poplachová směrnice

Josef Černý

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE 1) 

Zaměstnavatel ........................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ............................................

V případě požáru (určit: například dílny, budovy, skladu apod.) ..............., která je situována v budově (hale apod.) ........................ je každý (zaměstnanec, fyzická osobapovinen se řídit těmito požárními poplachovými směrnicemi.

Postup osob při zpozorování požáru

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen učinit nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, je-li to možné požár uhasit a provést opatření k zamezení jeho šíření. Pokud nelze požár uhasit, je každý povinen vyhlásit požární poplach a přivolat požární pomoc.

Při hlášení požáru Hasičskému záchrannému sboru kraje /Hasičskému záchrannému sboru Hlavního města Prahy/ - operačnímu středisku v ..................... (ohlašovna požáru) podat informace o tom: KDO VOLÁ, KDE HOŘÍ, CO HOŘÍ!

Jednotné evropské číslo tísňového volání - Hasičský záchranný sbor ČR v ..........,

telefonní číslo „112”

Operační středisko Hasičského záchranného kraje v .............. VEŘEJNÁ OHLAŠOVNA POŽÁRŮ: telefonní číslo tísňového volání je „150”

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu zajišťuje osoba, která požár zpozorovala.

Požární poplach se vyhlašuje voláním HOŘÍ!!! /případně zařízením, kterým je budova vybavena, například rozhlasem apod./

Povinnosti zaměstnanců a dalších osob po vyhlášení požárního poplachu

Zaměstnanci firmy ............i další přítomné osoby ukázněně opustí ohrožený prostor, řídí se pokyny určených zaměstnanců, kteří zajišťují evakuaci osob, záchranu zvířat, případně majetku (členové preventivní požární hlídky, jiné určené osoby).

Evakuace osob se provádí podle charakteru požárně bezpečnostního řešení stavby jako současná nebo postupná.

Zaměstnanci firmy (členové preventivní požární hlídky, požární hlídky, ostatní zaměstnanci nebo přítomné fyzické osoby) provádí záchranné práce do příjezdu jednotek požární ochrany. Po příjezdu první jednotky požární ochrany se veškeré činnosti podřídí rozhodnutím (rozkazům) velitele zásahu.

Pomoc při zdolávání požárů (osobní pomoc a věcná pomoc)

NA VÝZVU VELITELE ZÁSAHU, VELITELE JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY NEBO OBCE JE KAŽDÝ POVINEN POSKYTNOUT OSOBNÍ POMOC A VĚCNOU POMOC ZA PODMÍNEK STANOVENÝCH ZÁKONEM O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 2) JEDNOTCE POŽÁRNÍ OCHRANY 

Důležitá telefonní čísla: 

Jednotné evropské číslo tísňového volání - Hasičský záchranný sbor ČR v ..........,

telefonní číslo: „112” 3)

Ohlašovna požárů - operační středisko HZS kraje v ..................... , tísňové volání telefonní číslo: „150” 3)

Zdravotní záchranná služba v ................., tísňové volání telefonní číslo: 155

Policie ČR v ........................................., tísňové volání telefonní číslo: 158

Havarijní služba rozvodných závodů elektrické energie:

Havarijní služba dodavatele plynu:

Havarijní služba vodáren (zpravidla správce vodovodů a kanalizací) :

Hasičský záchranný sbor kraje - územní odbor v ...................:

V ............................... dne ........... 20 …………..

Vypracoval 4): ..............................................

Schválil 5):.....................................................

Statutární orgán právnické osoby

Vysvětlivky k odkazům v textu vzoru: 

  • § 27 odst. 1, písm. e) a § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.,

  • § 18 až § 20 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

  • dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. („HZS”). Součástí HZS ČR jsou HZS krajů, které mají svá různě dislokovaná uzemní pracoviště, včetně požárních stanic jednotek požární ochrany HZS ČR,

  • od 1. 1. 2003 bylo v ČR zavedeno jednotné evropské číslo linky tísňového volání 112,

  • požární poplachové směrnice zpracovává

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: