dnes je 28.10.2020

Input:

Požární řád pro plynovou kotelnu

6.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3
Požární řád pro plynovou kotelnu

Josef Černý

POŽÁRNÍ ŘÁD

PRO PLYNOVOU KOTELNU1)

 

Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)

zastoupený ............................................

I. Stručný popis technologického postupu a charakteristika požárního(ních) nebezpečí.

Nízkotlaká teplovodní plynová kotelna situovaná v suterénu budovy č. p.: ............................ je určena pro vytápění ......... budovy (ov), má půdorysnou plochou: .........................m2

Plynová kotelna je určena pro vytápění budovy(ov):........................................................

Topným médiem je zemní plyn. Provoz kotelny je plně automatizován - je požadován občasný dozor (stálý dozor).

Povinnosti obsluhy kotelny jsou zakotveny v provozním řádu.

Typ kotle(ů): ......................................................

Výrobce kotle(ů): ...............................................

Počet kotlů: .......................................................

Výkon: .............................................................

Požární nebezpečí plynové kotelny spočívá zejména v nepředvídatelném úniku topného plynu a tím i možnosti vytvoření nebezpečné koncentrace plynu ve směsi se vzduchem. K tomuto nebezpečí může dojít například v důsledku zhasnutí hořáků při současné poruše funkce větrání, při přerušení funkce nuceného odtahu spalin apod. K úniku může dojít zejména u rozebíratelných spojů, armatur apod.

Hlavní uzávěr plynu je umístěn: ...................................................................................

Hlavní vypínač elektrické energie je umístěn: ..............................................................

Hlavní uzávěr vody je umístěn: ....................................................................................

Osobou odpovědnou za provoz kotelny je: ...................................................................

Preventivní požární hlídka: velitel: ............................................ člen: .........................

člen: .................................................

Přenosné (pojízdné) hasicí přístroje, dále “PHP“ - typ (typy): ..................................

Počet: .................

Rozmístění HP: ...........................................................................................................

II. Požárně technické charakteristiky používaných látek.

Topné médium: zemní plyn.

Zemní plyn - více jak z 94 % je jeho složkou metan, bod varu 161 °C, výhřevnost 49,4 MJ.kg-1, teplota vznícení 537 °C, DMV 5 % obj., HMV 15 % obj.,

Oxidovadlo - vzduch - nehořlavá, bezbarvá směs plynů, bez zápachu, která obsahuje:

78,08 % obj. dusíku, 20,95 % obj. kyslíku, 0,94 % obj. vzácných plynů (převažuje Argon), 0,03 % obj. oxidu uhličitého, proměnná množství vodní páry, prachu, solí a zbytkových plynů. Podporuje hoření.

III. Požadavky na zabezpečení požární ochrany plynové kotelny.

 • do kotelny musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu pro spalování a větrání, a to tak aby byla zaručena trojnásobná výměna vzduchu v prostoru kotelny za hodinu za všech provozních režimů - kromě odstávky, kdy je uzavřen hlavní uzávěr plynu kotelny; způsob větrání nesmí negativně ovlivňovat funkci hořáků a odtah spalin,

  • dveře do kotelny musí být opatřeny samouzavíračem a označeny bezpečnostní tabulkou Kotelna – nepovolaným vstup zakázán, musí být nehořlavé, otevíratelné směrem ven,

  • úniková cesta musí být označena a udržována trvale volná; dodržován musí být také volný přístup k hasicím přístrojům, vypínačům elektrické energie a zařízením kotelny,

  • pro provoz plynového zařízení kotelny musí být zpracován provozní řád, se kterým musí být obsluha prokazatelně seznámena, to platí i pro osoby provádějící opravy a údržbu zařízení. Provozní řád musí také obsahovat požadavky na údržbu, kontroly a opravy technického a technologického zařízení plynové kotelny, odpovídající technickým podmínkám a návodu výrobce a dále platným právním a technickým předpisům,

  • při zatápění, provozu a odstavování kotlů se zásadně postupuje podle provozního řádu kotelny,

  • v kotelně musí být k dispozici přenosná bateriová svítilna, v provozuschopném stavu,

  • všechny povrchy v kotelně, které jsou teplejší než 60° C, musí být, s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží účelům vytápění,

  • vstupní dveře do kotelny musí být označeny tabulkou Zákaz vstupu s otevřeným ohněm Kouření zakázáno

  • v kotelně se nesmí skladovat žádné předměty a materiály, ani vykonávat žádné práce, které nesouvisí s jejím provozem a údržbou,

  • v kotelně musí být trvale udržován pořádek a čistota, pravidelně odstraňován prach, zejména v

  • v kotelně se nesmí zdržovat nepovolané osoby,

  • obsluha kotelny - topič je povinen udržovat kotelní zařízení v bezvadném stavu; každou závadu nebo neobvyklý stav při provozu kotlů neodkladně hlásit odpovědnému zaměstnanci a poznamenat do provozního deníku; hrozí-li nebezpečí z prodlení odstavit kotel (le), (kotelnu) z provozu,

  • kontrola kotelny musí být provedena odborným zaměstnancem, před uvedením do provozu, po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů; vždy po jednom roce provozu kotelny - dle provozního řádu,

  • pravidelné kontroly plynových zařízení musí být prováděny minimálně 1x ročně, o kontrole a jejím výsledku se provede zápis do provozního deníku, revize plynového zařízení musí být provedena ve lhůtě stanovené v plánu revizí, minimálně však 1x za 3 roky,

  • montáž, opravy a obsluhu plynového zařízení kotelny smí provádět jen odborně způsobilé osoby k této činnosti oprávněné a provozovatelem určené,

  • hlavní uzávěr plynu, musí být označen informační tabulkou. Vyznačena musí být i přístupová cesta k hlavnímu uzávěru plynu v budově,

  • při podezření z úniku plynu je nutné neodkladně zjistit netěsnost pomocí pěnotvorného roztoku nebo detektoru plynu; vyhledávání netěsností pomocí otevřeného ohně je přísně zakázáno; v případě zjištění netěsnosti obsluha provede uzavření přívodu plynu, místnost kotelny provětrá a zajistí prostřednictvím k tomu určeného vedoucího zaměstnance odbornou opravu,

  • svařování v prostoru kotelny je považováno za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření a pro tyto práce musí být vydáván písemný příkaz, obsahující mimo jiné tato požárně bezpečnostní opatření, připojení plynových kotlů na komíny musí odpovídat požadavkům:

ČSN EN 1443 (734200) Komíny. Obecné požadavky, účinnost 1. 12. 2019, datum ukončení platnosti 1.2.2020; ČSN EN 1443 (734200) Komíny. Obecné požadavky, účinnost 1. 2. 2020; ČSN EN 14471+A1 (734215) Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody, účinnost od 1. 4.2017;

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, účinnost od 1. 11. 2010, Z1 4.2013 Z2 6.2015, Z3 11.2016, Z4 12.2016.

Souběžně platí ČSN 734201 ed. 2 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, účinnost 1. 1. 2017. Čištění, kontrola a revize spalinové cesty a dále zpráva o provedeném čištění