dnes je 25.5.2024

Input:

Práce s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - úvod

10.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.1
Práce s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - úvod

Ing. Miroslava Kopecká

Nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické přípravky se nacházejí na mnoha pracovištích. Mohou zapříčinit rozličné typy poškození. Některé způsobují rakovinu, jiné mohou působit na reprodukční orgány a jiné mohou zapříčinit poškození plodu při narození. Některé látky mohou zapříčinit poškození mozku, poškození nervové soustavy, astma nebo problémy s pokožkou. Poškození zapříčiněné nebezpečnými látkami může vzniknout jako následek krátkodobého účinku anebo dlouhotrvajícího nahromadění dané látky v organismu.

Základní skupiny chemických faktorů, ovlivňujících živé organismy:

 • chemické faktory přirozené

 • chemické faktory umělé

Zdravotně nejvýznamnější kontaminanty prostředí

Mezi zdravotně nejvýznamnější kontaminanty prostředí patří:

 • kovy (Pb, Hg, Cd, As, Al)

 • plyny (CO, CO2, SOx, NOx, O3, F, HCl, HCOH)

 • ropa a ropné deriváty

 • další látky původně přirozené (NO3, NO2, MgO)

 • další látky syntetické (azbest, PCB, dioxin)

 • pesticidy (organofosfáty, chlorované uhlovodíky, karbamáty, chlorfenoxyl- sloučeniny)

 • radionuklidy

Podle typu účinku lze chemické látky rozdělit do několika skupin:

 • dráždivé účinky

 • alergenní účinky

 • mutagenní účinky

 • teratogenní účinky

 • karcinogenní účinky

 • systémové účinky

Nakládání s nebezpečnými chemickými přípravky

Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., je jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Podmínky a omezení při uvádění na trh

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky mohou být uváděny na trh nebo používány pouze za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Tento předpis se nevztahuje na osoby, které uvádějí na trh nebo používají nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky pro vědecké nebo výzkumné účely. Pokud tyto osoby nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky pro tyto účely dovážejí jsou povinny předložit celnímu úřadu písemné čestné prohlášení, že nebezpečná látka nebo přípravek jsou určeny výhradně pro vědecké, výzkumné účely.

Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat, darovat ani jiným způsobem poskytovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické (§ 2 odst. 5 písm. f) zákona č. 356/2003 Sb.) jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení.

Balení a označování chemických látek a přípravků

Výrobce, dovozce nebo zhotovitel mohou uvádět na trh látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné nebo přípravky, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí jen v obalech, které splňují tyto požadavky:

 1. obal a uzávěr musí být navržen a konstruován tak, aby obsah obalu nemohl uniknout; tento požadavek neplatí tam, kde jsou předepsána zvláštní bezpečnostní opatření,
 2. materiály použité na zhotovení obalu a uzávěru nesmějí být obsahem narušovány a nesmějí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,
 3. obal a uzávěr musejí být vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že odolají tlaku a deformacím vznikajícím při běžném zacházení a že nedojde k jejich uvolnění,
 4. obal určený k opakovanému použití musí být navržen a konstruován tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu.

Na obalu musí být označení podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 232/2004 Sb.

Výstražný symbol zahrnuje grafický symbol ve formě piktogramu a slovní vyjádření nebezpečnosti.

Označení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků ochrany rostlin (zák. č. 147/1996 Sb.) podle zákona č. 356/2003 Sb., musí být doprovázeno upozorněním "Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí".

Bezpečnostní list

Výrobce nebo dovozce dodá ke každé látce nebo přípravku bezpečnostní list, v případě, že vyhotovuje zprávu o chemické bezpečnosti, musí zajistit, aby informace v bezpečnostním listu byly v souladu s informacemi ve zprávě. Každý, kdo musí vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti, připojí k bezpečnostnímu listu jako přílohu expoziční scénáře.

Požadavky na skladování

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštních právních předpisů jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidu.

Evidence vysoce toxických látek

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a chemických přípravků. Evidence se vede pro každou nebezpečnou chemickou látku a chemický přípravek odděleně a evidenční záznamy musejí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu), které byly chemická látka nebo chemický přípravek vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku. Toto se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Označování nebezpečné látky na silnicích a železnicích

Silniční (ADR) a železniční (RID) přeprava nebezpečných látek se řídí mezinárodními dohodami, které ukládají patřičné značení. Nejprůkaznějším je oranžová tabulka 40×30 cm, rozdělená na dvě části, ve kterých jsou napsány číselné kódy.

Pokud na cisterně je vepředu a vzadu jen prázdná oranžová tabulka, znamená to, že převáží více druhů látek najednou.

Pracovní podmínky pracovišť

Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel podle ustanovení § 7 zákona č. 309/2006 Sb. povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a

Nahrávám...
Nahrávám...