dnes je 18.5.2024

Input:

Práce zakázané zaměstnankyním

2.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3.9.4
Práce zakázané zaměstnankyním

JUDr. Anna Janáková

Charakter zákazu prací

Zákoník práce stanoví, že zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Mateřství je chráněno již ve fázi těhotenství, dále pak při kojení dítěte a v době do konce devátého měsíce po porodu. Vedle obecné právní úpravy zákazu určitých prací, který se vztahuje na všechny ženy, stanoví zákoník též zákaz prací individuální, který se opírá o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ženy, která se může v souvislosti s mateřstvím změnit.

Vyhláška č. 288/2003 Sb.

Podrobnosti ohledně těchto prací upravuje vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

Práce zakázané těhotným

Podle shora uvedené vyhlášky jsou těhotným ženám zakázány práce:

a) v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,

b) v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,

c) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,

d) spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství, zejména:

1. vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž kritéria odpovídající kategorii druhé podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.,

2. spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými bezmotorovými prostředky,

3. spojené se zvedáním a přenášením břemen překračujících ukazatele uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 288/2003 Sb., při nichž přípustný minutový energetický výdej překračuje 14,5 kJ. min-1 netto,

4. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama nad hlavou, zařazené do kategorií druhé a třetí podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než 10 stupňů,

5. spojené s tlakem na břicho,

6. při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické změny těla ženy,

7. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale vykonávané vsedě nebo vstoje,

8. vykonávané ve vnuceném pracovním tempu (ust. § 31 až § 33 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci),

9. spojené s psychickou zátěží, zařazené do třetí kategorie podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.,

e) spojené s expozicí hluku zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.,

f) při nichž by mohly být vystaveny rázům (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací),

g) spojené s expozicí vibracím:

1. přenášeným na ruce, pokud jsou tyto práce zařazeny do třetí nebo čtvrté kategorie podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.,

2. celkovým horizontálním a vertikálním vibracím, jejichž hodnoty překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., snížené o 10 dB,

h) při nichž dochází za běžných pracovních podmínek ke značnému znečištění kůže minerálními oleji,

i) s karcinogeny a mutageny a při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, uvedenými v nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,

j) s chemickými látkami a chemickými přípravky:

1. způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 26, R 28, R 39, R 40 a R 48 podle vyhlášky č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí,

2. poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky označovanými větami R 60, R 61, R 62 a R 63 podle vyhlášky č. 402/2011 Sb.,

3. poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými větou R 64 podle vyhlášky č. 402/2011 Sb.,

4. vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží označovanými větou R 24 nebo větou R 27 nebo majícími výrazné senzibilizující účinky na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42, R 43 podle vyhlášky č. 402/2011 Sb.,

5. omezujícími dělení buněk,

6. při kombinací R vět uvedených v bodech 1 až 4,

k) spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám,

l) při výrobě léčiv a veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě podrobného vyhodnocení expozice a rizika vyloučit, že nedojde za předvídatelných podmínek k poškození zdraví těhotné ženy nebo plodu,

m) při výrobě cytostatik, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění a při ošetřování pacientů léčených cytostatiky,

n) spojené s expozicí rtuti, oxidu uhelnatému a jiným chemickým látkám, již neuvedeným v písmenech i), j) a k), pokud jsou práce s nimi zařazeny do kategorií druhé až čtvrté podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.,

o) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření, kde podmínky práce nezajišťují pro plod stejný stupeň radiační ochrany jako pro každého jednotlivce z obyvatelstva,

p) spojené s expozicí viru rubeoly nebo původci toxoplasmosy a práce spojené s expozicí jiným biologickým činitelům skupin 2 až 4 uvedeným v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., pokud nelze u těhotné ženy prokázat imunitu proti biologickým činitelům, které přicházejí při dané práci v úvahu,

q) v prostorách, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty

Nahrávám...
Nahrávám...