dnes je 25.5.2024

Input:

Pracovní podmínky

29.2.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5
Pracovní podmínky

PhDr. Alena Juklíčková

Vymezení pojmu "Pracovní podmínky“

Lidé v pracovním procesu se řídí sociálními a ekonomickými cíli a vytvářejí hmotné i duchovní hodnoty. Vstupují přitom do vztahů s jinými lidmi a vytvářejí mezi sebou vztahy jako členové společnosti, podniku i pracovního kolektivu. Ve své podstatě pracovní proces je složitý sociálně ekonomický jev. Současně se jedná i o jev biologický, protože pracovat znamená spotřebovávat tělesnou a duševní energii organizmu. Člověk je během pracovního procesu vystaven rozličným vlivům pracovního prostředí, rizikům provozu strojního zařízení a také působení látek a surovin, které jsou zpracovávány. Proto pracovní podmínky nejsou pouze sociálně-ekonomickým, ale i zdravotně-hygienickým lékařským i psychologickým aspektem.

Složitost pojmu pracovní podmínky vede k možnosti různorodých postupů při vymezení pojmu. Řada vědních oborů se soustředí na pracovní prostředí, kterému je dělník během pracovního procesu při své pracovní činnosti vystaven, jiné se soustředí na reprodukci pracovní síly, délku pracovní doby, další se soustředí na vlivy, které pro člověka vyplynou v důsledku práce, další preferují mzdu a způsoby odměňování.

Významný je především komplexní charakter tohoto pojmu, který zahrnuje celek společensko-politických, ekonomických, technických, psychologických , zdravotně-hygienických a estetických podmínek pracovního prostředí, pracovních prostředků, pracovních předmětů a technologických procesů.

V oblasti identifikace pracovních podmínek vystupují do popředí pojmy jako např. ochrana práce, bezpečnost práce, hygiena práce, kultura práce, humanizace práce apod.

Lze proto z těchto důvodů pracovní podmínky definovat jako:

souhrn objektivních podmínek a vztahů, které zprostředkovaně nebo bezprostředně vyplývají ze součinnosti složek pracovního procesu. V tomto smyslu je pro pracovní podmínky rozhodující vliv způsobu výroby, ekonomické, právní, kulturní, zdravotní a sociální poměry a tomu odpovídající technickoorganizační systémy. Mezi pracovní podmínky patří i organizace výroby a práce. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba zaměřit se na obory s vyšší zaměstnaností žen, mládeže, ale i starších lidí v produktivním věku. Pro tyto kategorie zaměstnanců je důležité nejen ulehčení práce, zlepšení zdravotně-hygienických podmínek, ale i podstatné omezení nočních směn a omezení přesčasové práce.

Důležité je i snižování počtu nemocí z povolání a pracovních úrazů. Při výskytu nemocí z povolání se projevuje přímá souvislost s úrovní zdravotně-hygienických podmínek na pracovišti. Z kontrolních poznatků lze dokumentovat, že společnost může dosáhnout pokroku ve zlepšení zdravotního stavu zaměstnanců nejen zdokonalováním celkové preventivní zdravotní léče, ale i zvýšenou ochranou zaměstnanců, tedy i snižováním rizikových faktorů pracovních podmínek. Zlepšení pracovních podmínek v průmyslu, ale i v jiných odvětvích předpokládá zdokonalování organizace práce, normování i odměňování práce,

Nahrávám...
Nahrávám...