dnes je 28.5.2024

Input:

Pracovní úrazy a úrazy dětí, žáků a studentů

11.5.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10.3
Pracovní úrazy a úrazy dětí, žáků a studentů

Pro pracovní úrazy viz část 4 příručky.

Souhrnné údaje České školní inspekce (dále jen "ČŠI“) o úrazovosti dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb, v období od 1. září 2009 do 30. června 2010.

 
Školy Počet úrazů
Mateřské 413 2,3 %
Základní 11 447 63,5 %
Střední 5 675 31,5 %
Vyšší odborné 84 0,5 %
Ostatní a školská zařízení 407 2,3 %
celkem 18 026

Z hlediska činností spojených se vzděláváním a poskytováním školských služeb:

 • nejvíce úrazů (52,3 %) se stalo v hodinách tělesné výchovy. O přestávkách si žáci přivodili 22,7 % úrazů.

 • nejčastější poraněnou částí těla byly končetiny, v téměř 80 % všech úrazů, přitom poranění ruky (49,2 % případů) bylo častější než poranění nohy (29,8 %). Tyto údaje se téměř neliší od zjištění v předcházejícím školním roce.

 • nejčastější příčinu úrazu školy uváděly nešťastnou náhodu – 9 047 případů (50,2 %). Nekázeň žáků měla za následek 5 785 úrazů (32,1 %).

 • nejrizikovější věk je 13–16 let.

 • víc úrazů mají chlapci než dívky.

 • nejvíc úrazů se stalo v úterý mezi 10. a 12. hodinou, nejméně v pátek.

 • nejčastěji zraněnou částí těla jsou ruce (56 % úrazů dívek a 45 % úrazů chlapců), následují nohy a hlava (zde 18 % chlapců a 9 % dívek).

 • nejčastěji je jako příčina uváděna nešťastná náhoda, ale údaje z krajů se velmi liší (to svědčí o nejednotné metodice posuzování příčin úrazů).

ČŠI uvádí z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tyto poznatky:

 • 20 % škol nevyhodnocuje rizika a nepřijímá potřebná opatření

 • učitelé jsou mnohdy neproškoleni v předpisech o zajištění ochrany zdraví a poskytování první pomoci

 • vyhodnocování příčin úrazů je často formální

 • 10 % škol nemá prostory pro ošetření žáků

 • přibližně 27 % závad, které jsou příčinou úrazů, zůstává neodstraněných

 • na mnohých fakultách připravujících učitele na jejich povolání není problematika prevence úrazů a poskytování první pomoci ve společném základu a i ve specializovaných oborech (např. v tělesné výchově) je prostor pro tuto problematiku minimální.

Hlášení úrazu

Škola nebo školské zařízení podá o úrazu dítěte nebo žáka nebo studenta (dále jen "žáka“) bez zbytečného odkladu hlášení:

 1. jeho zákonnému zástupci, jedná-li se o úraz nezletilého žáka,

 2. místně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz,

 3. pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud

Nahrávám...
Nahrávám...