dnes je 29.1.2023

Input:

Právní fikce stanovená v § 43 odst. 7 a 8 zákona č. 373/2011 Sb.

5.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.6.3.1
Právní fikce stanovená v § 43 odst. 7 a 8 zákona č. 373/2011 Sb.

JUDr. Eva Dandová

Novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách provedená zákonem č. 202/2017 Sb. upřesnila v textu ustanovení § 43 ZoSZ postup v případech, kdy posuzovaná osoba odmítne podrobit se lékařské prohlídce nebo vyšetření, které je její součástí, nebo se bez uvedení vážného důvodu nedostaví k prohlídce ve stanoveném termínu.

Zákon dnes výslovně stanoví následující zásady:

  • jestliže se posuzovaná osoba odmítne podrobit lékařské prohlídce nebo vyšetření, které je její součástí, lékařský posudek se nevydá a lékař tuto skutečnost zaznamená do zdravotnické dokumentace

  • v těchto případech se na posuzovanou osobu hledí pro činnost, pro kterou měla být posouzena, jako na zdravotně nezpůsobilou (to v případech uchazečů o zaměstnání) nebo jako na osobu, která pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci (v případě periodických pracovnělékařských prohlídek) nebo jako na osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým měl být posuzován (případy zbrojního průkazu, řidičského oprávnění apod.).

Pro pracovněprávní účely ještě zákon výslovně stanoví, že v případě, kdy jde o pravidelně se opakující lékařskou prohlídku a posuzovaná osoba se jí nepodrobila, hledí se na ni jako na osobu zdravotně nezpůsobilou ode dne, kdy končí platnost předchozího posudku.

Navíc zákon výslovně stanoví, že jestliže o lékařský posudek za účelem posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu požádala k tomu oprávněná osoba a na posuzovanou osobu se hledí jako na zdravotně nezpůsobilou, nebo jako na osobu, která pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci, anebo jako na osobu, jejíž zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována, poskytovatel tuto skutečnost písemně sdělí oprávněné osobě.

To znamená, že lékař musí hned zaměstnavateli oznámit, že zaměstnanec se k prohlídce nedostavil, nebo že se odmítl podrobit dalšímu nezbytnému vyšetření (např. neurologickému) a že se na něj tedy hledí jako na osobu zdravotně nezpůsobilou (v případě uchazeče o zaměstnání) nebo jako na osobu, která pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci.

Při periodických prohlídkách

Pokud jde o periodickou prohlídku, tak tam původní lékařský posudek pozbývá platnosti uplynutím doby, na kterou byl vydán. Za situace, kdy zaměstnanec se z výše uvedených důvodů nepodrobí prohlídce je považován za osobu, která pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost vykonávat dosavadní práci a zaměstnavatel jej musí vyřadit z práce, protože podle § 103 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala mimo jiné jeho zdravotní způsobilosti.

Překážka na straně zaměstnavatele

Zde je třeba v praxi rozlišovat, zda na vině je zaměstnavatel či zaměstnanec. Pokud zaměstnavatel nevyslal zaměstnance včas na lékařskou prohlídku (může být vykonána až 90 dní před uplynutím doby platnosti původního posudku) a do dne následujícího po uplynutí platnosti původního posudku např. neuplyne 10 denní lhůta (u posudku

Nahrávám...
Nahrávám...