dnes je 25.5.2024

Input:

Předpisy k zajištění BOZP

30.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3
Předpisy k zajištění BOZP

JUDr. Anna Janáková

Definice předpisů BOZP

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v ust. § 439 odst. 2 definuje právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považuje předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

S takto definovaným pojmem předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pak nadále pracuje nejen zákoník práce (např. při stanovení povinností, školení, poskytování informací, v souvislosti s odpovědností za škodu způsobenou na zdraví zaměstnanců, v souvislosti s příčinami vzniku pracovních úrazů atd.) ale i další právní předpisy (např. předpisy báňské, stavební, dopravní).

Druhy předpisů

Z definice vyplývá, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je upravena:

  • právními předpisy,

  • ostatními předpisy.

pokud splňují podmínku, že upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Právní předpisy

Podrobnosti o ústavních základech právních předpisů k zajištění BOZP, vlivu mezinárodních a nadnárodních právních dokumentů na legislativu na tomto úseku, obecné informace o zákonných a podzákonných právních předpisech na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejich vzájemných vztazích, terminologii a institutech používaných v právních předpisech jsou předmětem výkladu

Nahrávám...
Nahrávám...