dnes je 16.6.2024

Input:

Přehled pracovních úrazů a mimořádných událostí u organizací podléhajících dozoru státní báňské správy

11.5.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4
Přehled pracovních úrazů a mimořádných událostí u organizací podléhajících dozoru státní báňské správy

Ing. Jindřich Stiebitz

V roce 2009 byl zaznamenán v objemu výše těžeb nerostných surovin výrazný pokles ve srovnání s předchozím rokem. Tento pokles byl odrazem celosvětové ekonomické recese z let 2008–2009, která se projevila i v České republice. Na toto snížení ekonomické aktivity v oboru těžba surovin logicky navazuje zlepšený stav v počtu pracovních úrazů a mimořádných událostí při těchto činnostech.

Úrazovost

Absolutní počet všech úrazů v roce 2009 byl nejnižší od počátku sledovaného období (viz graf 1). Z tohoto pohledu je proto možno hodnotit rok 2009, stejně jako předešlý rok 2008, pozitivně. Proti roku 2006 byl v roce 2009 zaznamenán pokles počtu všech úrazů o 32,1 %, z toho úrazů při těžbě nerostných surovin o 31,1 % (proti roku 2008 pokles o 13,5 %), při současném nepatrném nárůstu počtu nemocensky pojištěných pracovníků zaměstnaných při těžbě nerostných surovin o 0,2 %.

Vývoj úrazovosti v hornictví v České republice v letech 2006 až 2009 je uveden v tabulce č. 1. Počet pracovníků zaměstnaných při těžbě nerostných surovin je převzat z údajů Českého statistického úřadu. Takto vymezený okruh pracovníků je používán i v obdobných statistikách Státního úřadu inspekce práce, proto jej používá i státní báňská správa.

Míra výskytu všech úrazů registrovaných při těžbě nerostných surovin v roce 2009 dosáhla hodnoty 2132,2 úrazů na 100 000 nemocensky pojištěných pracovníků. Ve srovnání se stavem za rok 2006 to představuje pokles o 31,3 %. V roce 2009 tak byl učiněn další výrazný krok vpřed v plnění cílového stavu stanoveného Radou Evropské unie, a to snížení míry výskytu úrazů o 25 % do roku 2012 ve srovnání s rokem 2006.

Tabulka č. 1 – vývoj úrazovosti v letech 2006–2009

Přehled vývoje míry výskytu pracovních úrazů Rok 2006 Rok 2007 Index
2007/2006
(%)
Rok 2008 Index
2008/2006
(%)
Rok 2009 Index
2009/2006
(%)
Pracovní úrazy celkem (pracovní neschopnost více než 3 dny) 1323 1211 –8,5 1039 –21,5 898 –32,1
Z toho úrazy při těžbě nerostných surovin 1192 1119 –6,1 949 –20,4 821 –31,1
Smrtelné úrazy celkem 5 6 +20,0 12 +140,0 7 +40,0
Z toho smrtelné úrazy při těžbě nerostných surovin 5 6 +20,0 11 +120,0 7 +40,0
Ostatní úrazy celkem 1318 1205 –8,6 1027 –22,1 891 –32,4
Z toho ostatní úrazy při těžbě nerostných surovin 1187 1113 –6,2 938 –21,0 814 –31,4
Počet nemocensky pojištěných pracovníků – těžba nerostných surovin (ČSÚ) 38423 41007 +6,7 39016 +1,5 38505 +0,2
Míra výskytu pracovních úrazů při těžbě nerostných surovin 3102,3 2728,8 –12,0 2432,3 –21,6 2132,2 –31,3

V roce 2009 bylo zaregistrováno nejvíce pracovních úrazů při hlubinné těžbě černého uhlí (44,3 % ze všech registrovaných úrazů, v roce 2008 to bylo 46,5%). Pořadí podle skupin činností je dlouhodobě neměnné.

Podle počtu pracovních úrazů představují nejrizikovější činnosti spadající pod vrchní dozor státní báňské správy tři druhy činností, a to hlubinná těžba černého uhlí, povrchové dobývání hnědého uhlí a povrchové dobývání nerud.

Statistické vyhodnocení rozdělení zdrojů a příčin všech pracovních úrazů, mimo smrtelných, podle třídění ve smyslu nařízení vlády č. 494/2001 Sb. přinášejí níže uvedené grafy č. 2 a 3.

Největší podíl tvoří ve zdrojích pracovních úrazů – viz graf č. 2 – stejně jako v roce 2008:

  • "III – Materiál, břemena, předměty“ – 45,1 % z celkového počtu úrazů (v roce 2008 – 46,3 %),

  • "IV – Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí“ – 30,8 % z celkového počtu úrazů (v roce 2008 – 25,3 %),

  • "II – Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí“ – 7,2 % z celkového počtu úrazů (v roce 2008 – 10,4 %).

Uvedené kategorie tak zůstávají nejčastějšími zdroji úrazů, stejně jako v roce 2008.

Nejčastější příčinou pracovních úrazů – viz graf č. 3 – jsou:

  • "6 – Nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele“ – 41,3 % z celkového počtu úrazů (v roce 2008 – 39,1 %),

  • "2 – Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“ – 29,5 % z celkového počtu úrazů (v roce 2008 – 30,6 %),

  • "7 – Jiný blíže nespecifikovaný důvod“ – 14,9 % (v roce 2008 – 13,3 %),

  • "5 – Porušení pracovní kázně postiženým“ – 9,4 % (v roce 2008 – 10,3 %).

Zastoupení i pořadí čtyř nejčastějších příčin je shodné s rokem 2008.

Smrtelné úrazy

V průběhu roku 2009 došlo celkem k 7 smrtelným pracovním úrazům. Ve srovnání s rokem 2008 se jedná o pokles o 5 případů, ale proti roku 2006 nárůst o 2smrtelné úrazy.

Byl tak zopakován v dosavadní historii sledování nejnižší zaregistrovaný počet smrtelných úrazů při těžbě černého uhlí z roku 2006. Při povrchové těžbě hnědého uhlí nebyl poprvé v historii sledování registrován žádný smrtelný úraz. Naopak v rudném hornictví, respektive při hlubinné těžbě uranové rudy, byl poprvé od roku 1994 zaznamenán 1 smrtelný úraz. Nepříznivý vývoj byl opět zaznamenán v počtu smrtelných úrazů při ostatní hornické činnosti mimo těžbu uhlí a rud, kde došlo ke 3 smrtelným úrazům při povrchovém dobývání nerostů.

Tabulka č. 2 – vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů v letech 2000–2009 podle činností

Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Černé uhlí 4 10 9 14 14 6 3 4 7 3
Hnědé uhlí 4 2 1 1 6 1 1 1 1
Rudy 1
Ostatní 1 2 1 5 1 1 1 4 3
Celkem 9 14 11 20 21 7 5 6 12 7

Z celkového počtu 7 smrtelných pracovních úrazů došlo k:

  • 3 úrazům při dobývání černého uhlí,

  • 1 při hlubinné těžbě uranových rud

  • 3 při ostatních činnostech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy.

V meziročním srovnání poklesla těžba černého uhlí o cca 13,4 % a počet pracovníků při těžbě černého uhlí o cca 10,0 % proti roku 2008. Počet smrtelných úrazů se snížil o 42 % na 3 v roce 2009. Bylo tak dosaženo vůbec nejlepšího výsledku v počtu smrtelných úrazů při této činnosti od počátku sledování (zopakování výsledku z roku 2006).

Při povrchové těžbě hnědého uhlí v roce 2009 nebyl poprvé v historii sledování registrován žádný smrtelný úraz. V roce 2009 poklesla výše těžby hnědého uhlí o cca 4,6 % proti roku 2008. Současně se meziročně snížil počet pracovníků při těžbě hnědého uhlí o 3,0 %.

Tabulka č. 3 – počet smrtelných pracovních úrazů na 1000 pracovníků

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Černé uhlí 0,168 0,437 0,408 0,622 0,648 0,289 0,147 0,214 0,389 0,185
Hnědé uhlí 0,247 0,127 0,075 0,082 0,505 0,087 0,091 0,094 0,117 0

Smrtelné úrazy podle zdrojů

Srovnání smrtelných pracovních úrazů podle jejich zdrojů je provedeno za období let 2002–2009.

Tabulka č. 4 – přehled smrtelných úrazů podle zdrojů v letech 2002–2009

Zdroj 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I. Dopravní prostředek 1 4 1 1
II. Kontakt se strojním zařízením nebo jeho částí 1 4 4 1 3 2 3 1
III. Materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, náraz, zavalení, odlétnutí) 6 10 9 3 2 4 2 3
Nahrávám...
Nahrávám...