dnes je 25.5.2024

Input:

Prevence a kontrola rizik

7.2.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.3
Prevence a kontrola rizik

Evropská legislativa stanoví posloupnost opatření, která mají zabránit nebo omezit působení nebezpečných látek na zaměstnance.

Nejvyšší prioritu má eliminace rizika změnou procesu anebo výrobku.Toho se dá dosáhnout změnou technologického procesu či pracovního procesu či pracovního postupu nebo materiálu či výrobku, v němž se tato látka používá, vyskytuje, případně vzniká.

Ochrana před účinky nebezpečných látek

Problematiku řeší zákoník práce, nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Tato legislativa ukládá zaměstnavateli zpracování seznamu OOPP po zhodnocení rizik jeho činností (v tomto případě v souvislosti s nebezpečnou látkou). Při zpracování tohoto seznamu je nezbytné vycházet z klasifikace nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, především z nebezpečných vlastností, R a S-vět a jejich kombinací.

Hlavní zásady řešení pracovišť a pracovního prostředí

Pracoviště by měla být řešena tak, aby byla zabezpečena maximální ochrana zaměstnanců, a i v případě vzniku nežádoucí události byl minimalizován účinek přítomných nebo vytvářejících se nebezpečných látek. Tuto zásadu lze zabezpečit použitím různých materiálů a stavebními úpravami, zabezpečovacími a ochrannými zařízeními a organizačními opatřeními. Jedná se např. o:

 • využití nehořlavých stavebních materiálů,

 • prostředky k odmoření prostor a předmětů,

 • záchytná zařízení pro nebezpečné látky,

 • zabezpečení prostředků první pomoci, měření parametrů pracovního prostředí,

 • zpracování postupů v případě vzniku nebo hrozící havárie,

 • systémy zakrytí zařízení s nebezpečnými látkami a jejich odvětrávání (přirozené nebo nucené),

 • organizaci práce,

 • zamezení přímého kontaktu zaměstnanců s nebezpečnou látkou, protipožární systémy,

 • ochranná zařízení proti atmosférické a statické elektřině, ochranné prostředky k odpojení elektrických iniciačních zdrojů, pravidelnou kontrolu úniku nebezpečných látek,

 • indikátory koncentrace a monitoring nebezpečných látek,

 • pečlivou přípravu servisních a údržbářských prací (odstavování a – najíždění technologie) atd.

 • řešení bezpečného ukládání nebo likvidace odpadů a zbytků, včetně obalů.

Větrání pracovišť je důležitým aspektem ochrany proti nebezpečným látkám. Množství větracího vzduchu je dáno nař. vlády č. 361/2007 Sb., a množstvím nebezpečné látky, které by nemělo překročit NPK-P (nejvyšší přípustnou koncentraci v pracovním prostředí). Větrání se dělí na

 • přirozené (provětrávání, infiltrace, aerace, šachtové větrání) a

 • nucené (podtlakové – nebezpečné látky

Nahrávám...
Nahrávám...