dnes je 28.5.2024

Input:

Prevence rizik z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

4.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.9
Prevence rizik z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

JUDr. Eva Dandová

Celá BOZ žáků a studentů je založena na prevenci rizik, tedy na předcházení rizikům. Podle školského zákona platí, že školy zajišťují BOZ žáků při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb.

K zabezpečení tohoto úkolu musí škola přijímat příslušná opatření na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření se musí brát v úvahu zejména možné ohrožení žáků při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech žáků v rámci školního vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň se musí přihlížet k věku žáků, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.

Povinností každé školy je příprava školního vzdělávacího programu, zpracovaného na základě příslušného rámcového vzdělávacího programu (rámcové vzdělávací programy stanoví kromě konkrétních cílů, formy, délky a povinného obsahu vzdělávání i podmínky BOZ).

Ve školním vzdělávacím programu je obsažena ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, (chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody). Jedná se o nadpředmětové téma, jehož součástí je mimo jiné dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, problematika první pomoci a úrazů, prevence sociálně patologických jevů, ochrana před sexuálním zneužíváním atp.

Škola, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby byla zajištěna jejich maximální bezpečnost. Školy jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny také přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů (alkohol, narkomanie apod.) To vše musí ředitel školy zapracovat do školního řádu a ředitel školského zařízení do vnitřního řádu. Dá se konstatovat, že tato právní úprava bezprostředně koresponduje s úvodním ustanovením hlavy páté části druhé zákoníku práce - § 132 zákoníku práce, kde se mimo jiné výslovně deklaruje, že zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika") a že tato povinnost se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na pracovištích, v našem případě ve škole. Ve školských předpisech je tato zásada zařazena do článku druhého výše zmiňovaného Metodického pokynu MŠMT o BOZ dětí, žáků a studentů. Skutečnost, že je zařazena do úvodu Metodického pokynu stejně jako v zákoníku práce do úvodu celé kapitoly o BOZP vyjadřuje její důležitost. Smyslem a účelem, jak celého Metodického pokynu, tak všech ustanovení hlavy páté části druhé zákoníku práce je prevence, tedy předcházení rizikům.

Předcházení rizikům školních úrazů

Z hlediska úrazů žáků patří mezi rizika zdroje úrazů zejména zakopnutí, upadnutí a pády všeho druhu, ergonometrická rizika – nevhodná poloha těla, nevhodné osvětlení. Samozřejmě že i druhově jiná rizika se vyskytují základní škole a jiná na střední, resp. vysoké škole.

Předcházení rizikům znamená v praxi školy vyhledávat, posuzovat a zhodnocovat rizika spojená s činností základní školy. Prevence rizik - jak známo – je v poslední době základní a zásadní metodou BOZ žáků vůbec. Školský zákon sice výslovné ustanovení o prevenci rizik ve vztahu k žákům neobsahuje, nicméně ustanovení § 29 školského zákona obsahuje základní zásadu, že školy a školská zařízení zajišťují BOZ dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a BOZ dětí není

Nahrávám...
Nahrávám...