dnes je 13.6.2024

Input:

Příklad dalších otázek pro sestavení testu

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8.9
Příklad dalších otázek pro sestavení testu

Jan Lonsmín

BOZP – část "pracovní prostředí“

Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být:

a) rovný, pevný, upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon,

b) suché,

c) neklouzavé.

Podlahy v mokrých provozech musí být provedeny tak, aby:

a) se na nich nemohla hromadit voda,

b) nemohlo dojít k uklouznutí osob,

c) nebyly z nasákavých materiálů.

Zakryty nebo ohrazeny musí být:

a) všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách,

b) otvory nebo prohlubně v podlahách hlubší než 200 mm,

c) otvory v podlahách; nebezpečné prohlubně v podlahách hlubší než 100 mm.

Poklopy musí být osazeny tak, aby:

a) se nedaly samovolně odsunout nebo uvolnit a musí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou,

b) se daly odsunout nebo uvolnit, zároveň však musí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou,

c) se nedaly odsunout nebo uvolnit, zároveň však nemusí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou, mohou přečnívat okolní podlahu o 30 mm.

Průlezné otvory nesmějí mít ve stropech žádný rozměr menší:

a) než 0,7 m. Uvedený rozměr vstupního otvoru nesmí být zužován žebříky ani stupadly,

b) než 60 cm, přičemž tento rozměr nesmí být zužován žebříky ani stupadly,

c) než 0,8 m.

Průlezné otvory nesmějí mít u málo používaných vstupních otvorů do šachet nebo kanálů žádný otvor menší:

a) než 0,6 m. Uvedený rozměr vstupních otvorů nesmí být zužován žebříky ani stupadly,

b) než 50 cm,

c) než 70 cm.

Křídla vrat musí:

a) v otevřené poloze umožnit jejich zajištění proti samovolnému uzavření. Otevřená křídla dveří a vrat vedoucí do venkovního prostoru nesmí ohrožovat provoz na přilehlých komunikacích a v případě ohrožení musí být provedena jejich aretace v krajních polohách,

b) být bezpečná a otevřená křídla nesmí ohrožovat provoz na komunikacích,

c) být bezpečná, označena bezpečnostními označeními a snadno ovladatelná.

Bezpečnostním označením musí být opatřeny okraje:

a) spodní okraje samočinně ovládaných sklopných a zdvižných vrat,

b) okraje posuvných vrat,

c) okraje pouze zdvižných vrat.

Šachty, vpusti nebo jiné nebezpečné otvory povrchu komunikace musí být:

a) zakryty poklopy nebo mřížemi, jejichž nosnost odpovídá jejich provoznímu zatížení a instalovány v jedné rovině s komunikací. Poklopy a mříže musí být zajištěny proti samovolnému uvolnění,

b) oploceny,

c) označeny bezpečnostní značkou. Jejich nosnost nemusí odpovídat jejich provoznímu zatížení, ale poklopy a mříže musí být zajištěny proti samovolnému uvolnění.

Průhledné nebo prosklené dveře:

a) musí být ve výšce 1,1 až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny,

b) se nesmí používat,

c) se nesmí používat v prostorách veřejně přístupných.

Všechny komunikace musí být od ostatních ploch se stejnou úrovní:

a) výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné,

b) odlišeny žlutými šipkami na černém podkladu,

c) odlišeny přerušovanými červenými čarami na bílém podkladu.

Komunikace pro pěší musí být široké:

a) nejméně 1,1 m, není-li zvláštními právními předpisy stanoveno jinak,

b) 1,2 m,

c) nejméně 1,0 m.

V jednom schodišťovém rameni:

a) nesmějí být méně než 3 stupně,

b) nesmějí být méně než 2 stupně,

c) bývá obvykle 2–11 schodišťových stupňů; počet schodišťových stupňů udává vždy projektant stavby.

Rozeznatelný od okolní podlahy:

a) ve stavbách pro výrobu a skladování musí být první (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň v každém rameni,

b) může být první a poslední

Nahrávám...
Nahrávám...