Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příkladové okruhy pro vstupní školení

5.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.13.2
Příkladové okruhy pro vstupní školení

Ing. Miroslava Horská

Příklad

Příloha č. 1

Příkladové okruhy pro vstupní školení 

1. Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru. 

2. Základní práva a povinnosti zaměstnance při vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí. 

3. Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP - jejich práva na informace (konkrétní osoba v prevenci rizik......(konkretizovat), zástupce zaměstnanců pro BOZP ......(konkretizovat), je-li prostřednictvím odborové organizace ....(konkretizovat zástupce odborů touto problematikou pověřeného). 

4. Pracovní doba, vedení její evidence, práce přesčas, pracovní pohotovost, pružná pracovní doba, přestávky na jídlo a oddech, opatření přijatá zaměstnavatelem v souvislosti s noční prací, plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním. 

5. Kategorie vykonávané práce (poznámka: je možné, že bude jiná ještě na samotném pracovišti zaměstnance - bude tedy provedeno upozornění až na tomto pracovišti s náležitostmi z toho vyplývajícími - např. speciální lékařské prohlídky ve stanovených termínech). 

6. Lékařské prohlídky (včetně otázky konkrétní pracovnělékařské služby), povinné očkování. 

7. Pracovní úrazy a nemoci z povolání (u pracovních úrazů speciálně povinnosti zaměstnanců při jejich vzniku, komu hlásit, kam zapisovat drobná poranění, nároky na odškodnění).

Upozornění na povinnosti plynoucí z nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. + rozšíření nemocí z povolání (viz nařízení vlády č. 168/2014 Sb.

8. Pracovní podmínky zaměstnankyň, těhotných zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, včetně konkrétního upozornění na práce a pracoviště jim zakázaných. 

9. Hmotnostní limity pro manipulaci s materiálem. 

10. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. 

11. Opatření zaměstnavatele při vzniku mimořádné události (havárie, požáry, povodně).

12. Autoprovoz (referentsky řízená vozidla, vozidla řízená zaměstnanci na pracovních cestách se souhlasem zaměstnavatele, místní provozní bezpečnostní předpis pro dopravu a autoopravárenství). 

13. Elektrotechnická kvalifikace, první pomoc při úrazech elektrickým proudem. 

14. Požadavky související s nebezpečnými látkami a směsmi, odpady, ekologie. 

15. BOZP pro administrativu (zejména práce se zobrazovacími jednotkami).

16. Vyhodnocení rizik v obecné rovině (konkrétně pro pracoviště pří školení na pracovišti). 

17. Význam konkrétních značek a signálů užívaných u zaměstnavatele (bude ještě upřesněno při školení na pracovišti). 

18. Kouření, alkohol a návykové látky u zaměstnavatele. 

Předpisy pro vstupní školení (k jednotlivým bodům přílohy č. 1)

1. § 301 ZP /zákoníku práce/. 

2. § 38 odst. 1 písm. b)§ 106 zákoníku práce. 

3. § 108 zákoníku práce; 

4. § 78-99 ZP - konkretizovat na podmínky zaměstnavatele.

5. Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 37 - kategorizace prací).

Vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb., vyhlášky č. 181/2015 Sb. a č. 240/2015 Sb.

Konkrétní kategorie (jedna nebo více) u zaměstnavatele - bude se pravděpodobně opakovat i na školení na pracovišti, zejména bude-li zde kategorie jiná.

6. Zákon 372/20011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, § 224 odst. 1 písm. d) ZP.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákoník práce [§ 37 odst. 2, § 103 odst. 1 písm. a), c), d) a e)].

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb. a nařízení vlády č. 168/2014 Sb.

7. § 105 ZP; odškodnění -  § 269 a následující ZP.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

8. § 237 a následující ZP pro zaměstnankyně, § 243 a následující ZP pro mladistvé zaměstnance.

Vyhláška č. 180/2015 Sb. - zde nutno vybrat z vyhlášky konkrétní práce, které připadají u zaměstnavatele v úvahu - např. práce:

- v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa,

- vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,

- spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v těhotenství (břemena, tlak na břicho, vynucené pracovní tempo apod.),

- spojené s expozicí hluku (kategorie třetí a čtvrtá),

- spojené s expozicí vibracím,

- při níž dochází za běžných pracovních podmínek ke značnému znečištění kůže minerálními oleji,

- s karcinogeny a mutageny, při výrobě léčiv a veterinárních přípravků obsahujících hormony, antibiotika a další,

- při výrobě cytostatik, spojené s expozicí některých chemikálií, v některých kontrolovaných pásmech, ve zvýšeném riziku úrazů... a další

Poznámka: Pro školení příslušnic (viz zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů) se použije vyhláška č. 238/2016

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: