dnes je 21.3.2023

Input:

Příloha č. 3 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

21.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.4
Příloha č. 3 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

JUDr. Anna Janáková

Vzor

Příloha č. 3

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

Vzor

 

Pořadové číslo: ................nebo jiné evidenční označení lékařského posudku.

 

Poskytovatel zdravotní péče: ................ identifikační údaje poskytovatele zdravotní péče, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele.

 

Posuzovaná osoba: ................ iidentifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince.

 

Zaměstnavatel: ................ iidentifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu:

1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla podnikatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,

2. adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,

3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec.

 

Účel

Nahrávám...
Nahrávám...