dnes je 18.5.2024

Input:

Profesní kvalifikace Technik BOZP

22.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2
Profesní kvalifikace Technik BOZP

JUDr. Anna Samková

Pracovní zaměření Technika BOZP

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato spolupráce zahrnuje níže uvedené pracovní činnosti, které Technik BOZP může pro zaměstnavatele zajišťovat.

Pracovní činnosti technika BOZP:

 • provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích.

 • shromažďování podkladů pro analýzu rizik na pracovištích.

 • sledování a dodržování právních předpisů BOZP u zaměstnavatele.

 • školení osob v oblasti BOZP, s výjimkou vedoucích pracovníků.

 • spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 • shromažďování podkladů pro kategorizaci prací.

 • zpracovávání a aktualizace dokumentace BOZP kromě analýzy a hodnocení rizik.

 • sledování platnosti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců.

 • spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány.

 • pracovní podmínky

 • člověk není vystaven žádné významné zátěži.

 • kvalifikační požadavky

 • minimálně se požadují praktické dovednosti získané odbornou praxí na pracovišti, na kterém bude BOZP zajišťována.

"Měkké" kompetence (nároky na schopnosti držitele osvědčení, tj. dokladu o získání profesní kvalifikace Technik BOZP):

efektivní komunikace  
kooperace (spolupráce)   
kreativita  
flexibilita  
uspokojování zákaznických potřeb   
výkonnost  
samostatnost  
řešení problémů  
plánování a organizování práce  
celoživotní učení  
aktivní přístup  
zvládání zátěže  
objevování a orientace v informacích  
vedení lidí  
ovlivňování ostatních  

Obecné dovednosti vhodné pro výkon povolání Technika BOZP

počítačová způsobilost  
způsobilost k řízení osobního automobilu  
numerická způsobilost  
ekonomické povědomí  
právní povědomí  
jazyková způsobilost v češtině  
jazyková způsobilost v angličtině  
jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce  

Odborné znalosti nezbytné pro výkon povolání Technika BOZP

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:

 • legislativa v oblasti BOZP

 • ergonomie

 • kategorizace prací

 • pracovní úrazy a nemoci z povolání

 • pracovní prostředí a pracovní podmínky

 • státní dozor v oblasti inspekce práce a ochrany veřejného zdraví.

Odborné dovednosti Technika BOZP

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:

 • vyhledávání rizik a navrhování vhodných opatření ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci na pracovišti

 • orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP

 • vedení dokumentace o preventivních prohlídkách na pracovištích

 • provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech

 • zařazování prací do kategorií pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví

 • školení zaměstnanců v oblasti BOZP

 • vedení dokumentace v BOZP.

Rozdíly odborné způsobilosti k prevenci rizik BOZP a profesní kvalifikace Technik BOZP

Odbornou kvalifikaci pro provádění úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. může získat fyzická osoba po splnění zákonných předpokladů odborné způsobilosti, tj. minimálně středoškolského vzdělání s maturitou, které nenahrazuje absolvování i víceletých kurzů u různých institutů nebo specializačních studií na školách a jeden rok až 3 roky odborné praxe na pracovišti, kde bude moci být činnost odborně způsobilé osoby po úspěšně vykonané zkoušce podle zákona č.

Nahrávám...
Nahrávám...