dnes je 28.5.2024

Input:

Provoz kamenolomů a pískoven - Úvod

18.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.5.1
Provoz kamenolomů a pískoven – Úvod

Ing. Pavel Petrů

Jedním ze základních požadavků na bezpečné provádění prací je, aby zaměstnavatel vyhodnotil všechna bezpečnostní a zdravotní rizika a přijal taková opatření, která budou vliv těchto rizik eliminovat na nejmenší technicky možnou a zdravotně přijatelnou míru. Dalším faktorem, který v posledních letech významným způsobem ovlivňuje stav bezpečnosti v báňských provozech, je i skutečnost, že stále více prací v dolech a lomech je prováděno dodavatelsky. Často se přitom jedná o dodavatele, kteří s hornickou činností nemají žádné zkušenosti. I to může být jeden z důvodů, proč se v evidenci Českého báňského úřadu objevilo již několik smrtelných a těžkých úrazů zaměstnanců těchto dodavatelů.

Zjištěné závady a nedostatky je možno uspořádat do následujících skupin:

 • Organizace a řízení bezpečnosti provozu

  • Při předávání pracoviště včetně předání odpovědnosti nedošlo k vzájemné informovanosti o rizicích při činnosti organizace dodavatelské a činnosti prováděné hornickým způsobem. Za výkon práce pracovníků dodavatelských organizací odpovídá těžební organizace. Stejně tak je podle horních předpisů těžební organizace odpovědná za to, že práce budou vykonávány pracovníky, kteří k tomu mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění (např. střelmistrovský průkaz, svářečské oprávnění apod.).

  • Ve vypracování organizačního a odpovědnostního řádu jsou zjišťovány nedostatky v tom, že nejsou podrobně a jednoznačně specifikovány některé skutečnosti. Jedná se zejména o jednoznačné stanovení, kdo provádí prohlídky pracovišť dle § 7 vyhlášky č. 26/1989 Sb., a vyhlášky č. 51/1989 Sb., dále konkrétní vymezení, jaké OOPP musí používat dodavatel a kdo tyto prostředky zajišťuje.

 • Otvírkové, přípravné a dobývací práce

  • Technologické postupy dobývání jsou zpracovány zcela obecně a nezohledňují konkrétní podmínky a specifika pracoviště. Totéž se týká výsypek a skládek hotových výrobků, včetně dočasných meziskládek vytěženého nerostu.

  • Horní hrany lomových stěn na třetí a čtvrté etáži nejsou zajištěny proti pádu osob a zařízení (§ 4 odst. 3 vyhlášky č. 26/1989 Sb.).

  • Při vstupu do lomu chybějí tabulky se zákazem vstupu nepovolaných osob – porušeno ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky č. 26/1989 Sb.

 • Strojní zařízení a doprava

  • Při provádění předepsaných prohlídek ocelových konstrukcí nebyl stanoven způsob zajištění zařízení a způsob záznamu o zajištění zařízení při opravách a údržbě, s písemným vyhodnocením zjištěného stavu a seznámení pracovníků s výsledkem kontroly.

  • Nebyly odstraněny závady v rozsahu a ve lhůtě podle vypracovaného Protokolu k prohlídce ocelových konstrukcí.

  • Nedodržení dopravního řádu a stanovené rychlosti přepravy v souladu s § 7 odst. 5 vyhlášky č. 26/1989 Sb.

  • Chyběla projektová dokumentace pásových dopravníků.

  • Dodavatel neměl zpracované Pokyny pro obsluhu a údržbu lomové vrtačky v rozsahu podle § 68 vyhlášky č. 26/1989 Sb., a doklad o seznámení podle § 11 odstavce 1 citované vyhlášky.

 • Elektrická a energetická zařízení

  • Neúplný a neaktualizovaný stav projektové dokumentace provozovaných elektrických zařízení. Např. bylo zjištěno, že nebyl vůbec vypracován řád prohlídek, údržby a revizí. Revizní zprávy neodpovídaly požadavkům vyhlášky č. 75/2002 Sb., a projektová dokumentace nebyla aktualizována. Dokonce byly prováděny práce na elektrických zařízeních organizací, která k této činnosti neměla platné oprávnění.

  • V "B“ příkazu nejsou podepsáni někteří pracovníci, kteří práce prováděli – [§ 7 odst. 6 písm. f) vyhlášky č. 202/1995 Sb.].

  • Pracovníci dodavatelské organizace nebyli prokazatelně seznámeni s provozní dokumentací "Zajišťování elektrických pohonů“ č. MS ISŘ 40/2009 vydanou organizací, jak je v této dokumentaci předepsáno (§ 5 odst. 6 vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb.).

  • Projektová dokumentace byla opravována bez podpisu oprávněné osoby a uvedení data provedených oprav.

  • Nebyly umístěny ochranné a pracovní pomůcky dielektrické rukavice (§ 54 odst. 4 vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb.), nebyla k dispozici zkratovací souprava (§ 54 odst. 4 vyhlášky ČBÚ č. 51/1989 Sb.).

 • Trhací práce

  Z provedených kontrol provádění trhacích prací vyplývá, že tyto práce jsou prováděny dodavatelsky odbornými organizacemi podle vydaných povolení, které tuto činnost mají provádět v souladu s vypracovanou dokumentací a právními předpisy. Při kontrolách byly zjištěny nedostatky:

  • K zajištění hlídek na jednom pracovišti (těžebním řezu) subdodavatel využívá zaměstnance těžební organizace a dodavatele, přičemž v průběhu prohlídky nepředložil písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště. Také nepředložil písemnou dohodu o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění (§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

  • Při trhacích pracích velkého rozsahu v lomu neměl technický vedoucí odstřelů zástupce, který má oprávnění technického vedoucího odstřelů příslušné odbornosti, který by ho zastupoval při všech úkonech přípravy a provedení odstřelu (§ 71 odst. 1 vyhlášky č. 72/1988 Sb.).

  • Generální technický projekt odstřelů a technické projekty odstřelů neobsahovaly výkresovou část s uvedenými pevnými měřičskými body, aby bylo možno zpětně měřicky určit místa náloží i po odstřelu (§ 35 odst. 5 vyhlášky č. 72/1988 Sb.).

  • V Generálním technickém projektu odstřelů a technických projektech odstřelů nebyly uvedeny zásady pro místo odpalu podle místních podmínek na jednotlivých těžebních řezech (§ 38 odst. 12 vyhlášky č. 72/1988 Sb.).

  • Těžební řez byl podle údajů uváděných v základní důlní mapě lomu vyšší než 25 m (§ 35 odst. 6 vyhlášky č. 26/1989 Sb.).

  • Technologický postup trhacích prací v organizaci nebyl ověřen vedoucím trhacích prací (§ 35 odst. 1 vyhlášky č. 72/1988 Sb.).

  • Pracovník, který vystupoval jako hlídka, nebyl zřetelně označen a neměl vysílačku k upozornění střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů na porušení bezpečnostního okruhu nebo na jinou skutečnost, která by mohla ohrozit bezpečnost osob nebo majetku. Nouzový signál nebyl uveden v dokumentaci trhacích prací (§ 39 odst. 4 a  § 38 odst. 6 vyhlášky č. 72/1988 Sb.).

  • Pro použitý vodič (dvojlinku) přívodního vedení nebylo doloženo, že má vyšší elektrickou pevnost než napětí roznětného zdroje (§ 57 odst. 4 vyhlášky č. 72/1988 Sb.).

  • Ve skladu výbušnin se nacházely prázdné obaly od výbušnin a za provozní budovou uvnitř oplocení skladu výbušnin se nacházely uskladněné dřevěné palety (§ 40 odst. 9 vyhl. č. 99/1995 Sb.).

 • Rozlet rubaniny

  Mimořádné události

  Při odstřelu došlo k rozletu rubaniny za hranice bezpečnostního okruhu. Do prostoru nádraží ČD proletěl střechou do přístavku u štítové zdi staniční budovy balvan o hmotnosti 75 kg. V době jeho dopadu byla v místnosti tohoto přístavku výhybkářka. Další kameny proletěly prosklenou stěnou kanceláře výpravčího stanice ČD, napadaly do kolejiště ve stanici ČD, dále na přilehlou veřejnou komunikaci a za ní. Jiným směrem dopadla rozpojená hornina na pole a z části na zalesněný pozemek.

  Šetřením bylo shledáno porušení ustanovení následujících předpisů, norem, pravidel v souvislosti s událostí:

  • § 22 vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb. – geologická dokumentace nebyla vedena tak, aby poskytovala spolehlivé aktuální údaje i při změně báňsko-geologických podmínek v těžební stěně. Za porušení tohoto ustanovení odpovídá organizace.

  • § 32 odst. 2 písm. d) vyhl. č. 26/1989 Sb. – nebyla určena potřebná opatření vzhledem k měnícím se (zhoršujícím se) báňsko-geologickým podmínkám, ačkoliv v Plánu otvírky, přípravy a dobývání bylo na poruchy v severovýchodním předpolí lomu upozorněno. Za porušení tohoto ustanovení odpovídá organizace

  • § 71 odst. 2, vyhl. č. 72/1988 Sb. – některé úkony t.j. zřizování roznětného vedení záhlavních vrtů a odpal prováděl střelmistr bez osobního vedení TVO.

  • § 72 odst. 1, vyhl. č. 72/1988 Sb. – při vrtání nebyly důsledně zaznamenávány anomálie týkající se geologické stavby a složení horninového masivu, které byly zjišťovány při havárii vrtů a vlastním procesu vrtání (výnos vrtné drtě, vrtací rychlost ap.). Nebyly důsledně podchyceny všechny vrty (např. chybí záznam o vrtu ve vrtném deníku). Tato skutečnost vedla ve svých důsledcích k nerovnoměrnému rozložení trhaviny v masivu vzhledem k volným plochám, takže energie výbuchu nemohla vykonat očekávanou práci pouze na rozpojení horniny, ale způsobila i nadměrný rozlet. Za porušení tohoto ustanovení odpovídá organizace.

  • § 73 vyhl. č. 72/1988 Sb. – záměra vrtů nebyla provedena po ukončení přípravných prací, ale ještě před jejich ukončením, zachycovala pouze jednotlivé řady vrtů, nikoli jednotlivé vrty a tím neumožňovala přesné zjištění polohy některých vrtů, zejména pak těch vrtů, které nebyly v řadách. Ustanovení bylo rovněž porušeno tím, že organizace neurčila způsob zaměření místa náloží.

 • Těžký úraz střelmistra při trhací práci

  K úrazu střelmistra došlo při provádění trhacích prací malého rozsahu. Odstřelem došlo k rozpojení horniny v dolní části lomové stěny kolem vrtu a současně též k uvolnění dalších bloků ve stěně směrem nahoru, až na úroveň dalšího stupně. Převážné množství horniny se sesulo podél pukliny v hornině. Vývrt byl založen v těsné blízkosti pukliny a energie výbuchu nebyla z toho důvodu spotřebována v celém množství na rozpojení horniny, ale částečně na rozpojení pevné části dole u paty lomové stěny (menší část)

Nahrávám...
Nahrávám...