dnes je 28.5.2024

Input:

Provoz tlakových nádob na přepravu plynů

20.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.21.4.5
Provoz tlakových nádob na přepravu plynů

Ing. Miloslav Kočí

Provoz tlakových nádob na přepravu plynů je řešen ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla. Uvedená norma neplatí např. pro:

  • nádoby a zařízení na propan, butan a jejich směsi v případech, kdy problematiku řeší ČSN EN 417, ČSN 38 6462, popř. jiné normativní dokumenty,

  • trvale zabudované nádoby na plynná paliva k pohonu spalovacích motorů silničních motorových vozidel.

Tlakové nádoby na plyny

Tlakové nádoby na plyny jsou uzavíratelné nádoby z kovů nebo jiných materálů, na jejichž vnitřní stěny po naplnění působí tlak plynu nebo par.

Podle druhu plynů, které se v lahvích přepravují se s nimi musí odlišně zacházet. Jinak se zachází s láhvemi s oxidačními plyny, hořlavými zkapalněnými nebo jen stlačenými plyny, jedovatými apod. Pracovníci obsluhy musí mít kromě znalostí v oblasti zacházení s tlakovými nádobami i znalosti o vlastnostech používaných plynů a v případě potřeby záchranné i osobní ochranné pracovní prostředky pro nezbytné zákroky v případě úniku plynu nebo havárie.

Přepravitelná tlaková zařízení

Tlakové nádoby sloužící k přepravě plynů mohou být např. lahve, trubkové nádoby, tlakové sudy, kryogenické nádoby, svazky lahví, cisterny, např. snímatelné cisterny, přemístitelné cisterny, cisternové kontejnery, vícečlánkové cisternové kontejnery, cisternové vozy a vozidla s jednou nebo více cisternami, nádrže nebo nádoby bateriových vozidel. Slouží k přepravě obsaženého plynu nebo k plnění a vyprazdňování nádob na různých místech. Nejpoužívanějšími nádobami k přepravě plynů jsou lahve.

Lahve

Lahve jsou tlakové nádoby vyrobené z oceli, kompozitu nebo z lehkých slitin, s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů. Propojením dvou a více lahví společným potrubím vzniká baterie lahví.

Základní požadavky pro zacházení s nádobami

Výběr základních požadavků pro zacházení s nádobami.

Nádoby musejí být zajištěny vhodným způsobem proti nárazu a pádu a sudy proti samovolnému pohybu.

Nádoby lze používat jen pro plyn nebo skupinu plynů podle označení nádoby (barvou, ražením).

Vzdálenost nádob a sudů od topných těles a sálavých ploch musí zajistit, aby teplota povrchu nádob nepřekročila kritickou hodnotu teploty u zkapalněných plynů a hodnotu 50 °C u ostatních plynů. Od zdrojů otevřeného ohně musejí být nádoby nebo sudy vzdáleny nejméně 3 m.

Před použitím se musí zkontrolovat stav nádoby v rozsahu pokynů k obsluze. Zjistí-li se závada, vrátí se nádoby zpět do plnírny s uvedením závady.

Zakazuje se umísťovat provozní a zásobní nádoby na místa, kde mohou představovat bezpečnostní rizika, např. v bytech, ve sklepích a suterénních prostorech, v průchodech a průjezdech, na únikových cestách a schodištích, na půdách, v kancelářích, šatnách, kuchyních, jídelnách, sociálních zařízeních, garážích, kotelnách, světlících, v objektech s hořlavými konstrukcemi, v nevětraných a obtížně přístupných prostorech a na veřejně přístupných místech.

Nádoby (zásobní i prázdné) opatřené snímatelnými čepičkami je musí mít nasazené.

Přípustný počet nádob

V jedné provozní místnosti umístěné ve vícepodlažním objektu může být nejvýše 12 nádob se stejným nebo jiným druhem plynu. Pokud požární úsek tvoří více provozních místností, nesmí být celkový počet nádob v jednom požárním úseku větší než 24.

V jedné provozní místnosti umístěné v jednopodlažním objektu není pro netoxické a nežíravé plyny počet nádob omezen, jestliže mezi jednotlivými skupinami nádob je vzdálenost nejméně 10 m. U hořlavých a hoření podporujících plynů smí být v místnosti maximálně 6 nádob, u ostatních plynů maximálně 24 nádob.

V místnosti pro čepování nápojů (jako součást jednoho výčepního zařízení) smí být umístěna jen jedna lahev s náplní směsi potravinářského plynu k vytlačování nápojů.

Ve sklepě pro uskladňování nápojů smějí být umístěny 2 provozní a 2 zásobní láhve se směsí potravinářského plynu.

Poznámka: Celkový objem obsahu nádob se vždy přepočitává na počet nádob s vodním objemem 50 litrů.

Skladování nádob

Nejprve několik definic

Sklad otevřený

Sklad otevřený – jednopodlažní, zpravidla zastřešený objekt nebo plocha určený pro skladování nádob, kde poměr ploch obvodových stěn uzavřených (plná stavební konstrukce např. zeď, plechová stěna) a otevřených (mříž, pletivo) je nejvýše 3:1.

Sklad uzavřený

Sklad uzavřený – jednopodlažní zastřešený objekt určený pro skladování nádob, kde poměr ploch obvodových stěn uzavřených a otevřených je větší než 3:1.

Sklad malý

Sklad malýsklad, na jehož půdorysnou plochu lze umístit max. 75 nádob.

Sklad velký

Sklad velký – sklad, na jehož půdorysnou plochu lze umístit více než 75 nádob.

Umístění skladů

Vzdálenosti skladů technických plynů od jiných objektů

Kapacita skladu nádob (přepočtená na nádoby s vodním objemem 50 litrů) 
Nejmenší vzdálenost od:
skladů, provozních objektů a podzemních prostorů: 
malý sklad nestanoveno (s přihlédnutím k čl. 10.3 a 10.4) 
velký sklad 6 m (od plné nádoby skladovacího oddílu) 
obytných domů: 
malý sklad 12 m 
velký sklad 25 m 
veřejných budov a hromadných a stálých úkrytů civilní ochrany:  
bez ohledu na kapacitu 30 m 

Sklady nádob, manipulace, doprava

Dále je uveden výběr požadavků pro skladování, manipulaci a dopravu nádob. Přesná citace je v ČSN 07 8304.

Výběr základních požadavků

Malý sklad nádob může být přistavěn k provozním objektům nebo umístěn v přízemním podlaží, pokud má samostatný vstup. Musí tvořit samostatný požární úsek podle ČSN 73 0804 nebo může být umístěn v rámci požárního úseku pro skladování inertních materiálů.

Malý sklad nádob může být přistavěn k jinému malému skladu nádob, pokud je dělí konstrukce druhu DP1 (ČSN 73 0810) s požární odolností minimálně REI 90.

Více než čtyři nádoby, které spolu tvoří výbušnou nebo jinak nebezpečnou směs, musejí být v uzavřeném skladu skladovány odděleně v samostatných požárních úsecích, které musí být samostatně větratelné. Pro skladování těchto nádob v otevřených skladech musí být vyčleněny samostatné plochy, oddělené od sebe plochou pro skladování inertních plynů nebo uličkou o šířce nejméně 1 m.

Každý požární úsek musí mít samostatný východ do volného prostoru.

Světlá výška skladů musí zajišťovat dokonalé větrání a osvětlení, nejméně musí být 2,1 m.

Únikové cesty ve skladech nádob se řeší podle ČSN 73 0804.

Sklady nádob musejí být chráněny proti účinkům úderu blesku podle ČSN EN 62305.

Na dveřích skladů musejí být vyvěšeny tabulky

Nahrávám...
Nahrávám...