dnes je 25.2.2024

Input:

Provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu mulčovače

30.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.10
Provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu mulčovače

Ing. Miroslava Kopecká

Zaměstnavatel,
Firma, sídlo 
Organizační směrnice
č..../2011
Provozní bezpečnostní předpis
pro:
provoz, obsluhu a údržbu mulčovače 
AKTUALIZACE č.
1 
2 3 4 5 
 Zpracoval: Strana č.    celkem stran: 
 Schválil: Datum vydání:  

Provozní bezpečnostní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu mulčovače

OBSAH:

1. ÚČEL A PLATNOST 1

2. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU 1

3. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI 5

4. ÚDRŽBA A OPRAVY 5

5. NÁVADY K POUŽÍVÁNÍ 6

6. ZODPOVĚDNOST 6

7.  ZJIŠTĚNÍ PŘÍČIN A ZDROJŮ ÚRAZŮ A OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA 6

8. ZHODNOCENÍ RIZIK 7

9. ZÁVĚR 9

10. ROZDĚLOVNÍK 10

PŘÍLOHY 10–11

 1. ÚČEL A PLATNOST

  Mulčovače jsou v poslední době čím dál více využívány v zemědělských podnicích, které se specializují pouze na rostlinnou výrobu, pro úklid zelené hmoty a slámy. Tyto hmoty slouží ke zlepšení půdy, případně jako zelené hnojení.

  Tato OS byla zpracována ve smyslu požadavku § 4 a § 5 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále pak ve smyslu požadavku nařízení vlády č. 378/2001Sb.

  Platí pro provoz, obsluhu, údržbu, prohlídky a opravy mulčovače trávy a je závazná pro všechny zaměstnance společnosti i jiné osoby, vykonávající uvedené činnosti pro obsluhu, kontrolu a údržbu uvedeného zařízení.

 2. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU

  Technické podmínky pro provoz mulčovače

  Boční a zadní mulčovač trávy je určen k agregaci s traktorem prostřednictvím tříbodového závěsu. Pracovním ústrojím je opěrný válec a rotor, vybavený kladivovými palicemi s upevňovacím šroubem.

  Rotor smí být použit pouze s originálními nástroji s enormní houževnatostí a vysokou odolností proti opotřebení. Montáží jiných nástrojů může dojít k poškození stroje, poškození vyvážení, případně i k úrazům (např. roztržení kladivové palice a vylétnutí jejích částí z rotoru).

  Stroj je poháněn kloubovým hřídelem. Při instalaci kloubového hřídele je nutno dbát na to, aby se ochranné kryty klubového hřídele minimálně 50 mm překrývaly. Délka hřídele, popř. překrytí, musejí být po každém použití zkontrolovány.

  Rychlost pojezdu tahače vpřed je nutno přizpůsobovat podle objemu mulčovaného materiálu. Záleží na tom, zda se mulčuje řídký porost, několikaměsíční porost nebo víceletý nebo tvrdý porost.

  Připojování mulčovače: Stroj musí být odstaven s opěrkami na zemi. Při jeho připojování obě dolní ramena závěsu traktoru se upevní na stroj originálními čepy, po připojení dolních ramen závěsu se upevní třetí – horní bod. Čep musí být ve středu podélné díry stroje a nastavenou délku zafixujeme, aby se během pracovního nasazení nemohla změnit. Poté se zvedne a aretuje v horní poloze přední odstavná podpěra. Hadice od pístů se připojí k příslušným vývodům hydrauliky a připojíme kloubový hřídel. Závěrem je nutno zkontrolovat, zda jsou dobře zasunuté zajišťovací kolíky na čepu (na zaklapnutí) a ochranné řetízky proti otáčení krytů na straně traktoru i mulčovače.

  Pracovní použití: Před použitím stroje v terénu se odpojí zajišťovací řetěz, který slouží pouze pro usnadnění pojezdu po silnici a terénech. Provedeme kontrolu provozuschopnosti tak, že se rotor nechá točit nikoli minut na provozní otáčky vývodového hřídele. Prověření pohybu stroje se provede vyzkoušením hydraulických pístů stroje pro boční posuv a náklon a nastavení výšky mulčování změnou polohy opěrného válce.

  Ukončení práce: Odpojení vývodového hřídele, postavení stroje do vodorovné polohy a připojení zajišťovacího řetězu.

  Požadavky pro bezpečný provoz a obsluhu mulčovače

  Mulčovač je obsluhován jednou osobou – řidičem traktoru. Se strojem smí pracovat pouze osoba starší 18 let, vlastnící řidičský průkaz skupiny T, řádně a prokazatelně seznámená s návodem k používání, obsluze a údržbě stroje nebo místním provozním bezpečnostním předpisem, kterému musí rozumět. Zároveň musí být dostatečně fyzicky i duševně způsobilá. Zakazuje se používat stroj osobě v případě nevolnosti, popřípadě ve stavu snížené pozornosti užitím léků, alkoholických nápojů, či omamných látek.

  Stroj nesmí být v žádném případě používán k dopravě osob, zvířat nebo nákladu jakéhokoliv druhu, pro zvedání břemen nebo jako pracovní plošina.

  Před uvedením do chodu zkontrolujte stav kloubového hřídele, upevněni a kompletnost krytů, těsnost hydraulické soustavy, upevnění a stav tlakových vedení hydraulické soustavy, případně tlak v pojezdových kolech apod. Při zjištění závad stroj nesmí být uveden do provozu!

  Připojováni a odpojování stroje provádějte na rovném a zpevněném povrchu, přičemž dbejte předpisů výrobce traktoru o únosnosti pneumatik, náprav a závěsů. K dotížení používejte pouze závaží stanovená výrobcem traktoru a stanovená místa zavěšení závaží. V průběhu připojováni a odpojování musí být obsluha zvláště pozorná, aby nemohlo dojit k pádu stroje. V průběhu připojování nebo odpojování zajistěte proti pohybu, aby nemohlo dojít k samovolnému pohybu táhel tříbodového závěsu. V prostoru tříbodového závěsu hrozí nebezpečí úrazu, proto je obsluha povinna zajistit, že při couvání během připojování nevstoupí do tohoto prostoru žádná osoba.

  Při manipulaci s tříbodovým závěsem prostřednictvím vnějšího ovládaní nevstupujte do prostoru mezi traktorem a strojem.

  Před uvedením motoru do chodu zkontrolujte, zda se v pracovním prostoru stroje nenachází žádná nepovolaná osoba nebo hospodářská zvířata a stiskněte výstražný zvukový signál. Hrozí nebezpečí zásahu odletujícím materiálem, popř. pevnými částicemi, které mohou být přimíseny do zpracovávaného materiálu.

  Za jízdy je zakázáno stát na stroji nebo ramenech hydraulického závěsu traktoru nebo opouštět traktor. Při riziku vzniku nebezpečné situace ihned stroj zastavte.

  Při otáčení a couvání dbejte zvýšené opatrnosti,kontrolujte nejbližší okolí, zajistěte si potřebný výhled a v případě potřeby využijte způsobilé a náležitě poučené osoby.

  U mulčovačů vybavených bočními sekcemi je nutno, aby v přepravní poloze byly tyto sekce zajištěny přepravními pojistkami.

  Stroj má ostré výčnělky a proto je třeba při pohybu obsluhy kolem něj dbát zvýšené opatrnosti.

  Neodstavujte stroj na místech, kam mají přístup nepovolané osoby.

  K zajištění čepů tříbodového závěsu používejte výhradně předepsaných záklopných závlaček.

  Při práci na svazích dodržujte svahovou dostupnost podle typu použitého traktoru a přizpůsobte vždy rychlost jízdy povrchu terénu. Dbejte zvýšené opatrnosti při přejezdu nerovnosti, např. při vjíždění na pole. Nepracujte na plochách, v nichž se skrývají momenty nebezpečí, jako např. extrémní stoupáni nebo svahy, v blízkosti příkopů nebo propastí a na silně nerovných plochách.

  Před opuštěním traktoru spusťte stroj zcela na zem, (případně do nejnižší polohy) vypněte motor, zajistěte soupravu proti pohybu a proti nežádoucímu samovolnému uvedení do pohybu.

  Předcházíte tím pádu a poškození stroje, případně zranění kolem stojících osob.

  V případě, že dojde k poškození značeni na stroji, je nutno toto neprodleně uvést do původního stavu.

  Seřizování, čištění a mazání stroje smí být prováděno pouze za klidu stroje. Motor traktoru musí být vypnut a zajištěn proti spuštění a kola zajištěna klíny.

  Části tlakových rozvodů je možno demontovat pouze, pokud v nich není tlak.

  Při zjištění větších vibraci nebo neobvyklého zvuku ihned stroj zastavte, vypněte motor a zajistěte jej proti spuštění. Zajistěte stroj proti pohybu a teprve poté vyhledejte příčinu.

  Po vypnutí pohonu stroje mohou některé části dobíhat vlivem setrvačnosti. Během této doby nevstupujte do pracovního prostoru stroje.

  Při seřizování, čištění údržbě nebo opravě, spolehlivé zajistěte části stroje, které by mohly obsluhu ohrozit pádem, sklopením nebo jiným pohybem.

  Pravidelně během provozu kontrolujte těsnost hydraulické soustavy a dotažení šroubových spojů.

  Při zvedání stroje manipulačními prostředky (např. vysokozdvižný vozik, jeřáb apod.), zavěšujte stroj pouze v místech k tomu určených a označených. Tuto činnost smí provádět pouze osoba řádně vyškolená s příslušným oprávněním.

  Stroj agregujte vždy pouze s traktorem o doporučeném výkonu, uvedeném v části – technické údaje a to i v případě, že se jedná pouze o přepravu stroje. Současně musí být dodržena podmínka shodné kategorie závěsu stroje a tříbodového závěsu traktoru. Připojený stroj mění rozložení hmotnosti na nápravy traktoru, může za určitých podmínek zhoršit řiditelnost traktoru a současně ovlivňuje i brzdné vlastnosti soupravy.

  Nepoužívejte k agregaci se strojem traktor s hydraulickou soustavou, vykazující netěsnosti, které mohou zapříčinit samovolný pokles dolních ramen hydraulického závěsu.

  Pro práci stroje používejte vždy pouze doporučený kloubový hřídel. Respektujte pokyny, uvedené v dokumentaci, dodávané ke kloubovému hřídeli. Použití poškozeného kloubového hřídele nebo hřídele s poškozenými kryty je zakázáno. Kryty musí být zajištěny proti otočení řetízky. Montáž a demontáž kloubového hřídele provádějte vždy jen s vypnutým motorem, zajištěným proti nežádoucímu spuštěni.

  Dodržujte zásady požární bezpečnosti. Stroj udržujte v čistotě, kontrolujte těsnost hydraulické soustavy.V místech, kde hrozí možnost vzniku nadměrného tření je nutno věnovat zvýšenou pozornost udržování stroje v čistém stavu, neboť toto tření způsobuje nadměrné zahříváni, které v důsledku může zapříčinit požár stroje. Jedná se především o krajní části rotoru, u bočních nosných částí. Rovněž kontrolujte stav uloženi a ložisek hřídelí rotoru. V případě vzniku požáru vyvezte stroj na volné prostranství a k hašení použijte všechny dostupné a vhodné prostředky.

  Ochrana životního prostředí: Během provozu kontrolujte těsnost hydraulické soustavy a stav ostatních náplni. Hydraulické hadice, případně další části hydraulické soustavy, vykazující známky poškození nebo nadměrného opotřebení preventivně vyměňte nebo opravte dříve než dojde k úniku oleje. Upozorňujeme na skutečnost, že doba životnosti hydraulických hadic zahrnuje i dobu, po kterou byly skladovány.

  Při úniku provozních hmot (hydraulického oleje, tuků) ze stroje ihned zjistěte příčinu a po jejím odstranění započněte s likvidací následků v co možno nejkratší době. Odpady vzniklé jeho provozem zlikvidujte v souladu se zákonem o odpadech.

  Dodržujte bezpečné vzdálenosti od budov, dalších strojů, případně osob. Bezpečná vzdálenost od budov je stanovena výrobcem 5 m, od dalších strojů 30 m. Pokud se vyskytují v nebezpečném prostoru mulčovače osoby, musí traktorista zastavit, osoby z ohroženého prostoru vykázat a nesmí pokračovat v práci, dokud nebezpečný prostor neopustí.

  Zavěšení stroje na "tříbodové hydraulice“ traktoru způsobuje automaticky změnu nápravového zatížení. Aby byla zajištěna bezpečnost jízdy traktoru, vyvstane někdy nutnost, odlehčenou nápravu zatížit dodatečnými přítěžemi.

  Stroj pravidelně čistit, především uchycení předních ochranných lamel, aby zůstaly stále dostatečně pohyblivé a zaujímaly automaticky svislou polohu. Silně znečištěné ochranné lamely zvyšují nebezpečí úrazu (např. netěsnost v olejové vaně traktoru).

  Během využívání stroje vždy zůstaňte sedět na traktoru a nepřekračujte stroj při běžícím kloubovém hřídeli.

  V neposlední řade je nutno

Nahrávám...
Nahrávám...