dnes je 21.6.2024

Input:

Provozní bezpečnostní předpis pro zajišťování revizí a kontrol el. spotřebičů během jejich používání

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.8
Provozní bezpečnostní předpis pro zajišťování revizí a kontrol el. spotřebičů během jejich používání

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Zajišťování revizí a kontrol elektrických spotřebičů během jejich používání

OBSAH

 1. CÍL

 2. REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

 3. LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ

 4. SEZNAM ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ A EL. SPOTŘEBIČŮ

 5. ZODPOVĚDNOST

 6. ZÁVĚR

 7. ROZDĚLOVNÍK

_____________________________________

 1. CÍL

  Dokument stanovuje základní požadavky na revize a kontroly elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů během jejich používání. Tato povinnost je zaměstnavateli uložena zákonem č. 309/2006 Sb. v § 4 odst. l písm. c). Stanovené požadavky jsou v rozsahu daném normovou hodnotou pro bezpečné používání těchto zařízení.

  ČSN 33 1600 ed. 2:2009/11 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

  Tato norma obsahuje požadavky na revize a kontroly během používání elektrických spotřebičů, mezi něž je zahrnuto též elektrické ruční nářadí. Upravily se lhůty revizí a kontrol, metody měření byly přivedeny na současnou úroveň techniky.

  Předpis je platný pro všechno elektrické ruční nářadí a pro všechny elektrické spotřebiče používané v ....

  Účelem je stanovit požadavky na revize a kontroly nářadí a spotřebičů během jejich používání provozovateli/uživateli.

  Provozovatelem elektrického spotřebiče je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vlastní nebo pronajatý elektrický spotřebič poskytuje k činnosti jeho přímému uživateli, nebo jej sama přímo užívá;

  Uživatelem elektrického spotřebiče je osoba, která elektrický spotřebič přímo užívá k činnosti, ke které je výrobcem určen;

 2. REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ

  Pro účely tohoto předpisu se v oblasti elektrických spotřebičů používají definice uvedené ve 3. kapitole citované normy pro kontroly a revize el. spotřebičů, druhy el. spotřebičů, jejich užívání, opravy a údržbu a proudy měřené při revizi el. spotřebičů.

  Elektrické spotřebiče jsou podle užívání rozděleny do pěti skupin, přičemž rozdělení do skupin nemá vliv na vlastní průběh revize.

  Pokud zaměstnanci, který provádí revizi, není známo, do které skupiny je revidovaný spotřebič zařazen, nebrání mu to v řádném provedení revize.

  Provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů, jejich rozsah a vyhodnocení výsledků

  Při provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů je třeba respektovat příslušné požadavky obsažené v průvodní dokumentaci obsahující návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné kontroly a revize spotřebičů, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení tak, aby bylo spolehlivě ověřeno, že kontrolovaný a revidovaný spotřebič svými parametry odpovídá průvodní technické dokumentaci výrobce a je ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob, hospodářských zvířat ani věcí.

  Kontrola

  Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů se provádějí před jejich použitím.

  Postup kontrol elektrických spotřebičů je stanoven v rozsahu:

  • prohlídka (viz 6.3.1 citované normy);

  • zkouška chodu (viz 6.9 citované normy).

  Při prohlídce se elektrický spotřebič důkladně prohlédne zevně.

  V případě

Nahrávám...
Nahrávám...