dnes je 18.5.2024

Input:

Působnost orgánů státní báňské správy

22.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.7
Působnost orgánů státní báňské správy

Ing. Jindřich Stiebitz

Základními předpisy, které upravují působnost orgánů SBS, jsou:

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),

zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

V části první zákona č. 61/1988 Sb. došlo k úpravě předmětu zákona.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství (Směrnice Rady 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. Směrnice Komise 2004/57/ES o definování pyrotechnických předmětů a určité munice pro účely Směrnice Rady č. 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací. Směrnice Rady č. 93/15/EHS o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.) a upravuje:

 • podmínky pro provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,

 • podmínky pro nakládání s výbušninami a s výbušnými předměty,

 • podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů,

 • podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu pracovního prostředí, organizaci a působnost orgánů státní báňské správy.

Tento zákon se též vztahuje na výbušniny, pokud přešly z držení ozbrojených sil České republiky (zákon č. 219/1999 Sb.) , ozbrojených bezpečnostních sborů (zákon č. 283/1991 Sb., zákon č. 555/1992 Sb.), zpravodajských služeb České republiky (zákon č. 289/2005 Sb. zákon č. 153/1994 Sb., zákon č. 154/1994 Sb.), Generálního ředitelství cel (zákon č. 185/2005 Sb.) nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (zákon č. 156/2000 Sb.) , do držení organizací oprávněných s výbušninami nakládat podle tohoto zákona.

Tento zákon se nevztahuje na výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Generální ředitelství cel, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva nebo Hasičský záchranný sbor České republiky pro výkon služby a výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly a sbory jiných států při jejich pobytu na území České republiky, při průjezdu přes území České republiky nebo při přeletu nad územím České republiky, vyplývá-li to z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, střelivo a vojenskou munici , podzemní objekty, které podléhají dozoru Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva dopravy a Ministerstva spravedlnosti.

Stanoví-li tento zákon, horní zákon nebo předpisy vydané k jejich provedení požadavky na kvalifikaci, odbornou způsobilost nebo jiné požadavky pro výkon činností podle tohoto nebo horního zákona, považují se tyto požadavky za splněné také tehdy, pokud fyzická osoba předloží doklad o odborné kvalifikaci, popřípadě další doklady, vydané příslušným orgánem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "členský stát Evropské unie“) nebo Švýcarské konfederace, v souladu se zákonem o uznávání odborné kvalifikace (Zákon č. 18/2004 Sb.).

Výbušniny a pomůcky se uvádějí na trh podle zákona č. 22/1997 Sb., pokud tento zákon nestanoví jinak; pyrotechnické výrobky se uvádějí na trh podle zákona č. 156/2000 Sb.

Nakládání s výbušninami

Základní pojmy

(1) Pro účely zákona č. 61/1988 Sb., se rozumí

 1. výbušninou látky a předměty, které jsou uvedeny v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde o střelivo a vojenskou munici (zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů),

 2. plastickou trhavinou takové trhaviny, které

  1. jsou připravovány z jedné nebo více trhavin, které mají v čisté formě tenzi par menší než 10-4 Pa při 25 stupních Celsia, zejména oktogen (HMX), pentrit (PETN) a hexogen (RDX) a

  2. jsou připravovány s pojidly a

  3. jsou jako směs tvárné nebo ohebné při normální pokojové teplotě,

 3. nakládáním s výbušninami výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výroba a zpracování, používání, ničení a zneškodňování, skladování, nabývání, předávání, dovoz, vývoz nebo tranzit a jejich přeprava,

 4. trhacími pracemi takové používání výbušnin, při kterém se využívá energie chemické výbuchové přeměny výbušnin a které zahrnují soubor pracovních postupů, zejména nabíjení trhavin, přípravu a nabíjení roznětných náložek, zhotovování roznětné sítě, odpálení náloží (odpal) a výbuch náloží (odstřel),

 5. tranzitem výbušnin přeprava výbušnin podle zvláštních právních předpisů (ADR, nařízení Rady (EHS) č. 2913/92) přes území České republiky mezi místem vstupu na území České republiky a místem výstupu z území České republiky,

 6. nabýváním výbušnin každé jejich oprávněné získání od subjektů na území České republiky,

 7. předáváním výbušnin každé jejich přemístění na území společenství, s výjimkou přemístění na území České republiky,

 8. osobou zodpovědnou za tranzit přepravce, který na základě smlouvy nebo jiné formy spolupráce zajišťuje přepravu výbušnin,

 9. vývozem výbušnin jejich skutečné přemístění z území České republiky na území státu, který není členským státem Evropské unie,

 10. dovozem výbušnin jejich skutečné přemístění z území státu, který není členským státem Evropské unie, na území České republiky,

 11. ohňostrojnými pracemi práce, při kterých se využívá chemické přeměny pyrotechnických výrobků považovaných za výbušné předměty k vyvolání světelných, popřípadě zvukových efektů,

 12. pomůckami k použití výbušnin (dále jen "pomůcky“) prostředky nebo zařízení, které přicházejí do styku s výbušninami a mohou na ně působit svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi a nebo jsou potřebné k provedení trhacích nebo ohňostrojných prací.

(2) V pochybnostech, zda se jedná o výbušniny nebo o pyrotechnické výrobky, rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu. V pochybnostech, zda jde o trhací nebo ohňostrojné práce, popřípadě o pomůcky, rozhodne Český báňský úřad.

Obecné povinnosti při nakládání s výbušninami

(1) Každý, kdo přijde do styku s výbušninami, je povinen postupovat s největší opatrností a dodržovat předpisy o nakládání s výbušninami a návody na používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost jiných osob a majetku.

(2) Organizace je povinna při své činnosti zajistit bezpečnost pracovního prostředí a pracovních podmínek při nakládání s výbušninami a pro jejich používání zajistit dostatečně srozumitelné návody.

(3) Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní opatření a bezodkladně odstraňovat stavy, které by mohly ohrozit její bezpečný provoz nebo zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, zejména bezpečnost a ochranu zdraví osob při nakládání s výbušninami. Organizace je povinna zabezpečit výbušniny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení v souladu s ustanovením odstavce 6 .

(4) Organizace musí při nakládání s výbušninami plnit též povinnosti ohlásit OBÚ mimořádné události (např. závažné pracovní úrazy, provozní nehody), zjišťovat příčiny, přijímat opatření, informovat OBÚ o jejich prošetření.

(5) Organizace je povinna ohlásit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu 8 dní předem zahájení výroby výbušnin, jejich zpracování, ničení a zneškodňování, skladování, výzkum, vývoj a zkoušení. Organizace je též povinna ohlásit přerušení těchto činností na dobu delší než 30 dnů a ukončení těchto činností. Ohlášení o zahájení, přerušení nebo ukončení výše uvedených činností musí obsahovat obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, adresu místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jedná-li se o podnikající fyzickou osobu, označení druhu činnosti a podpis statutárního orgánu nebo jím pověřené osoby.

(6) Organizace je povinna objekty nebo prostory v nich, ve kterých se nalézají výbušniny, zajistit proti odcizení výbušnin a jejich výbuchu. Způsob zajištění objektů a prostor musí být obsažen již v projektové dokumentaci. Český báňský úřad stanoví vyhláškou třídy nebezpečí výbušnin, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin na povrchu a pod povrchem, požadavky na konstrukci a zajištění skladů výbušnin u výrobců a u odběratelů, požadavky na bezpečnost provozu a ochranu zdraví při práci ve skladech výbušnin a požadavky na skladování výbušnin a způsoby jejich skladování.

(7) Organizace, které provádějí výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výrobu, skladování, ničení a zneškodňování, jsou povinny zřídit útvar nebo určit odpovědnou osobu pro plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

(8) Při nakládání s výbušninami se mohou používat jen technická zařízení a pomůcky, které odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Způsobilost zařízení posuzuje organizace jejich pravidelnými prohlídkami, zkouškami a revizemi, které mohou provádět jen k tomu oprávněné a odborně způsobilé osoby; pomůcky posuzuje organizace podle jejich charakteru a použití.

(9) Organizace je povinna bezodkladně oznámit Policii České republiky odcizení, ztrátu nebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny, se kterou nakládá.

(10) Každý je povinen bezodkladně oznámit odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li o výbušninu, s kterou organizace nakládá.

(11) Při nakládání s výbušninami jsou osoby nezúčastněné při těchto činnostech povinny se řídit pokyny osoby, která nakládá s výbušninami, a respektovat její pokyny k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku.

(12) Při trhacích pracích nebo při ohňostrojných pracích jsou vlastníci nemovitostí nebo jejich správci nebo uživatelé povinni strpět opatření k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku, včetně umístění výstražných nebo informativních tabulí.

(13) Je zakázáno předávat, nabývat, přepravovat, dovážet nebo vyvážet nebo uvádět na trh plastické trhaviny, které neobsahují detekční látky (Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce, vyhlášená pod č. 6/2003 Sb. m. s.); tento zákaz se nevztahuje na plastické trhaviny, které jsou

 1. připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro účely náležitě schváleného vědeckého výzkumu, vývoje nebo zkoušek nových nebo pozměněných trhavin,

 2. připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro účely náležitě schváleného výcviku v detekci trhavin anebo výroby nebo zkoušek zařízení pro detekci trhavin,

 3. připravovány nebo drženy v omezeném množství výlučně pro náležitě schválené účely kriminalistických a soudních věd.

Výroba výbušnin a pomůcek

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává závazné stanovisko k žádosti o vydání koncesované živnosti na výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin podle zvláštního právního předpisu (§ 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů). Při vydání stanoviska Ministerstvo průmyslu a obchodu posuzuje, zda organizace pro provozování požadované činnosti vlastní nebo má zajištěn přístup ke schválenému zařízení a vybavení potřebnému pro vykonávání této činnosti, a vlastní nebo má zajištěn přístup k objektům, které byly pro provozování požadované činnosti povoleny podle zvláštního zákona (Například zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů).

(2) Organizace, která vyrábí, zpracovává, zhotovuje nebo dováží výbušniny nebo pomůcky, je povinna odběrateli

 1. předat doklad o vlastnostech a jakosti dodávané pomůcky,

 2. přiložit k dodávané výbušnině doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu používání.

(3) Povinnost přiložit návod podle odstavce 2 písm. b) má i odběratel, který dodává výbušniny a pomůcky dalšímu odběrateli.

(4) Odběratel je povinen dodržovat návod k používání výbušnin a pomůcek, seznámit s jeho obsahem příslušné pracovníky a o tomto seznámení pořídit záznam.

(5) Vysoké školy mohou provádět výzkum, vývoj, zkoušení, laboratorní výrobu, ničení, zneškodňování a zpracování výbušnin při plnění svých pedagogických úkolů v rámci akreditovaného studijního programu a vědeckovýzkumných a expertizních úkolů. Vysoké školy mohou tyto činnosti vykonávat za podmínky, že

 1. oznámí příslušnému obvodnímu báňskému úřadu do 30 dnů od zahájení akademického roku druhy a plánované množství výbušnin, se kterými budou podle studijních a vědecko výzkumných plánů a předpokládané expertizní činnosti v daném akademickém roce nakládat

 2. do 15 dnů po ukončení akademického roku oznámí příslušnému obvodnímu báňskému úřadu skutečné množství a druhy výbušnin podle písmene a), včetně toho, jak s nimi bylo naloženo.

(6) Český báňský úřad stanoví vyhláškou požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě, zpracovávání, vývoji, výzkumu a zkoušení, používání, ničení nebo zneškodňování výbušnin.

Uvádění výbušnin a pomůcek na trh

(1) Výbušniny a pomůcky se uvádějí na trh podle zvláštních právních předpisů (Například Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů, Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce, vyhlášená pod č. 6/2003 Sb. m. s., zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 416/2003 Sb.), pokud tento zákon nestanoví jinak. K výbušninám určeným k nakládání na území České republiky musí být přiložen návod k použití v českém jazyce. Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis stanoví požadavky na návod k používání výbušnin, neuplatní se tyto požadavky na výrobky, které byly vyrobeny nebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské unie v souladu s jeho právními předpisy, za předpokladu, že přiložený návod zaručuje míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře, jejíž dosažení sleduje tento zákon nebo jiný právní předpis. Pokud návod k používání výbušnin neodpovídá požadavkům právních předpisů České republiky, je organizace povinna odstranit zjištěné nedostatky a návod k používání výbušnin uvést do souladu s těmito předpisy. Pyrotechnické výrobky se uvádějí na trh podle zvláštního zákona.

(2) Byla-li posouzena shoda osobou autorizovanou k posuzování shody, která nemá sídlo na území České republiky, musí být před prvním použitím na území České republiky ověřen soulad návodu k používání výbušnin s požadavky stanovenými právními předpisy České republiky právnickou osobou, která je současně pověřena k posuzování shody výbušnin a pomůcek podle zvláštních právních předpisů. Do doby odstranění nedostatků v návodu k používání výbušnin nelze s výbušninami na území České republiky nakládat.

Předávání výbušnin

Organizace nesmí předat výbušninu bez povolení. O vydání povolení rozhoduje příslušný orgán státní báňské správy na základě písemné žádosti organizace, která je příjemcem výbušnin (dále jen "žadatel“). Povolení k předávání se nevyžaduje u bezdýmných prachů, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro použití podle zvláštního právního předpisu.

Organizace nesmí předat ani nabýt výbušninu bez povolení. O vydání povolení rozhoduje příslušný orgán státní báňské správy na základě písemné žádosti organizace, která je příjemcem výbušnin (dále jen "žadatel“). Povolení k předávání nebo nabývání se nevyžaduje u bezdýmných prachů, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro použití podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů).

Žádost o povolení k předávání výbušnin mezi organizacemi podává žadatel podle odstavce 1 obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle sídla organizace nebo umístění organizační složky. O vydání povolení rozhoduje obvodní báňský úřad. Žadatel může požádat o jednorázové povolení k předávání výbušnin nebo o povolení k opakovanému předávání výbušnin, nejdéle však na dobu tří let. Opakované předávání výbušnin je možno povolit pouze v případě, že jde o předávání mezi týmiž organizacemi.

Žádost o povolení k předávání výbušnin z členského státu Evropské unie na území České republiky podává žadatel Českému báňskému úřadu. O vydání povolení rozhoduje Český báňský úřad. Žadatel může požádat o jednorázové povolení k předávání výbušnin nebo o povolení k opakovanému předávání, nejdéle však na 3 roky. Opakované předávání je možno povolit pouze v případě, že jde o předávání mezi týmiž organizacemi.

Účastníkem řízení je pouze žadatel.

K vývozu výbušnin a dovozu výbušnin se vyžaduje povolení. O vydání povolení rozhoduje, na základě žádosti, Český báňský úřad. Podmínkou udělení povolení k vývozu výbušnin jsou souhlasná stanoviska orgánů Ministerstva zahraničních věcí k vývozu výbušnin z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky, Úřadu pro zahraniční styky k vývozu nebo dovozu výbušnin z hlediska zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky, Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby k vývozu nebo dovozu výbušnin z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky.

Žádost o vydání povolení posoudí a stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 25 dnů ode dne, kdy byla žádost o stanovisko doručena, vydá Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a Ministerstvo vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky; povolení lze vydat jen se souhlasným stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra. K žádosti o vydání povolení se dále vyjádří příslušná zpravodajská služba z hlediska své působnosti stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 153/1944 Sb.), a to do 25 dnů ode dne, kdy jí byla žádost o vyjádření doručena, jinak se má za to, že s vydáním povolení souhlasí.

Žádost o povolení k vývozu výbušnin z České republiky nebo o povolení k dovozu výbušnin podává organizace, která má oprávnění k podnikání na území České republiky podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů (§ 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů). Povolení je možno vydat k jednorázovému nebo k opakovanému vývozu nebo dovozu, nejdéle však na 3 roky. Povolení k opakovanému dovozu nebo vývozu je možno vydat, jedná-li se o dovoz nebo vývoz mezi stejnými organizacemi.

Nevydá-li orgán uvedený své stanovisko ve lhůtě určené tímto zákonem, má se za to, že s vývozem výbušnin souhlasí.

Stanoviska výše uvedených orgánů se uchovávají odděleně mimo spis.

Citlivou činností podle zvláštního právního předpisu je výkon funkce člena statutárního orgánu, výkon funkce prokuristy a výkon funkce člena dozorčí rady organizace, která provádí vývoz nebo dovoz výbušnin.

Tranzit výbušnin

K tranzitu výbušnin přes území České republiky se vyžaduje povolení, které může vydat Český báňský úřad.

O povolení žádá organizace odpovědná za tranzit. V žádosti uvede:

 • identifikační údaje organizace, která je příjemcem výbušnin, číslo telefonu a faxu, popřípadě též elektronickou adresu,

 • identifikační údaje organizace, která předává výbušniny, číslo telefonu a faxu, popřípadě též elektronickou adresu,

 • identifikační údaje dopravce, číslo telefonu a faxu, popřípadě též elektronickou adresu,

 • předpokládané datum a trasu tranzitu výbušniny, údaj o datu a místě vstupu na území České republiky a o datu a místě výstupu z území České republiky,

 • dobu platnosti povolení,

 • množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být dopravovány,

 • úplný popis výbušnin, identifikační číslo UN, klasifikační kód, označení výrobce výbušnin a obchodní název,

 • prohlášení osoby odpovědné za tranzit výbušnin, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé,

 • datum vyhotovení žádosti a podpis fyzické osoby oprávněné jednat jménem osoby odpovědné za tranzit výbušnin.

K žádosti se přiloží souhlas sousedního státu se vstupem na jeho území v místě výstupu z České republiky.

Povolení tranzitu obsahuje:

 • identifikační údaje přepravce,

 • identifikační údaje dopravce,

 • dobu platnosti povolení,

 • množství (kg, kusy, m) výbušnin, které mají být dopravovány,

 • úplný popis výbušnin, identifikační číslo UN, klasifikační kód,

Nahrávám...
Nahrávám...