dnes je 15.8.2022

Input:

Řád ohlašovny požárů

8.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5
Řád ohlašovny požárů

Josef Černý

OZNAČENÍ FIRMY:

(název, sídlo, IČ)

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ

umístěné v (uvede se označení objektu) ..................

Řád ohlašovny požárů ("ŘOP")1) upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích ....................... (uvede se název podnikatelského subjektu a označení provozovny, případně její části, pro kterou ŘOP platí), oznámení požáru na telefonní centrum tísňové komunikace ("TCTV"), resp. krajské operační a informační středisko ("KOPIS") hasičského záchranného sboru kraje ("HZS")2) v ................... (uvede se označení a adresa KOPIS HZS kraje, které pro danou oblast přijímá hlášení o požáru).

Provoz ohlašovny požárů ("OP") je: ............... (uvede se například "nepřetržitý" nebo "v pondělí až pátek od ......do ........." apod.).

Způsob přijímání hlášení o vzniku požáru: OP přijímá telefonické a osobní hlášení fyzických osob (zaměstnanců i jiných) o vzniku požáru.

Po přijetí zprávy o vniku požáru obsluha OP:

1. Vyhlásí požární poplach .............. (uvede se způsob vyhlášení požárního poplachu, například sirénou - elektrickou, ruční, místním rozhlasem apod.).

2. Oznámí telefonicky vznik požáru KOPIS HZS kraje v ................ Toto ohlášení obsahuje :

a) kdo volá (jméno obsluhy OP) a z jakého telefonního čísla (pro možnost provedení zpětného dotazu k ověření obsahu hlášení). Obsluha KOPIS vyčká zpětného dotazu ohlašovny požárů KOPIS HZS kraje,

b) co hoří (uvede se objekt, zařízení nebo jejich části zasažené požárem a pokud možno rozsah požáru, případně další informace),

c) kde hoří (uvede se přesná adresa místa požáru a nejbližší cesta - trasa jízdy k místu požáru včetně dalších upozornění, například na železniční závory, možnost jejich objezdu, únosnost mostů, mostků, zúžená místa, výšková omezení průjezdu apod.).

3. Do příjezdu jednotky(ek) požární ochrany ("JPO") organizačně zajistí provedení příprav pro její(ich) snadný příjezd k místu požáru, konkrétně ................ [uvede se například otevření vrat dalšího(ích) vjezdů, zprůjezdnění trasy přeparkováním vozidel, přesun materiálu z otevřených skladů materiálu, které brání přístupu k objektu nebo jeho části zasažené požárem apod.].

4. Po příjezdu JPO je obsluha KOPIS nápomocna veliteli zásahu, poskytne mu příslušnou dokumentaci3) a informace o požárem postiženém objektu, prostoru a zařízení (například o nebezpečných chemických a dalších látkách a přípravcích, které se nacházejí v objektu, resp. prostoru nebo zařízení zasaženém požárem a jeho okolí, o umístění hlavního vypínače elektrické energie, uzávěrech plynu, vody, produktovodů, umístění odběrních míst pro hasiče, požárním potrubí, umístění strojovny stabilního hasicího zařízení apod.).

Poznámka:

Poskytování informací platí pro případy, kdy není vypracována dokumentace zdolávání požárů nebo tato neobsahuje některé důležité údaje, vyžadované velitelem zásahu.

Důležitá telefonní čísla

Ohlašovna požárů – krajské operační a informační středisko ("KOPIS") HZS kraje a krajské operační a informační středisko IZS v ..................... , tísňová komunikace - telefonní čísla: 150 1124)

Zdravotní záchranná služba v ......................, tísňová komunikce tel. číslo: 155

Policie ČR v .........................................., tísňová komunuikce tel. číslo: 158

Havarijní služba rozvodných závodů elektrické energie, tel. číslo:

Havarijní služba dodavatele plynu, tel. číslo:

Havarijní služba dodavatele vody, tel. číslo:

Hasičský záchranný sbor kraje - územní odbor v ..................., tel. číslo:

Dále se uvedou telefonní čísla určených vedoucích a ostatních zaměstnanců podnikatelského subjektu, kteří mají být v případě vzniku požáru nebo jiné živelní události vyrozuměni (například generální ředitel, odborní ředitelé, jednatel, velitel J PO sboru dobrovolných hasičů podniku, odborně způsobilá osoba, členové havarijní komise, určení zaměstnanci údržby apod.).

Další povinnosti obsluhy OP:

1. po nástupu na OP prověřuje spojení pevnou telefonní linkou s ohlašovnou požáru - operačním střediskem HZS kraje a dále náhradní spojení s využitím mobilního telefonu prostřednictvím poskytovatele - mobilního operátora. Výsledky zkoušek zapíše do provozní (směnové) knihy OP,

2. po nástupu na OP prověřuje kompletnost dokumentace požární ochrany a další dokumentace OP a její převzetí potvrzuje v provozní (směnové) knize OP,

3. po nástupu na OP prověřuje u útvarů provozovatele ............ (uvede se kterých, například údržby elektro,

Nahrávám...
Nahrávám...