dnes je 22.6.2024

Input:

Rámcová směrnice evropských společenství 89/391/EHS, o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2
Rámcová směrnice evropských společenství 89/391/EHS, o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Evropské hospodářské společenství – Evropská Unie

Evropské hospodářské společenství vzniklo v roce 1958 jako mezinárodní organizace k podpoře ekonomické integrace. Na základě Maastrichtské smlouvy se Evropské hospodářské společenství transformovalo do Evropského společenství, které se od listopadu 1993 stalo součástí Evropských společenství. Po ratifikaci Lisabonské smlouvy v roce 2009 Evropská společenství zanikla a právním nástupcem se stala Evropská unie. Česká republika je členem od května 2004.

Rámcová směrnice

Evropské hospodářské společenství věnovalo legislativě na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci značnou pozornost. Základem nového přístupu k legislativě na tomto úseku je směrnice č. 89/391/EHS, o provádění opatření ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při práci. Tato směrnice bývá označována také jako rámcová, neboť na její obecná rámcová ustanovení navazují postupně vydávané samostatné směrnice soustřeďující se na ochranu před specifickými riziky, pracoviště, skupiny zaměstnanců atd. Dnes platí téměř dvě desítky samostatných směrnic.

V oddílu II – Povinnosti zaměstnavatelů – řeší otázky první pomoci, zdolávání požáru a evakuace zaměstnanců, vážné a bezprostřední nebezpečí poměrně rozsáhlý článek č. 8:

Opatření zaměstnavatele

  1. Spojení s externími službami

    Zaměstnavatel musí

    • přijmout nezbytná opatření pro první pomoc, zdolávání požáru a evakuaci zaměstnanců, přizpůsobená povaze činností a velikosti podniku nebo závodu, s přihlédnutím k ostatním přítomným osobám,

    • zajistit nezbytné spojení s externími službami, zejména v oblasti první pomoci, lékařské záchranné služby, vyprošťovacích prací a zdolávání požáru.

  2. Určení pověřených zaměstnanců

    Na základě odstavce 1 musí

Nahrávám...
Nahrávám...