dnes je 18.5.2024

Input:

Revizní technici v působnosti státní báňské správy

3.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8.6
Revizní technici v působnosti státní báňské správy

Ing. Miloslav Kočí

 • Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, zejména ust. § 8a, § 22 odst. 8, § 49 odst. 1 písm. f), § 44a odst. 2 písm. k).

 • Vyhláška Českého báňského úřadu č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.

 • Vyhl áška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, zejména §10.

 • Vyhláška Českého báňského úřadu č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, zejména § 19.

V předešlých podkapitolách byla vysvětlena odborná způsobilost revizního technika VTZ, na která se vztahuje působnost organizací státního odborného dozoru, zřízených k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Působnost organizací státního odborného dozoru (TIČR) se nevztahuje na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů orgánů státní báňské správy.

VTZ podle zákona č. 61/1988 Sb.

Zákon č. 61/1988 Sb. definuje VTZ tak, že jimi jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle citovaného zákona. Jsou to zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová.  Podle stupně nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

Předpoklady odborné způsobilosti revizního technika

Obecné předpoklady odborné způsobilosti revizních techniků jsou shodné, jako u revizních techniků VTZ v kompetenci organizací TIČR. U jednotlivých VTZ jsou uvedeny níže.

Revizní techniki tlakových zařízení

Druhy osvědčení RT tlakových zařízení

Druhy osvědčení revizních techniků tlakových zařízení jsou pro revize a zkoušky:

 • - RZ K IV - kotle IV třídy,
 • - RZ K I – III - kotle I - III třídy,
 • - RZ N II - tlakové nádoby stabilní třídy II,
 • - RZ N I - tlakové nádoby stabilní třídy I,
 • - RNP - kovové tlakové nádoby k dopravě plynů.

Podmínky získání osvědčení RT TZ

Kromě již dříve uvedených obecných podmínek musí uchazeč o osvědčení RT splňovat ukončený druh vzdělání a praxi v rozsahu dále uvedeném:

Periodické zkoušky tlakových nádob k dopravě plynů:

 • - vyučen v oboru strojním, 3 roky praxe,
 • - střední odborné, 2 roky praxe.

Revize a zkoušky kotlů IV třídy, tlakové nádoby stabilní třídy II:

 • - úplné střední odborné technického směru, 2 roky praxe.

Revize a zkoušky kotlů I -

Nahrávám...
Nahrávám...