dnes je 28.5.2024

Input:

Rozbor požárů skladových objektů

7.2.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.9.3
Rozbor požárů skladových objektů

Sumární údaje

V rámci provedené analýzy nejrůznějších požárů skladových objektů za sledované období 5 let byly jednotlivé objekty rozděleny do tří skupin:

  1. jednoúčelové budovy a objekty určené ke skladování,

  2. ostatní budovy a prostory určené též ke skladování,

  3. objekty určené ke skladování hořlavých kapalin, plynů a výbušnin.

V každé skupině byly sledovány zejména sumární údaje o počtech požárů, vzniklé škodě, počtech evakuovaných a zachráněných, a dále zraněných a usmrcených osob apod.

Za sledované období bylo vykázáno celkem 3 766 požárů s přímou škodou 745,08 mil. Kč a následnou škodou 51,34 mil. Kč. Přitom bylo zraněno 261 osob a usmrceno 13 osob. Současně lze uvést, že se podařilo 394 osob evakuovat a zachránit. Sumární údaje podle sledovaných skupin skladových objektů jsou dále uvedeny.

Údaje o požárech

Skupina Σ požárů Přímá škoda
(mil. Kč)
Následná škoda
(mil. Kč)
Σ zraněných
osob
Σ usmrcených
osob
evakuovaných a
zachráněných osob
1 393 134,21 4,37 42 0 22
2 3 263 450,01 36,47 150 12 343
3 110 160,86 10,50 69 1 29
Celkem 3 766 745,08 51, 34 261 13 394

Požáry jednoúčelových budov a objektů určených ke skladování

Celkový pohled

Do této skupiny byly začleněny požáry nejrůznějších skladových objektů včetně jejich přilehlých částí a prostor. Ke zranění došlo vesměs při provádění hasebních prací, a to jak zaměstnanců postižených subjektů, tak i zasahujících hasičů. Uchráněné hodnoty v částce 635,45 mil. Kč dosáhly téměř pětinásobku přímých škod. Podle prostoru vzniku připadlo z celkového počtu požárů na:

• skladovací prostory materiálů a výrobků 52,6 %
• půdy a střechy 12,2 %
• skladové objekty odpadů 8,3 %
• skladové objekty paliv 5,8 %
• zásobníky pevných nebo sypkých hmot 5,8 %
• expedice, balírny, výdejny a rampy 5,1 %

Zbylých 10, 2 % požárů vzniklo v prostorách šaten, úschoven, archivů apod.

Sledování příčin

Nejčastější příčinou požáru byla zjištěna nedbalost, zejména při svařování či řezání plamenem, kouření, jakož i porušení technologie či neznalost předpisů. Na nedbalost připadlo 29,3 % z celkového počtu požárů. Dále lze uvést:

• provozně technické závady, na které připadlo 20,4 %
• nezjištěné příčiny, které se podílely na 15,8 %
• úmyslné zapálení, které způsobilo 15,0 %
• samovznícení (převážně uhlí, uhelného prachu apod.),
které zapřičinilo

12,2 %, a
• hra s ohněm, mající na svědomí 4,3 % všech požárů.

U zbývajících 3 % požárů byly jako příčiny zjištěny závady komínů, topidel, výbuch apod.

Zatímco požárů úmyslně založených či provozně technických závad dlouhodobě spíše narůstá, požáry vzniklé od samovznícení, ale i nedbalostní klesají. Na tomto příznivém trendu má vliv jak změna majetkoprávních vztahů, tak i změna používaných médií k vytápění či výrobě energie. Z technických příčin byly nejčastěji požáry způsobeny autogenními soupravami, narůstají též požáry od elektrických spotřebičů – zejména od žárovek a zářivkových těles. Několik desítek požárů vniklo také od elektrických rozvodů a zdrojů.

Požáry ostatních budov a prostor určených též ke skladování

Celkový pohled

Do této skupiny byly zahrnuty, vedle klasických skladových objektů (zejména různých přístřešků a složišť, určených k uložení nejrůznějších materiálů a technických zařízení, tvořících součást hlavních výrobních objektů), dále nejrůznější objekty – ubytovací, stravovací, zábavné atd., ve kterých požár vznikl v části určené ke skladování. Z celkového počtu 3 263 požárů, které vznikly ve sledovaném období, připadá na:

• sklady a skládky odpadu 56,0 %
• skladové objekty materiálů a výrobků 15,1 %
• příruční skladiště obchodů a prodejních místností 8,4 %
• sklady paliv 6,1 %
• zásobníky pevných a sypkých hmot 3,2 %
• expedice, výdejny, balírny a překládací rampy 1,3 %
• knihovny, archivy, šatny, úschovny apod. 0,8 %
• ostatní 9,1 % požárů.

Sledování příčin

Nejčastější příčinou požáru byla zjištěna nedbalost, zejména při zakládání ohňů, vysypávání žhavého popela, kouření, ale též porušení či neznalost (nedokonalé znalosti)

Nahrávám...
Nahrávám...