dnes je 21.2.2024

Input:

Rozbory úrazovosti při skladování

7.2.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.9.2
Rozbory úrazovosti při skladování

Způsob získání podkladů

Již bylo konstatováno, že celostátní úrazová statistika neumožňuje přímé sledování úrazovosti vykazované při skladování jako základního zdroje úrazu. Proto jsme při snaze o poznání této úrazovosti odkázáni pouze na jednorázově prováděné rozbory. V rámci celostátní prověrky skladového provozu, uskutečněné v roce 1975, byl mj. proveden sběr sumárních podkladů o pracovní úrazovosti vykázané při skladování za období let 1970 až 1974. V uvedených letech byly ve skladovém provozu sledovány celkové počty pracujících, pracovních úrazů a zameškaných kalendářních dnů. Úrazovost za rok 1974 byla současně sledována ve vazbě na počty provozovaných zařízení, (resp. prováděných činností), jakož i počty jejich obsluh, vykázaných úrazů a zameškaných kalendářních dní.

Další celostátní prověrka skladového provozu se uskutečnila v roce 2004, při které byl proveden obdobný sběr prvotních podkladů o pracovní úrazovosti, a to za období let 1999 až 2003. Za rok 2003 byla současně získána úrazovost ve vazbě na počty provozovaných zařízení, (resp. prováděných činností), jejich obsluh, vykázaných úrazů a zameškaných kalendářních dní. Získané podklady umožnily provést podrobný rozbor úrazovosti; vyjádřit celostátně sledované ukazatele, vyčíslit hodnoty rizik prováděných činností a současně poprvé i sledovat vývojové trendy.

Rozbor úrazovosti z minulého století

Vyčíslení sledovaných ukazatelů

Ze získaných podkladů o pracovní úrazovosti vykázané při skladování za období let 1970 až 1974 bylo možno za toto období vyčíslit ukazatele úrazovosti a tyto porovnat s celostátními hodnotami.

Úrazovost v letech 1970 až 1974

Rok Úrazová četnost Úrazová závažnost
Česká republika Sklady Česká republika Sklady
1970 5,13 7,38 0,315 0,345
1971 4,85 6,21 0,283 0,330
1972 4,41 7,36 0,259 0,356
1973 4,15 5,24 0,248 0,292
1974 3,83 5,12 0,238 0,281
Index 1974/1970 (%) 74,7 69,4 75,6 81,5

Na základě předcházející tabulky možno konstatovat, že úrazovost při skladování ve sledovaném obdobní převyšovala celostátní úrazovost – úrazovou četnost o cca 40 % a v úrazovou závažnost (průměrné procento pracovní neschopnosti) o cca 19 %.

Rozložení získaných údajů podle zařízení

Ze získaných podkladů bylo dále možno vyčíslit procentuální rozložení zaměstnanců, úrazů, a zameškaných kalendářních dnů, vztahující se k roku 1974.

Ukazatele úrazovosti podle zařízení (1970 až 1974)

Obsluha zařízení
(prováděná činnost)
Procento z celkového počtu
Zaměstnanců (%) Úrazů (%) Zameškaných
kalendářních dnů (%)
Jeřáby 14,2 12,1 13,3
Výtahy 2,5 0,2 0,1
Regálové zakladače 1,3 0,6 1,8
Motorové vozíky 11,2 6,2 7,4
Ruční vozíky 19,5 5,4 4,9
Dopravníky 1,4 0,9 1,3
Ostatní zařízení 8,8 13,3 14,9
Ruční manipulace 41,1 61,3 56,3
Celkem 100,0 100,0 100,0

Vyčíslení rizik

V souladu s dnešním chápáním rizika bylo možno ze získaných podkladů o úrazovosti za rok 1974, ve vazbě na sledovaná zařízení a prováděné činnosti, současně vyjádřit (odhadnout) i velikosti rizik obsluh jednotlivých zařízení a prováděných činností. K výpočtu rizik byl použit vztah:

Ri = MÚč × MÚz

Poznámka:

Ri riziko
č měrná úrazová četnost – počet úrazů na jednoho zaměstnance sledované profese za období jednoho roku
z měrná úrazová závažnost – počet zameškaných kalendářních dnů na jednoho zaměstnance sledované profese za období jednoho roku

Bližší podrobnosti o způsobu výpočtu rizik – viz Zákazy a omezení některých manipulačních prací

Získané hodnoty jsou uvedeny v následujícím přehledu. Pro zlepšení možnosti vzájemného porovnávání velikostí rizik byly dále vyčísleny hodnoty rizik relativních. Tyto byly získány tím způsobem, když hodnota nejmenšího rizika (obsluhy výtahů s hodnotou 0,00265575) byla pomocí vhodného faktoru přepočítána na hodnotu = 1 a stejným faktorem byly následně i přepočítány hodnoty ostatních rizik.

Vyčíslení rizik podle zařízení (1970 až 1974)

Obsluha zařízení (prováděná činnost) č z Ri Relativní riziko
Ostatní strojní zařízení 0,2821705 6,2651162 1,77 x 10o 665,2
Nahrávám...
Nahrávám...