dnes je 24.2.2020

Input:

Ruční manipulace

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.1
Ruční manipulace

Ing. Zdeněk Juránek

Definice ruční manipulace

Ruční manipulací s břemenem se dle § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 361/2007 Sb.”) rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se dle NV č. 361/2007 Sb. pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

Typické úrazy při ruční manipulaci

Při ruční manipulaci s břemeny mají obecně být zaměstnavatelem stanoveny a následně zaměstnanci důsledně dodržovány takové pracovní postupy, při kterých je předcházeno úrazům. V praxi se nejčastěji jedná zejména o úrazy vzniklé:

 • - přiražením břemenem,
 • - vyklouznutím břemene z rukou,
 • - zraněním rukou či jiných částí těla o povrch břemene,
 • - fyzickým přetížením zaměstnance se zdravotními následky,
 • - uklouznutím či zakopnutím způsobeným vadným (nevhodným) povrchem komunikace,
 • - sesutím břemene,
 • - naražením břemene,
 • - pádem břemene při zvedání, přenášení apod.

Společná nebezpečí

Vybraná společná nebezpečí pro různé typy pracovišť, na kterých je realizována ruční manipulace s materiálem:

 • - celkově nevyhovující stav podlah či jiných povrchů, kde je realizována pro ruční manipulaci s materiálem,
 • - nerovný, kluzký povrch, nebezpečné otvory apod.,
 • - nepořádek v pracovním prostoru,
 • - různé druhy překážek v manipulačním prostoru – nebezpečí zakopnutí, naražení apod.,
 • - kontakt břemene a zaměstnance – pád břemene, jeho sesutí, posunutí, skutálení, překlopení apod.,
 • - úrazy horních a dolních končetin – způsobené např. přiražení manipulovaným břemenem, skřípnutím, pádem břemene, o nebezpečný povrch břemene apod.,
 • - prostorově nevyhovující podmínky – přiražení končetin při manipulaci ve stísněném prostoru apod.,
 • - nebezpečný povrch břemene – úrazy způsobené píchnutím, říznutím, odřením apod.,
 • - poškození páteře, namožení zádových a dalších svalů při dlouhodobější nevhodné manipulaci, při nedodržení základních zásad ruční manipulace s břemeny,
 • - nevhodná pracovní poloha,
 • - přetěžování zaměstnanců, zejména související s nerespektováním stanovených základních hmotnostních limitů a všeobecných zásad správné ruční manipulace s břemeny,
 • - vznik tříselné, popř. stehenní kýly při prudkém zvednutí břemene,
 • - úrazy způsobené jako důsledek nevhodně použitých prostředků s cílem usnadnění ruční manipulace s břemeny,
 • - nebezpečný kontakt s manipulační technikou,
 • - pohyb zaměstnance po pracovišti a skladových prostorách.

Požadavky právních předpisů

Zaměstnavatel je povinen dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.”) organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví (zejména páteř).

Dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (dále jen „NV č. 101/2005 Sb.”), musí být při ruční manipulaci s břemeny používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty.

Hodnocení zdravotního rizika

Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje dle NV č. 361/2007 Sb. mimo posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene a jeho přípustné kumulativní hmotnosti i vynakládaný energetický výdej zaměstnance při této práci.

Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg, při práci vsedě 5 kg. Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene mužem je 10 000 kg za osmihodinovou směnu.

Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného ženou při občasném zvedání a přenášení je 20 kg, při častém zvedání a přenášení 15 kg, při práci vsedě 3 kg. Hygienický limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene ženou je 6 500 kg za osmihodinovou směnu.

V příloze č. 5 k NV č. 361/2007 Sb. je pak možné nalézt úpravu hygienických limitů energetického výdeje při ruční manipulaci s břemeny. Konkrétně se jedná v části A uvedené přílohy o energetické výdeje (směnový průměrný a přípustný, roční a minutový přípustný) pro muže, ženy, dívky a chlapce; hygienické limity hodnot srdeční frekvence při práci s celkovou fyzickou zátěží; přípustné hodnoty v procentech tzv. maximální svalové síly a hygienické limity pro počty pohybů za osmihodinovou pracovní směnu.

Občasným zvedáním a přenášením břemene se v návaznosti na NV č. 361/2007 Sb. rozumí přerušované zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu. Časté zvedání a přenášením břemene je definováno jako zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu. Jde-li o práci ve směnách delších než osmihodinových, přípustné minutové hodnoty celkové fyzické zátěže mužů nebo žen musí být sníženy o 20 % a kumulativní hmotnost zvedaných a přenášených břemen muži nebo ženami nesmí být zvýšeny o více než 20 % v žádné směně.

Manipulace s břemenem vykonávaná zaměstnancem vstoje