dnes je 20.6.2024

Input:

Sanitární zařízení

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.3.7
Sanitární zařízení

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Co je sanitárním zařízením

Sanitárním zařízením pracoviště se rozumí šatna, umývárna, sprcha a záchod.

Prostorové požadavky

Prostor sanitárního zařízení musí mít světlou výšku nejméně 2,30 m, a pokud je jeho plocha větší než 30 m2, pak 2,50 m. Provedení a vybavení sanitárního zařízení pracoviště musí odpovídat ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny.

Teplota vzduchu a větrání

Požadavky na výslednou teplotu a výměnu vzduchu v sanitárním zařízení jsou následující:

Zařízení Výsledná teplota °C Výměna vzduchu m3 . hod.-1 
Šatny  20  20 na 1 šatní místo  
Umývárny  22  30 na 1 umyvadlo  
Sprchy  25  150 – 200 na 1 sprchu  
Záchody  18  50 na 1 kabinu25 na jeden pisoár  

Šatny

Šatny oddělené podle pohlaví musí zaměstnavatel zřídit pro zaměstnance, kteří musí nosit pracovní oděv a nemohou se z hygienických, epidemiologických nebo jiných důvodů převlékat v jiném prostoru (např. při výroba elektrotechniky, v potravinářské výrobě – z důvodu ochrany výrobku je třeba používat pracovní oděv a není vhodné se převlékat ve výrobě či skladu. Na pracovištích do 5 zaměstnanců lze používání šaten muži a ženami oddělit časově. Na pracovištích, kde zaměstnanci nemusí používat pracovní oděv nebo obuv, musí být vyčleněn prostor pro ukládání civilního oděvu a obuvi.

Šatna se umísťuje v prostoru snadno přístupném a stavebně odděleném od pracoviště a umývárny. Šatna, v níž se ukládá pracovní oděv, který může být znečištěn prachem, olovem, azbestem, chemickými karcinogeny, mutageny a látkami toxickými pro reprodukci (srov. § 16 nařízení č. 361) a pracovní oděv určený pro práci s biologickým činitelem skupin 2, 3 nebo 4, musí mít omývatelné stěny nejméně do výšky 1,80 m. Šatna musí být vybavena uzamykatelnými skříňkami pro každého zaměstnance a sedacím nábytkem. Jestliže to povaha znečištění pracovního oděvu vyžaduje nebo jde-li o činnost epidemiologicky závažnou, musí být navíc zajištěno oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu. Pro zaměstnance, který si při práci silně znečistí obuv, se umísťuje před vstupem do šatny vhodné zařízení k jejímu očištění a umytí. Podlaha šatny musí být zhotovena ze snadno omyvatelných materiálů.

Umyvadla, sprchy a uložení pracovních oděvů

Požadavky na počet umyvadel a sprch podle míry znečištění kůže a pracovního oděvu zaměstnance a na způsob ukládání pracovního oděvu zaměstnance při práci jsou následující a stanovují se podle nejpočetněji zastoupené směny.

Druh práce Uložení pracovního oděvu Počet zaměstnanců na jedno umyvadlo Počet zaměstnanců na jednu sprchu 
Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu při práci nevzniká  Civilní společně s pracovním  10  25 (pokud jsou sprchy zřízeny)  
Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu vzniká při práci  Zdvojené skříňky (oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu)  10  15  
Těžká fyzická práce, práce v horkých provozech – výrazné znečištění kůže a pracovního oděvu prachem, minerálními oleji a chemickými látkami, práce při činnostech epidemiologicky závažných  Zdvojené skříňky (oddělené ukládání pracovního a civilního oděvu)  10  10 (pokud jsou při činnostech epidemiologicky závažných zřízeny)  
Nahrávám...
Nahrávám...