dnes je 25.5.2024

Input:

Sestavení osnovy školení BOZP

18.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5.2
Sestavení osnovy školení BOZP

JUDr. Anna Janáková

Pomocník pro sestavení vlastní osnovy

Jako pomoc zaměstnavateli pro sestavení osnovy školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci poslouží tato publikace Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Publikace podává systematický tematický výklad právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a otázek souvisejících. Jednotlivá témata jsou zpracována specialisty ve svém oboru, doplněna příslušnými právními předpisy, kde je to vhodné též příklady z praxe, judikáty a názory s argumenty autorů v případech, kdy dikce předpisů není jednoznačná, a také praktickými vzory.

Jednotlivé kapitoly a podkapitoly jsou na závěr zpravidla doplněny přehledem témat či oblastí, která by měla být zařazena do osnovy školení, pokud se problematika příslušného pracoviště a práce zaměstnanců týká.

Zařazení požadavků prováděcích předpisů do osnovy školení

I na tomto místě je třeba upozornit, že do osnovy školení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je třeba bezvýhradně zařadit ty požadavky a pravidla chování, která výslovně vyžadují prováděcí právní předpisy (přehled viz podviz Obsah školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP).

Kdo sestavuje osnovu

Odpovědnost za určení osnovy školení zaměstnanců ohledně BOZP má zaměstnavatel.

Sestavením obecné části osnovy muže pověřit osobu odborně způsobilou k prevenci rizik, pokud není zaměstnavatel sám k tomu dostatečně způsobilý nebo odborně způsobilý. Sestavit osnovu obecné části školení může také velmi dobře právník, protože se jedná v zásadě o pracovněprávní problematiku. Zaměstnavatel také může najmout externě odborníka, právníka či odbornou společnost zabývající se školením na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pokud se týče speciální části školení zaměstnanců ohledně BOZP, lze doporučit, aby se na určení osnovy podíleli nejen osoby odborně způsobilé k prevenci rizik, ale též příslušní vedoucí zaměstnanci, kterým budou školení zaměstnanci podřízeni.

Pokud se připravuje školení ohledně nových předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze rovněž doporučit využití nabídky odborných školících firem, a to jak co do určení obsahu osnovy školení, tak školitelů. Takové speciální školení na klíč lze doporučit především pro vedoucí zaměstnance firmy, kteří pak získané vědomosti a znalosti mohou "přenést" na řadové zaměstnance formou podílení se na sestavení osnovy školení řadových zaměstnanců ohledně BOZP.

Jak sestavit osnovu

Ten, kdo sestavuje osnovu školení – a to podle druhu předmětu podnikání firmy a podle rizikových faktorů vyskytujících se na pracovištích zaměstnavatele - může při určení osnovy školení v oblasti BOZP využít tuto příručku Školení bezpečnosti práce a požární ochrany. A to jak pro sestavení osnovy pro řadové zaměstnance, tak pro vedoucí zaměstnance.

Může se řídit nabídkou témat pro školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která jsou uvedena v závěru příslušných podkapitol této příručky. Je však třeba vybrat právě ta, která se týkají vykonávané práce a rizik práce, která se při ní vyskytují. Zatěžování zaměstnanců školením záležitostmi, které se jich netýkají, je zbytečné a bere kapacitu na potřebné záležitosti, jejichž znalost by se měla stále prohlubovat.

Formální struktura osnovy školení

Formální strukturu osnovy školení zákon neupravuje. Lze

Nahrávám...
Nahrávám...