dnes je 16.7.2024

Input:

Seznámení s některými ustanoveními zákona č. 146/2010 Sb., o označování a sledovanosti výbušnin pro civilní použití

30.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.14.3.1
Seznámení s některými ustanoveními zákona č. 146/2010 Sb., o označování a sledovanosti výbušnin pro civilní použití

Ing. Jindřich Stiebitz

Důvod a cíl předložení zákona

Důvodem předložení zákona je zavedení požadavků směrnice 2008/43/ES do českého právního řádu a plnění závazků České republiky vůči EU. (Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použít (Ú.v. EÚ L 94/8, 5.4.2008).).

Označování výbušnin

Kdo označuje výbušniny

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které

  • vyrábějí nebo sestavují výbušniny (dále jen "výrobci“),

  • dovážejí výbušniny (dále jen "dovozci“), nebo

  • s výbušninami nakládají jiným způsobem než uvedeným výše (dále jen "osoby nakládající s výbušninami“),

jsou povinny označit výbušniny a každé jejich nejmenší balení tak, aby označení bylo dobře čitelné, nezaměnitelné a aby bylo v souladu s požadavky uvedenými v příloze k tomuto zákonu (dále jen "jednoznačné označení“), pokud výbušniny v souladu s tímto zákonem již nebyly jednoznačně označeny.

Kompetence Českého báňského úřadu

Pro každé místo výroby výbušnin Český báňský úřad přiděluje trojmístný číselný kód na žádost

  1. výrobce, který je usazen na území České republiky, pokud se místo výroby výbušnin nachází na území České republiky,

  2. výrobce, který je usazen na území Evropské unie, pokud se místo výroby výbušnin nachází mimo území Evropské unie a výbušniny se dovážejí do České republiky,

  3. dovozce výbušnin do České republiky, pokud výrobce není usazen v členském státě Evropské unie a místo výroby výbušnin se nachází mimo území Evropské unie.

V případě, že osoby výbušniny znovu balí, odpovídají za to, že výbušnina a každé její nejmenší balení je jednoznačně označeno.

Jednoznačné označení

Jednoznačné označení se provede přímo na výbušnině nebo se k ní připevní trvalým způsobem. Kromě jednoznačného označení může být výbušnina označena i pasivním inertním elektronickým identifikátorem a každé balení obsahující výbušniny souvisejícím identifikátorem. Příloha k zákonu stanoví příklad toho, jak má vypadat čárový a maticový kód, které jsou potřebné ke splnění povinností podle tohoto zákona. Současně byla příloha doplněna úplným přehledem zkratek jednotlivých členských států EU v souladu s ČSN ISO 31 66.

Způsob označování výbušnin

Zákon stanoví požadavky na jednoznačné označování na výbušninách jednak podle způsobu balení (sudy, pytle, nádoby), jednak na označování hotových výrobků, jako jsou např. rozbušky, zažehovače, bleskovice, zápalnice, které se považují také za výbušniny. Toto označování se týká i jejich nejmenšího balení.

Ve formě náložek a výbušnin v pytlích

Výbušniny ve formě náložek a výbušniny balené v pytlích musí být jednoznačně označeny nálepkou nebo přímým tiskem na náložce nebo pytli. Každé balení obsahující náložky musí nést stejné označení.

Ve formě dvou a vícesložkových výbušnin

Balené dvou a vícesložkové výbušniny musí být jednoznačně označeny nálepkou nebo přímým tiskem na každém nejmenším balení obsahujícím dané složky.

Ve formě zážehových rozbušek a zažehovačů

Zážehové rozbušky nebo zažehovače musí být jednoznačně označeny nálepkou nebo přímým tiskem nebo musí být označení vyraženo přímo na dutinku rozbušky. Každé nejmenší balení obsahující zážehové rozbušky nebo zažehovače musí nést stejné označení.

Ve formě elektrických, neelektrických a elektronických rozbušek

Elektrické, neelektrické a elektronické rozbušky musí být jednoznačně označeny nálepkou na přívodních vodičích nebo na detonační trubici, nebo nálepkou, přímým tiskem nebo ražbou přímo na dutinku rozbušky. Každé nejmenší balení obsahující rozbušky musí nést stejné označení.

Ve formě počinových a zesilujících náloží

Počinové a zesilující nálože musí být jednoznačně označeny nálepkou nebo přímým tiskem na počinové nebo zesilující náloži. Každé nejmenší

Nahrávám...
Nahrávám...