dnes je 26.2.2020

Input:

Sklady

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.3
Sklady

Ing. Zdeněk Juránek

Základní požadavky na pracoviště, na kterém je realizován jakýkoliv způsob skladování, definují právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z předpisů právních je nezbytné uvést zejména základní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.

Povinnosti zaměstnavatele ohledně skladů

Povinností každého zaměstnavatele je zajistit pracoviště prostorově a konstrukčně uspořádána tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly stanoveným bezpečnostním a hygienickým požadavkům. Pracoviště musí být osvětlena (pokud možno denním světlem) a musí mít zajištěny stanovené mikroklimatické podmínky, zejména objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplota a zásobování vodou. Ve všech prostorách musí být rovněž zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění. Každé pracoviště má být v rozsahu dohodnutém s poskytovatelem pracovnělékařských služeb vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby. Technické vybavení pracoviště včetně výrobních a pracovních prostředků musí být vždy bezpečně upevněno tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu. Komunikace mají být od ostatních ploch se stejnou úrovní výrazně odlišeny, dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat. Nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, musí být široké nejméně 1,1 m.

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

Zaměstnavatel je rovněž povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus (nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami. Zaměstnanci nesmí být ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, dopravou na pracovištích, musí být chráněni proti pádu nebo zřícení, na pracovišti se zvýšeným rizikem nesmí pracovat osamoceně (bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochrana není zajištěna jinak) a nesmí vykonávat ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví (zejména páteř).

V návaznosti na požadavky NV č. 101/2005 Sb. musí být ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou. 

Zaměstnavatel musí zajistit, aby nebyly nadměrně zatěžovány části staveb a stavebních konstrukcí manipulovaným materiálem, pokud není prokázána dostatečná nosnost částí staveb a stavebních konstrukcí.

Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat zvláštnímu právnímu předpisu a způsobu ukládání manipulačních jednotek. Ulička musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo nákladů a během manipulace musí být vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu nepovoleným osobám.

Trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a označené značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na povahu skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na požadavky na požární ochranu.

Požadavky na sklady

Některé z doplňujících požadavků na stavební provedení a provozní plochy skladu jsou definována v ČSN 26 9030. Jedná se zejména o následující ustanovení:

  • - Stavební provedení skladu a skladovacích ploch musí odpovídat použité skladovací technice, skladové manipulaci, skladové technologii (volné skladování, stohové skladování, regálové skladování, vozíky, regálové zakladače, dopravníky apod.), druhu skladovaného