dnes je 25.5.2024

Input:

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

2.11.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1.3
Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP

MUDr. Vít Mareček

Školení

Povinnost:

Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.

Určit obsah a četnost školení.

Určit způsob ověřování znalostí zaměstnanců.

Určit vedení dokumentace o provedeném školení.

Odpovídá:

Zaměstnavatel

Provádí:

Zaměstnavatel

Vedoucí zaměstnanci

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik

Lhůta:

Vždy při nástupu do práce

Vždy při změně pracovního zařazení nebo druhu práce

Vždy při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů

Pravidelně opakované – vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost (pravidelnost určí zaměstnavatel konkrétní lhůtou podle podmínek na pracovištích)

Bez zbytečného odkladu – v

Nahrávám...
Nahrávám...