dnes je 25.5.2024

Input:

Služby pro zajištění BOZP

22.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1.2
Služby pro zajištění BOZP

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 107, ust. § 33 a následující, § 74 a následující.

  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. 9.

  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 83a až 83f.

  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zejména ust. § 54 a následující.

  • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, zejména příloha č. 1.

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ust. 1746 odst. 2, § 2636 až ust. § 2651.

Náročnost plnění povinností v prevenci rizik

Samo vyhledávání nebezpečí a nebezpečných činitelů procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťování jejich příčin a zdrojů, hodnocení rizik a přijímání vhodných opatření jak o odstranění rizik, tak opatření i omezeních působení neodstranitelných rizik na rozumně přijatelnou míru jsou činnosti, která zejména u velkých firem a u firem s výskytem rizikových pracovních podmínek a rizik ohrožení života a zdraví zaměstnanců jsou nad možnosti majitele firmy a vyžadují účast odborníka. Rovněž zjišťování a hodnocení rizikových faktorů pracovních podmínek vyžaduje účast odborníka. Posoudit, zda zdravotní způsobilost uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnance odpovídá požadavkům kladeným na jeho práci, také není možné vyžadovat po zaměstnavateli, ale je potřeba odborného stanoviska v tomto směru. Stejně tak prohlídka funkčnosti technických zařízení apod. vyžaduje odborný přístup.

Služby k zajištění BOZP

Pokud stát uloží právními předpisy osobám určité povinnosti, je povinen i vytvořit podmínky k tomu, aby tyto povinnosti byly splnitelné.

Tento obecně platný požadavek nalezl na úseku zajištění BOZP výraz v tom, že právní předpisy regulují a na základě ověření odborné způsobilosti nabízejí a garantují odbornost řady odborných služeb, které zaměstnavatel při plnění svých povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí nebo může využít.

Garance odbornosti služeb

Právní předpisy stanoví jasné mantinely, v kterých případech a ke kterým úkonům musí zaměstnavatel použít odborníka k zajištění péče o BOZP, jehož odbornost stát garantuje tím, že příslušný odborník má stanovenou kvalifikaci a zejména že prošel určitým stanoveným procesem ověření odborné způsobilosti, která se dokládá osvědčením či obdobným dokladem. V některých případech stát stanoví časovou omezenost takového osvědčení a příslušný odborník se v právních předpisech stanovených lhůtách musí podrobit opakovanému prověření znalostí, aby si zajistil další platnost osvědčení (viz Úvod k odborné

Nahrávám...
Nahrávám...