dnes je 13.8.2022

Input:

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelem

5.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.2.2
Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelem

JUDr. Hana Gutová, JUDr. Anna Janáková

SMLOUVA

O ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB POVĚŘENÝM POSKYTOVATELEM

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (identifikační údaje – název, sídlo, IČ:

Vedená u ... soudu v ..., pod sp. zn ...(jedná-li se o PO)

Zastoupený: ... (identifikační údaje fyzické osoby, která za poskytovatele smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoby, která je poskytovatelem)

Bank. Spojení: č. ú. ..., vedený u ...

Tel. kontakt: ... vhodné uvést pro případ, kdy je třeba kontaktovat neprodleně druhou smluvní stranu

E-mail: ...

(dále jen ,,Poskytovatel‚‚)

Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (identifikační údaje – název, sídlo, IČ:

Vedená u ... soudu v ..., pod sp. zn ...(jedná-li se o PO)

Zastoupený: ... ((identifikační údaje fyzické osoby, která za poskytovatele smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoby, která je poskytovatelem)

Bank. Spojení: č. ú. ..., vedený u ...

Tel. kontakt: ... vhodné uvést pro případ, kdy je třeba kontaktovat neprodleně druhou smluvní stranu

E-mail: ...

(dále jen ,,Pověřený poskytovatel‚‚)

(společně také jen jako ,,Smluvní strany‚‚)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 57a zákona č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách (dále jen ,,ZoSZS‚‚) a v souladu s přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZk‚‚) tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB POVĚŘENÝM POSKYTOVATELEM

(dále jen ,,Smlouva‚‚)

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Pověřeného poskytovatele poskytovat pracovnělékařské služby dle čl. II této Smlouvy pro zaměstnance zaměstnavatele - identifikuje název a místo a pracoviště a počet zaměstnanců, které a kteří budou spadat pod pověřeného poskytovatele), a závazek Poskytovatele za poskytování těchto služeb poskytovat peněžní úhradu dle ceníku v příloze této Smlouvy, to vše za podmínek v této Smlouvě stanovených.

2. Pověřený poskytovatel tímto potvrzuje, že je odborně způsobilý k poskytování zdravotních služeb v oboru pracovního lékařství / všeobecného praktického lékařství a zavazuje se zajišťovat pracovnělékařské služby podle právních předpisů, zejména dle ZoSZS a vyhlášky č. 79/2013 Sb., vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče a dle dalších souvisejících právních předpisů.

Rozsah poskytování služeb

1. Pověřený poskytovatel se zavazuje poskytovat v souladu s touto Smlouvu tyto pracovnělékařské služby: (zde záleží na dohodě stran, jaký rozsah služeb si upraví, uvádíme zde veškeré služby dle ust. § 53 odst. 1 ZoSZS)

  1. hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví;
  2. provádění pracovnělékařských prohlídek, které jsou preventivními prohlídkami;
  3. hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci;
  4. poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací;
  5. školení v poskytování první pomoci;
  6. pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce;

(dále jen ,,Služby‚‚).

Místo a doba poskytování Služeb

1. Poskytování Služeb dle čl. II odst. 1 písm. a, b, c Smlouvy (rozsah upravit v návaznosti na předešlý článek Smlouvy) bude poskytováno v ordinaci Pověřeného poskytovatele, a to na adrese: ......................... v ordinačních hodinách .........................

2. V případě plánované dovolené delší než 1 týden (lze upravit odlišně) je Pověřený poskytovatel povinen informovat min. dvacet dní (lze upravit odlišně) před počátkem dovolené Poskytovatele a je povinen si ustanovit zastupujícího lékaře, který bude odborně způsobilý dle čl. I. odst. 2. této Smlouvy.

3. Poskytování Služeb dle č. II odst. 1 písm. d, e, f Smlouvy bude poskytováno ... (periodicita, či ustanovení, že např. školení bude probíhat dle dohody smluvních stran) (opět doporučujeme zcela vycházet ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zaměstnavatelem, aby byly pokryty veškeré pracovnělékařské služby, které poskytovatel musí ze zákona poskytovat a nedocházelo např. k duplicitním ustanovením či naopak k situaci, kdy nebude některá z potřebných služeb dostatečně pokryta)

Zdravotnická dokumentace, předávání informací

  1. Povinnost vedení zdravotnické dokumentace a její uchovávání (elektronickou či listinnou formou) je vhodné mít upraveno stejně, jako je stanoveno ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Zaměstnavatelem, zejména z praktického důvodu, kdy následné předávání informací Poskytovatelem Zaměstnavateli bude jednodušší a přehlednější. A také pro větší jistotu Zaměstnavatele, je vhodnější, bude-li vědět, že práva a povinnosti jsou pro Poskytovatele i Pověřeného poskytovatele stanoveny stejně.
  2. Smluvní strany stanoví, že veškeré informace a listinné dokumenty týkající se poskytování Služeb budou neprodleně druhé Smluvní straně předány elektronickou formou na emailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy a veškeré listinné dokumenty budou neprodleně zaslány na adresy Smluvních stran uvedených v záhlaví. Bude-li třeba informaci sdělit druhé Smluvní straně neprodleně, kontaktují se Smluvní strany telefonicky dle tel. čísla v záhlaví Smlouvy.

Seznámení s pracovními podmínkami a riziky na pracovišti

  1. Pověřený poskytovatel, jehož prostřednictvím se zajišťují Služby, bude seznámen s pracovními podmínkami a riziky na pracovišti Zaměstnavatele před zahájením poskytování Služeb a vždy při změně pracovních podmínek nebo rizik na pracovišti dle předchozí dohody Smluvních stran, a před zahájením poskytováním Služeb nejpozději do 3 dnů od podpisu této Smlouvy.

Doba trvání Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu ... (např. 5 let) / neurčitou, a to ode dne účinnosti této Smlouvy. (Je-li ujednána smlouva na dobu určitou, je možné vložit tzv. opční ujednání, kdy se smlouva automaticky prodlouží o dalších např. 5 let, nebude-li jednou ze smluvních stran doručena písemná informace, že nemají na dalším trvání Smlouvy zájem min. 2 měsíce před uplynutím trvání Smlouvy.)

2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodůtříměsíční (lze upravit odchylně, nicméně doporučujeme zachovat nejméně dvouměsíční výpovědní dobu) výpovědní době, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

3. Pokud Pověřený poskytovatel podstatným způsobem porušuje povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo je opakovaně neplní, je Poskytovatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět a výpovědní doba v tomto případě činí 15 dnů od doručení Pověřenému poskytovateli. (Vhodné stanovit do smlouvy pro případ porušování povinností, kdy by např. tříměsíční výpovědní doba byla dlouhá a nevhodná z důvodu neplnění povinnosti Pověřeného poskytovatele.)

4. Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany ukončit též písemnou dohodou ke dni v dohodě stanovenému a nebude-li tento den stanoven, ke dni podpisu této dohody oběma Smluvními stranami.

5. V případě ukončení této Smlouvy z důvodů dle tohoto článku Smlouvy, z důvodu pozastavení/zániku oprávnění k poskytování pracovnělékařských služeb či z jakéhokoliv jiného důvodu, je Pověřený poskytovatel povinen neprodleně předat Poskytovateli veškerou dokumentaci o poskytování Služeb. Nebude-li veškerá dokumentace předána Poskytovateli nejpozději do 5 dnů od skončení trvání této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany pro tento případ smluvní pokutu ve výši ...,- Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se neuplatní v případě, že

Nahrávám...
Nahrávám...