dnes je 29.9.2023

Input:

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

21.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.7
Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

JUDr. Anna Janáková

SMLOUVA

O POSKYTOVÁNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB

Poskytovatel zdravotních služeb: identifikační údaje - název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu, (dále jen „poskytovatel“), zastoupený:identifikační údaje fyzické osoby, která za poskytovatele smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoba, která je poskytovatelem

a

Zaměstnavatel: identifikační údaje - název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu, (dále jen „příkazce“) zastoupený: identifikační údaje fyzické osoby, která za příkazce smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje fyzická osoba, která je podnikatelem 

uzavírají

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, tuto

smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb

I.

Účel smlouvy

Předmětem uzavírané smlouvy je poskytování pracovnělékařských služeb ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, poskytovatelem příkazci a zaměstnancům příkazce a uchazečům o zaměstnání u příkazce, (dále jen: „pracovníci příkazce“).

II.

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je stanovení podmínek, za kterých budou poskytovány:

1. pracovnělékařské služby v rozsahu: zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce

 

2. další dohodnuté služby (zcela záleží na dohodě mezi smluvními stranami; může se jednat například o vydávání zdravotních průkazů pracovníkům příkazce, nabídka provádění sezónních očkování pracovníkům příkazce nebo nabídka zdravotních služeb registrujícího praktického lékaře pracovníkům příkazce anebo jiné nadstandardní služby).

III.

Hodnocení zdravotního stavu pracovníků příkazce

1. Preventivní pracovnělékařské prohlídky, včetně hodnocení zdravotního stavu pracovníků příkazce a hodnocení vlivu pracovní činnosti a pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdraví bude prováděno v ordinaci poskytovatele: identifikační údaje ordinace nebo příslušného zdravotnického zařízení, kde se ordinace nachází, v ordinačních hodinách určených pro pracovníky příkazce: dny a hodiny určené pro pracovníky příkazce.

2. V době nepřítomnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb delší než jeden týden, poskytovatele v jeho ordinaci zastupuje poskytovatel zdravotních služeb, který splňuje předpoklady k poskytování pracovnělékařských služeb, stanovený poskytovatelem a předem oznámený příkazci (včetně místa a ordinačních hodin).

3. Příkazce zajistí, aby pracovníci příkazce byli informování o tom, kde se mají podrobit pracovnělékařským prohlídkám a v jakých ordinačních hodinách. Vybaví je řádně vyplněnou žádostí o provedení prohlídky.

4. Poskytovatel provádí pracovnělékařské prohlídky podle platných právních předpisů a vyhotovuje lékařské posudky v souladu s požadavky zákona č. 373/2011 Sb. a s požadavky vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. K potřebným odborným vyšetřením vysílá pracovníky příkazce poskytovatel pracovnělékařských služeb, který i určí, u kterého poskytovatele zdravotních služeb budou čerpány. 

5. Příkazce předá do jednoho týdne od podpisu této smlouvy poskytovateli seznam pracovníků příkazce s informacemi o charakteru jejich práce, kategorii práce, pracovním zařazení a dat posledně provedených pracovnělékařských prohlídkách. Příkazce bude provádět aktualizaci tohoto seznamu a předávat ji poskytovateli: například každý měsíc. 

6. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci předává poskytovatel pracovníku příkazce. Příkazce a poskytovatel se dohodnuli na potvrzení převzetí lékařských posudků o zdravotní způsobilosti pracovníků příkazce k práci příkazcem od pracovníků příkazce…… např. elektronickou nebo telefonickou) bez zbytečného odkladu po převzetí.

IV.

Poradenství a školení

1. Poskytovatel poskytuje příkazci poradenské služby zejména v otázkách (podle druhu činnosti u příkazce):

a) identifikace nebezpečí a hodnocení zdravotních rizik práce a zařazování prací do kategorií podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

b) výběru technických, technologických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výběru osobních ochranných pracovních prostředků,

c) zpracování opatření příkazce pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně či jiná vážná nebezpečí (ust. § 102 odst. 6 zákoník práce),

d) návrhů opatření k nápravě v případě zjištění závad, které mohou vést u zaměstnanců k poškození zdraví,

e) ergonomie včetně fyziologie práce, psychologie práce, režimu práce a odpočinku, stanovení výkonových norem, při úpravách pracovních míst,

f) zajištění pitného režimu a poskytování ochranných nápojů,

g) v problematice pracovní rehabilitace a úpravách pracovním míst pro pracovníky příkazce, kteří mají zdravotní postižení,

h) při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších podnikových zařízení, při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců,

 

2. Poskytovatel zajišťuje poskytování poradenství zejména:

a) účastí na příslušných jednáních organizovaných příkazcem, na které je pozván,

b) zpracováním písemného stanoviska k písemným materiálům předložených příkazcem,

c) poskytnutím konzultace vedoucím zaměstnancům příkazce,

d) zpracováním vlastních podnětů na základě vlastních zjištění při poskytování pracovnělékařských služeb,

e) poskytováním informací pracovníkům příkazce o možném negativním vlivu pracovních podmínek při pracovnělékařských prohlídkách (např. o faktorech ovlivňující plodnost, těhotenství, kvalitu mléka u kojících matek apod.). 

3. Shora uvedené poradenské činnosti .…(smluvní strany specifikují) budou poskytovatelem poskytovány: (smluvní strany dohodnou, které operativně a které ve stanovených termínech, popř. jinak).

Poskytovatel a příkazce se dohodnuli, že o poradenských činnostech bude poskytovatel vyhotovovat záznam v rozsahu ust. § 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., přičemž jedno vyhotovení předá …… (v dohodnuté lhůtě) příkazci..

4. Poskytovatel navrhne do 1 měsíce po uzavření této smlouvy příkazci počet a vybavení lékárniček první pomoci, kterými budou vybavena pracoviště příkazce a v pravidelných intervalech (dohodnutých s příkazcem, např. jednou ročně) bude svůj návrh aktualizovat. Navrhne příkazci též vybavení pracoviště dalšími prostředky pro poskytováni první pomoci, v provozovnách, kde toho je třeba.

5. Poskytovatel provádí jednou ročně (nebo v jiném s příkazcem dohodnutém termínu) školení pracovníků určených k organizování poskytnutí první pomoci podle vlastní osnovy školení, kterou dohodne s příkazcem. 

V.

Pravidelný dohled 

1. Poskytovatel vykonává pravidelný dohled nejméně v termínech stanovených v ust. § 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb. na pracovištích příkazce a nad pracemi vykonávanými pracovníky příkazce za účelem zjišťování a hodnocení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek ve vztahu ke zdraví, zjišťování nebezpečí a hodnocení zdravotních rizik zátěží rizikovými faktory pracovních podmínek podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví. 

2. Poskytovatel se účastní každoroční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou pro všechna pracoviště a zařízení organizuje příkazce (ust. § 108 odst. 5 zákoníku práce). Nejde o požadavek právních předpisů, ale pro zaměstnavatele je toto řešení

Nahrávám...
Nahrávám...